Mateo 21

1Manatong da Jesus ad Jerusalem an wadadad Betpage nah bilid an Oliba ya impamangulunay duwah disipulosna. 2Kananan diday "Ekayun dih boble ot waday tibon yun nigakod an hin-inan kabayu. Ubadon yu ta iali yuh tu. 3Deket waday kumalin dakayu ya kanan di `Mahapul Apu taku' ot iabulut na." 4Naat hituwe ta umannung di kinalin din profetas an kananay 5"Kalyom hanadah tatagud Jerusalem an tuwe mo nan Patul da an impababa nay adol na ot muntakke hi ka-ongalna an kabayu." 6Inun-unud nadan duway kinalina. 7Inala da nan kabayu ot iedan Jesus. Ot iap-ap day bulwatidah odog nan ka-ongalna an kabayu ot mitakkeh Jesus. 8Hanadan dakol an tatagu ya kinaan day oddan di bulwati da ot pun-iap-ap da nah kalatan dalanona. Hanadan udum ya eda nangalah tubun di kaiw ot dadiyey nun-iaplag da nah dalanona hi pundayaw dan hiya. 9Hanadan tatagun namangulu ya hanadan mituntun-ud ya pun-itkuk day pundayaw dan hiya an kanan day "Madayaw hantun tanud David. Madayaw hantun intud-ak Apu Dios. Takon nadan wadah langit ya daydayawon da." 10Handih dimmatong da Jesus ad Jerusalem ya namodwong day tataguh di an kanan day "Dahdih tuwen tagu?" 11Kanan nadan dakol an tatagun nikuyug ke hiyay "Hi Jesus an iNasaret ad Galilee an profetas Apu Dios." 12Hinumgop hi Jesus nah templo ot palah-unonan am-in nadan gumatang ya munggattang hanah bohongna. Hinukwangngi nay lamesaan nadan munhannot hi pihhu ya nadan ubunan di munggattang hi paloma 13ot kananan diday "Impitudok Apu Dios an kananay `Hay balek ya pundasalan', mu impumbalin yuh punggattangan yu ta pangakawan yuh pihhun nadan umalin mundasal." 14Imme nadan nakulap ya nadan napilay hi kad-an Jesus nah templo ot kaanonay kulap da ya pilay da. 15Mu hanadan ap-apun di padi ya hanadan muntuttuduh Tugun Moses ya bimmoh-ol da te tinibo da nan maphod an inainat na ya dingngol da nan itukutukuk nadan u-unga an kanan day "Madayaw kan tanud David." 16Ot kanan dan hiyay "An adim donglon di itukutukuk da?" Ya kanan Jesus ke diday "Dongdonglok. Mu kon uggeyu binidbid nan nitudok an kananay `Takon di u-unga ya natuttuduwan dah maphod an pundayaw.'" 17Timmayan ot umed Betania ot mun-iyan dah dih ohan hilong. 18Handih mungkibangngad da Jesus ad Jerusalem hi kabigatana ya naagangan. 19Tinibona nan kaiw an fig nah pingngit di kalata ot ena tibon di bungana mu maid. Abunay tubunan wada ot kanana nah kaiw di "Adika mo bumunga!" Hingkatang ya nakleng di tubun nan kaiw. 20Tinibon nadan disipulos nah diyen naat ya namodwong da. Kanan day "Tipet pinghanadi ya nakleng di tubun tun kaiw?" 21Ya kanan Jesus ke diday "Nomnomon yuh tuwe, deket waday pangulug yun Apu Dios ya hin adi kayu munhalinduwa ya damanan aton yu tun inat ku tuh kaiw. Bokon hidiye ya abu, mu damana bon deket kanan yu nah bilid di `Mit-an ka nah baybay' ya mit-an. 22Takon di nganney ibaga yuh dasal yun Apu Dios ya atona hin waday pangulug yu." 23Nibangngad hi Jesus nah templo ot muntuttudu ya immali nadan ap-apun di padi ya nadan mangipangpangulun Judyu ot kanan dan hiyay "Nganney lebbeng mun mangat am-in nah at-attom? Deket waday lebbeng mu, dahdiy nangidat?" 