Mateo 25

1Kanan bon Jesus di "Hay kialigan di ahik bo aliyan ya umat tuh ab-abigok. Wadada nan himpulun binabain immala dah dilag da ta eda damuwon nan lalakin mungkasal. 2Nakannomnoman nadan lima, mu nadan udum ya ugge. 3Hanadan liman ugge nanomnoman ya uggeda immitabin hi pittololyo an usalon da hin map-uhan da. 4Mu hanadan liman nakannomnoman ya immitabin da. 5Nataktak nan lalakin mungkasal ot hadhad-on da, indai ya potog an abuy hinuyop da, ta loktat ya nahuyop da. 6Gawan di hilong ya waday tinumkuk an kananay `Tuwe nan mungkasal! Makayu ta etaku damuwon!' 7Ot bumangun nadan himpulun binabai ot pun-idadaan day dilag da. 8Ya kanan nadan liman ugge nanomnoman di `Idatan dakami anhan hi pittololyo yu te mad-op moy dilag mi.' 9Ya kanan nadan nanomnoman an binabaiy `Adinadama te deket umidat kami ya makudangan takun am-in. Ekayu gumatang nah tendaan.' 10Ot eda gumatang, mu handi imme da ya dimmatong nan lalakin mungkasal ot makighop nadan liman binabain nanomnoman nah balen panganan ot idakig da. 11Handih dimmatong nadan ugge nanomnoman ya nidakig ot kanan day `Apu, ibughul mu anhan!' 12Mu kanan nan lalakiy `Adinadama te hay kakulugana ya ugge dakayu inilan ha-on.'" 13Hituwey inab-abig Jesus ot ahina kanan di "Halipat-an yu ta mundadaan kayu te uggeyu inilay olas ya algoh pumbangngadak. 14Hay pun-ap-apuwan Apu Dios ya mialig bo tuh ab-abigok. Wada nan tagun umeh nidawwin boble ot ipaayag na nadan muttatyuna ot kananay `Nangamung kayu tuh limmuk.' 15Inohha-ohha na didan indatan hi pihhu an insigun hi kabaelan da. Nan ohan muttatyu ya indatanah limay libun pihhu. Nan nikadwa ya indatanah duway libu ya nan nikatlu ya indatanah hinlibu ot ahi ume. 16Nan nangidatanah limay libu ya hidiyey numpuunana ot ingganay numbalin hi himpuluy libu. 17Umat boh di nan nangidatanah duway libu an hidiyey numpuunana ot mumbalin hi opat di libu. 18Mu nan nangidatanah hinlibu ya ena pe ingka-ut hi lutah diyen pihhun nan apuna. 19Uhup ot ahi mibangngad nan apuda ot ipaayag na dida ot mahmahana hin nganney niatan nan pihhun indat nan dida. 20Immali nan nidatan hi limay libu ot idat na nah apunay himpuluy libu. Kananay `Apu, liman libuy indat mun ha-on ot pumbalinok hi himpuluy libu.' 21Kanan nan apunan hiyay `Maphod kan muttatyu te inun-unud muy tugun ku. Takon di ittay nan indat kun he-a ya impaongal mu, kinali ipatag-e daka ta he-ay mangipaptok nah dakol an limmuk. Makiha-ad kan ha-on ta makiam-amlong kan ha-on.' 22Immali nan ohan nidatan hi duway libun pihu ot kananan apunay `Apu, duway libuy indat mun ha-on ot pumbalinok hi opat di libu.' 23Ya kanan nan apunan hiyay `Maphod kan muttatyu te inun-unud muy tugun ku. Takon di ittay nan indat kun he-a ya impaongal mu, kinali ipatag-e daka ta he-ay mangipaptok nah dakol an limmuk. Makiha-ad kan ha-on ta makiam-amlong kan ha-on.' 24Immali nan nidatan hi hinlibun pihu ot kananan apunay `Apu, inilak an he-a ke ya mabungot ka an pakaippaptok muy pihhum. Oha bo ya pakialam di limmun di udum an tatagun uggem nun-atuwan. 25Kinali timmakutak ot ika-ut ku tun pihhun indat mun ha-on ot dehtu an ugge nauma. Teya tun pihhum.' 