Mateo 24

1Puntayanan Jesus nan templo ya immali nadan disipulosna ot pun-ituddu dan hiya nan makaphod an templo 2ot kananan diday "O, maphod tun tibtibbon yu, mu makulug an hi udum an algo ya ahi mapa-in am-in ta maid di ohan batun e munnanong hi niha-adana." 3Indani ya um-umbun hi Jesus nah bilid an Oliba ya immali da nan disipulos nah kad-ana ya ab-abbu da ot kanan dan hiyay "Kalyom ke dakami hin kakon-anay ahi kaatan datuwen kinalim. Ya nganney ahimi pangimatunan hi ahim pumbangngadan ya kakon-anay kapoppogan di luta?" 4Ot humangon Jesus an kananay "Halipat-an yu ta adi kayu mahaul 5te dakol di ahi umalin kanan day didah Kristo ta dakol day ahi mahaul. 6Ya ahiyu donglon di gubat hi kabobboble, nih-up ya nidawwi, mu adi kayu tumakut. Datuwey ahi ma-ma-at, mu bokon hidiyey kapoppogan di luta. 7Am-in di kabobboble ya ahida munggugubat ya ahi waday bitil ya kolyog. 8Datuwey kilappuwan di ligat. 9Ahi waday tatagun mangipaholholtap ya mangipipate ke dakayu. Ya ahi dakayu hihingngitan am-in hi tatagu gapuh pangun-unudan yun ha-on. 10Ta dakol di ahi mangiwalong hi pangulug dan ha-on te hay punholholtapan da. Ahida ipadpap di ibbada ya munhihingngitan da. 11Dakol di ahi munlangkak an kanan day profetas Apu Dios dida ta dakol di haulon dah tagu. 12Kediye ya nahalman di gaga-iho, ta hidiye nan dakol hanadah mangulug ke ha-oy di ahi makaan di naminhod dah ibbada. 13Mu hanan mangippol hi punholholtapana an adina iwalong di pangulug na ya ahi mibaliw. 14Hay mipanggep hi pun-ap-apuwan Apu Dios ya mituttudu ta inilaon am-in di tagu hi kabobboble. Ta deket nagibbuh tuwe ya madatngan moy kapoppogan di luta. 15Ahiyu tibon nan himpappange an balawon Apu Dios an mihaad nah templo. Hituwey inabig din profetas an hi Daniel. (Dakayun mamidbid ketuwe ya importante an maawatan yu.) 16Hantuh ahi mumpatiboh tuwe ya am-in di tataguh kabobobled Judea ya ahida bumtik hi bilid. 17Hanan tagun wadah dolan di balena ya mahapul an adi humgop an e umalah ngunut na, mu bumtik ot ya abu. 18Athidi bo hanah tagun wadah payo an mahapul an adi umanamut an e mangalah bulwatina, mu bumtik ot ya abu. 19Kediye bo ya mahmok nadan binabain himmiga ya nadan waday golang da. 20Ya mundasal kayun Apu Dios ta adi mipaddih ahi kotolan weno nah Sabadun tungo 21te dadiyen ahi maat ya nakahhalman an abu mu nadan nalana-u nipalpun dih nunlutuwan Apu Dios hi luta ingganad uwani, mu nagibbu ke mo kayah diye ya maid moy athidi. 22Mu gapu hanadah tatagun pinilin Apu Dios ya kinaanay algon punligligatan di tagu te gulat nat uggena in-athidi ya maten am-in di tagu. 23Wadaday tatagun ahida kanan di `Tibon yu, deyah Kristo!' weno `Tibon yu, wadah dih Kristo!' mu adiyu kaya kulugon. 24Kalyon da dadiye te wadaday tatagun ahida kanan di didah Kristo weno kanan day profetas da, mu bokon da kaya. Dakol di ahida ipatiboh umipamodwong ta panaul dah tatagu. Takon hanadan pinilin Apu Dios an tataguna ya patnaan dan haulon, mu adinadaman mahaul da. 25Nomnomon yuh tuwen kinalik 26ta takon di waday mangalin kananay `Wadah Kristo nah adi maboblayan!' ya adi kayu kaya umeh di. Deket kananay `Wadah tun nitalu!' ya adiyu kaya kulugon, 27te hay kibangngadak an Panguluwan di tagu ya umat hi kil-at an makattibon pat-alanay luta ya kabunyan." 