Mateo 24:24

24Kalyon da dadiye te wadaday tatagun ahida kanan di didah Kristo weno kanan day profetas da, mu bokon da kaya. Dakol di ahida ipatiboh umipamodwong ta panaul dah tatagu. Takon hanadan pinilin Apu Dios an tataguna ya patnaan dan haulon, mu adinadaman mahaul da.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More