26Ya kanan nan apunan hiyay `Mangidlu ka ya gaga-iho kan muttatyu. Inilam tuwalin athidiyak 27ya tipet uggem inha-ad hi bangko ta wada ot ni-moy ittay hi nid-um ad uwanin nibangngadak? 28Ot kanan bo nan apuda hanadah tataguy `Alan yu nan pihhun impabangngad na ta idat yu nah muttatyun waday himpuluy libun pihuna.' 29Ot kanana boy `Hay tagun ipaptok nay nganneh diyen wadan hiya ya mad-uman ta dumakol hidiyen wadan hiya. Mu hay tagun adina ipaptok di wadan hiya, takon di ittay ya mama-id hidiyen wadan hiya. 30Hantun muttatyuk an maid di hilbina ya kudukdulnay dopapon yu ta iwelle yu nah tapol an kad-an nadan kumogakoga ya kotokotomon day bab-ada.'" 31Kanan bon Jesus di "Ha-on an Panguluwan di tagu ya ahiyak mibangngad an ibbak am-in nadan anghel hi langit ya kediye ya mipatiboy dayaw ku ya ahiyak mun-ap-apu. 32Am-in di taguh kabobboble ya maamung dah kad-ak ta appilok dida, umat hi mumpattol an appilonay karnero ya gulding. 33Am-in da nan makaphod an tatagun mangulug ke ha-oy ya appilok didah winawwan ku ta ikuyug ku dida. Mu hanadan gaga-ihon tatagu ya appilok didah iniggid ku ta mihdi da. 34Hantuh mun-ap-apuwak ya ahik kanan hanadah tatagun wadah winawwan kuy `Dakayun hayudutan Amay migappat hi pun-ap-apuwana an indadaana tuwali handih nunlutuwana tuh luta. 35Te naaganganak ya indatanak hi kanok. Nauwoak ya indatanak hi inumok. Immaliyak hi bobleyu ya takon di uggeyak inila ya inayaganak. 36Handih maid di bulwatik ya indatanak. Nundogowak ya impaptokak ke dakayu. Handih nikalabutak ya immali kayun nangidung-on ha-on.' 37Mu ahida kanan di `Apu, kon-anay naagangam ya nauwoam ot panganon daka ya painuman daka 38ya kon-anay immaliyam hi boblemi ot ayagan daka ya kon-anay maid di bulwatim ot idatan daka? 39Maid boy inila mih nundogowam ot ipaptok daka ya maid di inila mih nikalabutam ot umali kamin nangidung-on he-a.' 40Mu ahik kanan ke diday `Hin inat yu dadiye hanadah nakababban tatagun mangulug ke ha-oy ya inat yu damdaman ha-on.' 41Mu hanadah gaga-ihon tataguh iniggid ku an adi mangulug ke ha-oy ya ahik kanan di `Mange-ele kayun ha-on te gaga-iho kayu. Ume kayu nah apuy an munnananong an nidadaan hi kiha-adan Satanas ya nadan ibbanan dimonyo. 42Ume kayuh di te naaganganak ya uggeyak indatan hi kanok ya nauwoak ya uggeyak indatan hi inumok. 43Immaliyak hi bobleyu ya adi kayu maapnga. Maid di bulwatik ya uggeyak indatan. Ya handih nikalabutak ya handi nundogowak ya uggeyak indung-o.' 44Ahida kanan di `Apu, maid ot di em numbagaan hi makan, liting ya bulwati ke dakami. Maid di em nangaliyan ya maid di em numbagaan hi baddang hi nundogowam weno hi nikalabutam.' 45Hituwey ahi kanan nadan gaga-ihon tatagu, mu ahik kanan ke diday `Kay ha-oy di uggeyu binaddangan te uggeyu binaddangan nadan nakababban mangulug ke ha-on.' 46Kinali am-in nadan gaga-ihon tatagu ya mipae da nah kakastiguwan dat inggana. Mu hanadan maphod an tatagu ya ume dah kad-an Apu Dios ta waday nitaguwan dan munnananong ta nangamung."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\