Mateo 22

1Wada boy inab-abig Jesus hanadah tatagu an kananay 2"Hay pun-ap-apuwan Apu Dios ya mialig nah patul an indadaanay pungkasalan nan imbabale nan lalaki. 3Intud-ak na nadan muttatyuna ta eda mun-ayag hi tatagun makihamul, mu maid di immali. 4Ot umitud-ak boh muttatyuna ta eda kalyon hanadah naayagan an kanan day `Umali kayu mo ta ekayu makihamul nah kasal. Naklong di nuwang ya baka ya nidadaan am-in di makan.' 5Mu hanadan naayagan ya adida hangudon di kinalin nadan intud-ak nan patul. Waday oha on waday pangayana. Hay oha ya immeh payona. Hay oha ya ena impaptok di igattang na. 6Hanadan udum an naayagan ya dimpap da nadan muttatyun e nangayag ke dida ot pumpadngolan da dida ya pinate da dida. 7Dingngol nan patul hidiyen inat da hanadah muttatyuna ya bimmubbungot ot itud-ak na nadan tindaluna ot eda patayon nadan namate hanadah muttatyuna ot gobhon day babaleda. 8Inayagan bon nan patul nadan udum an muttatyuna ot kananay `Nidadaan di hamulon hi kasal nan imbabalek, mu ugge immali nadan ek impaayag ta deyan muntutuyuwak an nangayag ke dida. 9Kinali ume kayu mo kattog nadah kalata ta am-in di tagun tibon yu ya ayagan yu dida.' 10Ot ume nadan muttatyu ot ayagan dan am-in di tatagu, gaga-iho ya maphod, ta dakkodakkol moy tatagun e nakihamul. 11Imme nan patul ot ena tibon nadan tatagu ya waday ohan ugge numbulwatih bulwatin di e makikasal. 12Ot kanan nan patul ke hiyay `Nganney inat mu an hinumgop hitu yaden uggeka numbulwatih umat nah bulwatin di e makikasal?' Mu adi kumali nan tagu te bimmain. 13Ot kanan nan patul di `Baludon yu tun tagu ta iwele yu nah tapol. Mihdi ta kumogakoga ya kotokotomonay bab-ana.'" 14Ot kanan bon Jesus di "Umat hidiy pun-ap-apuwan Apu Dios an dakol day naayagan, mu o-oha day napilin umeh di." 15Tinaynan nadan Phariseeh Jesus ot eda ihuhummangan di pamatnaan dan hiya, ta deket waday mihallah kalyona ya hidiyey ipabahul dan hiya. 16Intud-ak dah kad-ana nadan udum an mangun-unud hi pangi-eda ya nadan udum an tatagun Herod. Kanan dan hiyay "Apu, inilami an makulug am-in di kalyom ya ituttudum di makulug an pangi-en Apu Dios. Adika mihapitan hi kalin di tatagu ya adim hangudon di kinatagun di dahdih diye. 17Pinhod min mahmahan ke he-a hin miabulut hi Tugun Moses di pumbayadan takun Judyu hi buwis nah ap-apud Roma." 18Mu inilan Jesus an manmannibo dah ipabahul dan hiya. Ot kananan diday "Langkak yu! Antipet eyak patpatnaan ke dakayu? 19Ukaton yu nan kalang an eyu pumbayad hi buwis ta tibok." Tinibon Jesus ya kananay 20"Dahdiy kon anga ya kon ngadan di wada tuh kalang?" 21Ya kanan day "Hi Cesar." Ot kanan Jesus di "Idat yun Cesar di lebbeng nan midat ke hiya ya idat yun Apu Dios di lebbeng nan midat ke hiya." 22Hi nangngolan dan diyen impanumang na ya namodwong da ot mange da. 23Kediyen algo ya wadada boy immalin Saducee hi kad-an Jesus an dadiye nan mangalin adi mamahuwan di nate. Kanan dan hiyay 24"Apu, hay intudok Moses ya kananay deket nalahin di ohan lalaki ya nate an maid di imbabaleda nah inayana ya mahapul an bintanon di ohan tulang nan lalaki nan nabalun babai, ta deket mun-imbabale da ya mibilang an imbabalen nan nate. 25Ot nganney innun tuwe? Wadaday pitun hintutulang an linalaki. Nalahin nan panguluwan ya nate, mu maid di imbabaleda. 26Binoltan nan nikadwa ya nate, mu maid boy imbabaleda. Athidi boy naat nah nikatlu. Numboboltanan dan am-in, mu nate da an maid di imbabale dan am-in. 27Indani ya nate mo nan babai. 28Hantuh kamahuwan di nate, dahdiy moy ahi kon inayan nah babai an deyan am-in da ya in-ine da?" 29Mu kanan Jesus di "Hinaey nihallaan yu. Hinaey kainilaana an adi kayu pakaawat hi impitudok Apu Dios ya hay kandamana. 30Hantuh kamahuwan di nate ya umat da hanadah anghel hi langit an maid di mun-iine. 31Wada boy ohah kalyok mipanggep ketuwe. Kon uggeyu naawatan nan impitudok Apu Dios an kananay 32`Ha-oy di Dios da Abraham, hi Isaac ya hi Jacob.' Hay kibalinan diye ya hiyay Dios di matagu, bokon hay nate." 33Dingngol nadan tataguh diyen intuttuduna ya namodwong da. 34Hanadan Pharisee ya dingngol dan adi pakahumang nadan Saducee nah kinalin Jesus ot maamung dah kad-ana. 35Waday oha hanadah Pharisee an abugadu an pinhod nan patnaan hi Jesus 36ot kananay "Apu, nganney umanhan an tugun Apu Dios?" 37Kanan Jesus ke hiyay "Hi Apu Dios di umanhan an pohdon taku ya am-in di nomnomon ya aton, ya inomnom am-in ke hiya. 38Hituwey umanhan an Tugun Apu Dios. 39Hay mikadwa ya `Pohdon yuy ibbayun tagu umat hi pamhod yuh adol yu.' 40Am-in nan Tugun Moses ya hanadan intuttudun handidan profetas ya nipuun ke datuwen duwan tugun Apu Dios." 41Hanadan Pharisee ya nanongnan naamung dah kad-an Jesus ot kananan diday 42"Nganney pangali yuh mipanggep ke Kristo? Dahdiy nahlagana?" Ya kanan dan hiyay "Hi David." 43Kanan Jesus ke diday "Hin hi David, tipet kanan David di hiyay Apu na? Nan Espiritun Apu Dios di nangipanomnom ke David ketuwen kinali na an kananay 44`Kanan Apu Dios nah Apuk di "He-ay umbun hi winawwan ku ingganay apputok am-in di buhul mu." ' 45Nomnomon yu ke, deket kanan David di hi Apunah Kristo, nganney innunan hi Kristo ya tanud David?" 46Ya maid di panumang dan Jesus ot adida mo ipidpidwan bagbaga-an te bumain dah oggana panumang.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\