Mateo 23

1Kanan Jesus hanadah tatagu ya hanadah disipulos nay 2"Hanadan muntuttuduh Tugun Moses ya hanadan Pharisee ya waday kalebbengan dan mangituttuduh Tugun Moses. 3Kinali takon di un-unudon yuy ituttudu da te maphod, mu adiyu un-unudon di aton da te hay aton da ya adi miunnud hi ituttudu da. 4Ya tagan day udum nah tugun ta maligatan di tatagun mangun-unud, mu takon di dida ya adida pakaun-unud yaden maid di homok dah tatagu. 5Am-in di aton da ya patpatibo da ya abu. Ibobod dah uluda weno hi takleda nan nitudok an kalin Apu Dios ya dukkadukkayon day bulwatida ta imatunan di tatagu dida an mittulu da peman. 6Pinhod da bon diday umbun hi ubunan di madayaw an tagu hi simbaan ya nah waday hamul, 7ya pinhod dan abun pitpitbal nah malkadu an kawad-an di dakol an tatagu. Pinhod da bon mingadanan hi mittulu. 8Mu dakayu ya maid di e mingadanan hi mittulu te nun-iingngo kayun am-in ya oha ya abuy mittuluyu. 9Ya maid di eyu ingadanan hi Ama tuh luta te oha ya abuy Ama takun wadah langit. 10Maid bo ke dakayuy mangali an hiyay Apu te oha ya abuy Apu yun hi Kristo an pinilin Apu Dios an mangipaptok am-in hi tagu. 11Nan natag-ey saad nan dakayu ya hiyay muttatyu yu. 12Nan tagun mumpatag-e ya hiyay ahi mipababa, ya nan tagun mumpababa ya hiyay ahi mipatag-e. 13Dakayun Pharisee an muntuttuduh Tugun Moses ya makallangkak kayu. Mahmok kayu. Makastigu kayu te adiyu ituttuduy innun di tagun migappat hi pun-ap-apuwan Apu Dios. Hay kakulugana ya adiyu pinhod an migappat ya iadiyu nadan tuttuduwan yun migappat takon di pinhod da. 14[Dakayun Pharisee ya dakayun muntuttuduh Tugun Moses ya makahmok kayu te makastigu kayu. Makallangkak kayu. Deket mundasal kayu ya dukkadukkayon yu ta kay kayu makakullug an makaphod yaden deman ot an dakayuy munhaul hanadah nabalun binabai ta pun-ala yuy limmuda. Hidiyey gapunan nahalman di ahi pangastigun Apu Dios ke dakayu.] 15Dakayun Pharisee ya dakayun muntuttuduh Tugun Moses ya makallangkak kayu. Mahmok kayu te makastigu kayu. E kayu dumanallanan an e muntuttuduh nungkidadawwin boble, takon di nah bah-el di baybay, mu deket waday nangun-unud hi ituttudu yu ya namam-a ot di kinagaga-iho da ta umat dan dakayu, ta hidiye nan makastigu da damdamah impierno. 16Nahalman di kastiguyu te umat kayu nah nakulap an mangipanguluh ibbanan nakulap te ituttudu yun deket insapatan di taguy kalina nah templo ya takon di adina aton hidiyen insapatana ya adi maliwat. Ya kalyon yu boy mu deket insapatana nah balituk an wadah templo ya mahapul an atonah diye te maliwat hin adina aton. 17Mu hidiyen ituttudu yu ya nihalla ya maid tuwaliy inila yu te umat kayu nah nakulap. Antipet kanan yuy nabalol nan balituk mu nan templo? Nan balituk ya nabalol ya abu ke Apu Dios te wada nah templo. 18Hay intuttudu yu bo ya kanan yuy deket waday insapatan di tagu nah altar ya takon di adina aton hidiyen insapatana ya adi maliwat. Mu deket nan midat ke Apu Dios di pangisapataana ya mahapul an atona nan hinamad nan kali te deket adina aton hidiye ya maliwat. 19Kay kayu tut-uwa nakulap. Adi nabalol nan midat ke Apu Dios mu nan altar. Nan midat ke Apu Dios ya nabalol ya abu te wada nah altar. 20Deket nah altar di pangisapataan di tagu ya bokon hidiye ya abuy nangisapataana, mu insapata na damdama nah wadah di ya hidiye nan mahapul an atona. 