24Hinumang na dida an kananay "Wada ni-an di hanhanak ke dakayu ta deket humangon yu ya humangok damdama nan ibaga yu mipanggep hi lebbeng ku. 25Dahdiy nangitud-ak ke Juan an e mumbonyag, hi Apu Dios weno hay tagu?" Kinalin Jesus hidiye ya munhuhummangan da an kanan day "Nganney ihumang taku? Deket kalyon takuy `Hi Apu Dios' ya ahina kalyon di `Ya tipet uggeyu kinulug hi Juan?' 26Deke bot kalyon takuy `Hay tagu' ya katatakut bo hantudah tatagu te kulugon dan hi Juan ya profetas Apu Dios." 27Ot kalyon da mon Jesus di "Toan, uggemi inila." Ot kanan Jesus ke diday "Deket athina ya adik bo damdama kalyon ke dakayuy nangidat hi lebbeng ku." 28Waday inab-abig Jesus ke dida an kananay "Nomnomon yu tun ab-abigok. Wada nan tagun duway imbabalenan lalaki. Kanan amada nah panguluwan di `Ume kat eka mungngunud uwani nah lagunta.' 29Mu kanan nan panguluwan di `Adiyak pe.' Mu indani kaya ya imme. 30Kanana bo nah mikadwan imbabalenay `Ume kat eka mungngunuh lagunta.' Ya kananay `Om, umeyak.' Mu ugge kaya imme." 31Ot kanan Jesus ke diday "Dahdiy nangun-unud ke amada?" Kanan nadan ap-apuy "Hanan panguluwan." Kanana ke diday "Makulug an dakayu ya mialig kayu nah mikadwan imbabalen nan tagu. Hanadan gaga-ihon tatagu an dadiye nadan mun-amung hi buwis ya binabain pabpabbayad day adol dah linalaki ya kudkudukdul da mu dakayu ya nalaklaka dan migappat hi pun-ap-apuwan Apu Dios. 32Te immalih Juan an mumbonyag ot ituddunan dakayuy maphod an pangi-en un-unudon, mu uggeyu kinulug. Ot hanada ot ya abun mun-amung hi buwis ya hanadan binabain pabpabbayad day adol day nangulug ke hiya. Ya takon di inila yun kinulug dah diyen intuttudu na ya uggeyu kinulug ya ugge kayu nuntutuyuh liwat yu. 33Donglon yu bo tun ab-abigok ke dakayu. Waday ohan tagun nuntanom hi grapes hi laguntana. Inaladana ot mangapyah pungkopalan ya nangapya boh natag-en pungguwalyaan. Ot piabang na ot ahi umeh udum an boble. 34Handih nadatong nan grapes ya intud-ak na nadan muttatyuna ta eda alan di dowana. 35Mu dimpap nadan mun-abang datuwen binaal nan muttatyu ot pumbakdungan day oha, nuntugmilan day oha ya pinate day oha. 36Immitud-ak boh dakdakol hi muttatyuna, mu athidi boy inat dan dida. 37Indani ya nan imbabalenay intud-ak na te kananay `Agat tun imbabalek di itud-ak ku. Inilak ot lispituhon da.' 38Mu tinibon nadan mun-abang nan imbabalen nan kon luta ya kanan day `Tuwe nan imbabalenan mamoltan tuh lutana. Agat patayon taku ta ditakuy mangibagi tuh boltanona.' 39Dimpap da ot ie dah bah-el nan lagunta ot patayon da." 40Ot kanan Jesus hanadah tataguy "Nganney nin moy aton nan kon luta hanadah mun-abang hin umali?" 41Kanan day "Patayona dida ya ipaabang na nan lagunta hanadah tatagun mangidat hi dowana hin nadatong." 42Kanan Jesus ke diday "Deket athina ya tipet uggeyu naawatan nan nitudok an kananay `Nan batun binalon nadan mangapyah bale ya hidiye ot ahan di nahamad an ikapyah bale an pinilin Apu Dios. Hidiyen inat na ya maphod peman.'" 43Kanana boy "Impaboltan Apu Dios ke dakayun Judyu nan pun-ap-apuwana, mu ahina bangngadon ta ipaboltana hanadah tatagun mangun-unud ke hiya. 44Hay tagun mun-oga kediyen batu ya ahi mungkagi-uy gunit na ya hay tagun kag-ahan diyen batu ya magmik." 45Hanadan ap-apun di padin di Judyu ya hanadan Pharisee ya inila dan diday nangipadngolan Jesus ke datuwen inab-abig na, 46kinali eda ot dopapon, mu tumakut da hanadah tatagun mangulug an hiya ya profetas Apu Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\