Mateo 2

1Hay nitungawan Jesus ya ad Betlehem an bobled Judea ya hay ap-apu kediye ya hi Herod. Indani ya wadaday immalid Jerusalem hi tatagun nalpuh nangappit hi timilan di algo. Dida ya impakainnila day mipanggep hi bittuwon. 2Kanan da nadah tataguy "Daan nan nitungon golang an ahi pun-ap-apun di Judyu? Tinibo mi nan bittuwon nah appit di timilan di algo an hidiyey nangimatunan mih nitungowana ta hidiyey gapunan immali kamin mundayaw ke hiya." 3Dingngol Herod ya nadan tatagud Jerusalem hidiyen kinali da ya mabulubulun da. 4Inamung Herod nadan aap-apun di padi ya nadan muntuttuduh Tugun Moses ot kananan diday "Daanay kiimbabaleyan nan Kristo an pinilin Apu Dios an ahi pun-ap-apun di Judyu?" 5Kanan day "Ad Betlehem an bobled Judea, te hidiyey kanan nan intudok di profetas Apu Dios an kananay 6`Nan boblen Betlehem ya maid di bilang na hanadah bobled Judea, mu importanteh diyen boble te hidiy kalpuwan di ap-apun mangipaptok hi tataguk an tanud Israel.'" 7Impaayag Herod nadan tatagun nalpuh nangappit hi timilan di algo ot handih ab-abbu da ya hinanhananan dida hin kakon-anay numpatib-an nan bittuwon. 8Ot tugunona dida an kananay "Ume kayud Betlehem ta eyu hamakon nan golang ta deket hinamak yu ya ipainila yun ha-on ta ek damdama dayawon." 9Hituwey kinalin Herod ke dida ot ahida umed Betlehem. Wadadah dalan ya inang-ang da bo nan bittuwon an hidiye din tinibo dah nangappit hi timilan di algo. Impangulun nan bittuwon dida inggana nah pottok di kawad-an di golang ot muntikod hidi 10ya imma-amlong da. 11Hinumgop da ya tinibo da nan golang ya hi inanan hi Maria ot mundukkun dan mundayaw ke hiya ot ukaton da nan idat dan hiya an balituk, insenso ya mira. 12Impainilan Apu Dios ke dida hi in-inop da an adida mo mibangngad hi kad-an Herod, mu idalan dah hinnatkon an dalan hi kibangngadan dah bobleda. 13Handih imme dadiyen tatagu ya numpatibo bo on anghel Apu Dios hi in-inop Joseph an kananay "Bumangun ka ot ta awitom nan golang ya hi inana ta bumtik kayud Egypt tedeyan pihamak Herod tun golang te pinhod nan pipate. Miha-ad kayuh di ingganay kalyok di tayanan yuh diyen boble." 14Bimmangun hi Joseph ot awitona nan hin-ina ot bumtik da kediyen hilong ad Egypt 15ot miha-ad dah di ingganay nateh Herod. Hituwey immannungan nan impitudok Apu Dios hanah profetas na an kananay "Ipaayag ku nan Imbabalek ta tayananad Egypt." 16Handih ininilan Herod an hinamak dadiyen tatagu nan golang, mu uggeda impainilan hiya ya bimmobboh-ol. Ot ioldena an am-in di goggolang an linalaki an muntoon hi duwa ya makudang ya patayon da. Aton dah tuwed Betlehem ya hanadah nunlinikkod an bobleh di. Man-uket in-oldenah tuwe ya hidiyey kinonoknong nah toon nan golang te inilanay kakon-anay nanib-an dadiyen tatagu nah bittuwon. 17Hituwey immannungan nan kinalin din profetas an hi Jeremiah an kananay 18"Waday ahi madngol an kumogakoga ad Ramah. Hi Rachel ya namahig di kogana ya adi maal-aluk te nate dan am-in di imbabalena." 19Handih nate moh Herod ya numpatibo bo nan anghel Apu Dios ke Joseph hidid Egypt hi in-inop na an kananay 20"Bumangun kat awitom nan golang ya hi inana ta mibangngad kayud Israel ot deyan nate mo nan mamate tuh golang." 21Bimmangun hi Joseph ot awitona nadan hin-ina ot mibangngad dad Israel. 22Mu tumakut hi Joseph an miha-ad hidid Judea te dingngol nan hi Arkelaus di nihannot ke amanan hi Herod an mun-ap-apuh di. Ot ituddun Apu Dios ke hiya nah in-inop nay atona ot umed Nasaret nah probinsiad Galilee ot hidiy kiha-adan da. Hidiyey immannungan nan kinalin handidan profetas Apu Dios an kanan day "Hiya ya iNasaret."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\