21Athidi bo nah templo an deket kediyey pangisapataan di tagu ya hi Apu Dios damdamay nangisapataana te wadah dih Apu Dios. 22Deket hi langit di pangisapataan di tagu ya insapatana damdaman Apu Dios ya nah ubunana. 23Dakayun muntuttuduh Tugun Moses ya dakayun Pharisee ya makallangkak kayu. Mahmok kayu te makastigu kayu. Man-ut umidaidat kayuh intanom yu ke Apu Dios, mu adiyu un-unudon di importante an ituttudun nan tugun. Adiyu homkon di ibbayu ya adiyu aton di maphod hi ibbayu ya adi kayu midinol. Lebbeng na tuwalin umidat kayu hi intanom yu, mu adiyu kuma iwalong nan udum an pohdon Apu Dios an aton yu. 24Kay kayu nakulap! Umat kayu nah tagun nahalman an pakalinniyanay pun-inumana, mu logmonay inum takon di nalugit, te dakayu ya nan adi umanhan an tugun di paka-un-unudon yu, mu adiyu hangudon di umanhan an tugun. 25Dakayun muntuttuduh Tugun Moses ya dakayu damdaman Pharisee ya mahmok kayu te makastigu kayu. Makallangkak kayu. Man-ut ikakagu yuy pangun-unudan yuh pangi-eyu mipanggep hi lini te pangali yu on hidiyey pangun-unud yun Apu Dios, mu adi te pinhod yun ohhaan di nganneh diye ya talamon yuy ibbayu. 26Dakayun Pharisee ya kay kayu nakulap! Iphod yuy pangi-eyu te hidiyey pangun-unud ke Apu Dios. 27Dakayun muntuttuduh Tugun Moses ya dakayun Pharisee ya mahmok kayu te makastigu kayu. Makallangkak kayu! Umat kayu nah lubuk an maphod di ang-ang na, mu nabuluk an adol di wadad dalom. 28Athidi bo an man-u te ipatibo yuy maphod hi tatagu, mu hay kakulugana ya makallangkak kayu te gaga-iho kayu. 29Dakayun muntuttuduh Tugun Moses ya dakayu damdaman Pharisee, mahmok kayu te makastigu kayu. Makallangkak kayu te man-ut manganapya kayu ya ipohopohod yuy lubuk handidan profetas Apu Dios ya handidan maphod an tatagu 30ya kanan yuy gulat nat wada kayu handi ya ugge kayu nid-um handidah aammod yu an namate ke dadiyen profetas Apu Dios, mu langkak hinae." 31Kanan bon Jesus di "Hinaen kinali yuy kitib-anan abuluton yu an handidan aammod yuy namate handidah profetas Apu Dios. 32Ot agayu, gibbuwon yun aton nan adi maphod an inlappun handidan aammod yu dih done. 33Gaga-iho kayu! Kalyok ke dakayu an adi kayu mihwang hi kastiguyuh impierno. 34Itud-ak ku nadan profetas Apu Dios, nadan nanginilah mipanggep ke ha-on ya nadan mangituttuduh pangi-ek, mu ahiyu patayon di udum ya ipipatak yuh krus di udum. Punhoplat yuy udum nadah simbaan yu ya unuunudon yuy udum takon di daanay bobleh pangayan da ta punholholtapon yu dida. 35Ot hidiyey gapunan dakayun tatagud uwaniy kastiguwon Apu Dios te hay namatepateyan handidan aammod yu handidah mungkaphod an tatagu an nipalpun Abel an maid bahul na, ingganah namatayan dan Sakalia an nak Balakia an pinate da nah numbattanan di altar ya templo. 36Kalyok ke dakayu, makulug an am-in dadiyen inainat da ya dakayun tatagud uwaniy kastiguwon Apu Dios. 37Dakayun iJerusalem ya nuntugmilan yu ya numpate yu handidan profetas Apu Dios. Mu homkon dakayu ta namingkaat an pinhod ku ot anhan an amungon dakayu umat hi pangamungan di manuk hi impana, mu adi yu pinhod. 38Mahmok kayu te iwalong Apu Dios nan templo ya nan bobleyu. 39Kalyok ke dakayu, adiyak mo tibon inggana kanan yuy `Maphod nan intud-ak Apu Dios an mangipainila ke hiya.'"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\