Mateo 24:30

30Deket magibbuh tuwe ya waday ahi matibod kabunyan hi pangimatunan hi aliyak tuh luta ya hay nunhihinnatkon an tatagun tuh luta ya ahida kumogakoga. Hantuh ahik aliyan an Panguluwan di tagu ya ahiyak tibon nah kulabut an matiboy ongal an kandamak ya kidayawak.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More