28Kanan bon Jesus di "Nan kawad-an di nate ya hidiy kawad-an nadan mangan hi nate." 29"Hi kagibbuwan am-in dadiyen ahi ma-ma-at ya tumapol di algo ya bulan. Ya nadan bibittuwon ya mag-a da ta maid di potok na ya makaan di kandaman nadan wadad kabunyan. 30Deket magibbuh tuwe ya waday ahi matibod kabunyan hi pangimatunan hi aliyak tuh luta ya hay nunhihinnatkon an tatagun tuh luta ya ahida kumogakoga. Hantuh ahik aliyan an Panguluwan di tagu ya ahiyak tibon nah kulabut an matiboy ongal an kandamak ya kidayawak. 31Waday ahi gumango an kay tangguyub ya kediyey ahik pangitud-akan hanadah anghel ku ta eda amungon nadan napilin tatagun Apu Dios hi kabobboble tuh luta. 32Inila taku an deket mamuddal di tubun nan kaiw an fig ya nih-up di tialgo. 33Athidi hantuh ahik aliyan an deket ma-ma-at am-in tun kinalik ya inila yu mo an gagala moy aliyak. 34Nomnomon yuh tuwe! Am-in datuwen kinalik an ahi maat ya ahi akhupan di udum ke dakayu te adida ni-an mate yaden maat datuwe. 35Ahi mama-id di kabunyan ya luta, mu hay kalik ya munnanong ta nangamung. 36Maid di ohah nanginilah aliyak takon nadan anghel hi langit ya ha-oy an Imbabalen Apu Dios. Hi Aman hi Apu Dios ya abuy nanginila. 37Hay atoaton di tatagu hantuh ahik aliyan ya umat hi inainat di tatagu handih tiempon Noah an ammunay kakan, hay inum ya hay kalahinan day nonomnomon da. Mu indani ya nalbong di luta ot mungkakate da te uggeda nundadaan ot abuna da Noah an ugge nate te hinumgop da nah bapor. 40Kediyen tiempon aliyak, waday duwan tagun mungngunuh payo ya awitok di oha. 41Athidi bo nadah duwan babain mumbayu an awitok di oha. 42Ta hidiye nan halipat-an yu te ugge nainilay aliyak an Apu yu. 43Nomnomon yuh tuwe, gulat nat inilan nan kon baley aliyan nan mangako ya makulug an adi mahuyop ta mun-adug ta adi humgop nan mangako. 44Athidin dakayu an mahapul an midadaan kayu ta nangamung an munhood ke ha-oy an Panguluwan di tagu te uggeyu inila hin kakon-anay kibangngadak. 45Hay muttatyun nanomnoman ya makangngun-unud ya hiyay piliyon nan apunan pun-ap-apun nadan ibbanan muttatyu ya mangipaptok hi mahapul da. 46Umamlong nan muttatyu hin umali nan apuna ya tibonan maphod di atoatona. 47Nomnomon yu tun kalyok ke dakayu, deket athidiy atona ya ipatag-en nan apunay saad na ta hiyay mangipaptok am-in hi limmun nan apuna. 48Mu deket kanan nan muttatyuh nomnom nay `Takomboy nalgonalgom di atok ot mabayag di aliyan nan apumi.' 49Ta nalgom ot ya abuy at-attona an abunay e makikan ya makiin-innum hanadah tatagun mumbutobutong ya deke on nunhoplat na nadan ibbanan muttatyu. 50Mu indani ot ya abu ya kediyen algoy dinatngan nan apuna ya inakhupanah diyen at-attona 51ot kastiguwona an inid-um na hanadah makallangkak an kumogakoga ya kotokotomon day bab-ada.''


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\