Mateo 26

1Nagibbun intuttudun Jesus am-in dadiye ot kanana hanadah disipulos nay 2"Inila yu an duway algo mo ya madatngan nan kanan dan piyestan di Nala-uwan di Anghel Apu Dios, kediyey ahida pampapan ke ha-oy an Panguluwan di tagu ta ipatakak hi krus." 3Hanadan ap-apun di padi ya hanadan mangipangpangulun Judyu ya naamung dah balen Kaypas an natag-en padi 4ot ihuhummangan da hin nganney innun dan mangidalunun mampap ke Jesus ta pipate da. 5Mu kanan day "Adi taku ipaddid uwanin piyesta te indani ya gumulu day tatagu." 6Handih mangmangngan da Jesus ad Betania hi balen Simon an hiya nan mungkangpu ni-an di adol na 7ya immali on babai an inodnanay ohan butilyan lana an nakangngina ot iduyag nah ulun Jesus. 8Tinibon nadan disipulos hidiye ya bimmobboh-ol da ot kanan day "Ayyokah diyen lana. 9Gulat nat nigattang hidiye ya ongal ot an pihhun midat hanadah nawotwot." 10Inilan Jesus hidiye ot kananan diday "Tipet athinay pangali yun hiya? Hidiyen inat nan ha-oy ya maphod. 11Ha-oy ya adiyak makihkihtun dakayu ta nangamung. Mu hanada ken nawotwot ya wadadat inggana. 12Hidiyen nangiduyaganah lanah adol ku ya kay na indadaan di adol kun milubuk. 13Nomnomon yuh tuwe. Hi am-in an boble an kipainilaan di kalin Apu Dios ya ahi makalkaliy inat nan ha-on an panginomnoman ke hiya." 14Nan oha hanadah himpulut duwan disipulos an hi Judas Iskariote ya immeh kad-an nadan ap-apun di padi 15ot kananay "Nganney idat yun ha-on hin baddangan dakayun mampap ke Jesus?" Ot idatan dah tuluy pulun pihun kalang. 16Nipalpun diye ya hahalipat-anay pangipadpapanan Jesus. 17Hi namangulun algon nan piyestan di Tinapay an ugge naha-adan hi yeast ya immali nadan disipulos hi kad-an Jesus ot kanan dan hiyay "Daanay emi pundadaanan hi panganan taku tuh Piyesta?" 18Kananan diday "Ume kayu nah boble ya kanan yu nah ohan taguh diy `Kanan Apu takuy maid uhup ya waday maat ke ha-on. Kinali umali kamin nadah disipulos ku an mangan hi baleyu tuh Piyesta.'" 19Inun-unud day kinalina ot eda idadaan di kanon da kediyen Piyesta. 20Mungkahilong ya dimmatong da Jesus ya nadan disipulosna. Handih mangan da ya kananay "Hituwey kalyok. Waday ohan dakayu an ahi mangihdul ke ha-on." 22Dingngol dah diye ya mahakit di nomnom da ya waday oha on kananay "Kon ha-on, Apu?" 23Kananay "Hanan makitam-ol hi tinapay na ke ha-on di ahi mangihdul ke ha-on. 24Ha-oy an Panguluwan di tagu ya ahiyak patayon ta umannung nan impitudok Apu Dios, mu mahmok an abu nan tagun mangihdul ke ha-on. Kudukdul nay ugge nitungoh diyen tagu." 25Hi Judas an hiya nan ahi mangihdul ya kananay "Apu, kon ha-oy di ahi mangihdul ke he-a?" Kanan Jesus di "Om, he-a." 26Kediyen mangan da ya inalan Jesus nan tinapay ot mumpasalamat ke Apu Dios. Pinani-ang na ot ikap-ong na hanadah disipulosna ot kananay "Alan yu ta kanon yu, hituwey adol ku." 27Ot alana bo nan basu an natalwan hi baya ot mumpasalamat bon Apu Dios. Indat nan dida ot kananay "Uminum kayun am-in nah basu, 28hituwey dalak an tumodtod ta kipaannungan nan balun planun Apu Dios an kiphodan di tatagu ta kapakomaan di liwat da. 29Kalyok ke dakayu, adiyak mo uminum ketuwen baya ta inggana kediyen algon ahi taku panginuman nah hinnatkon an baya hidih pun-ap- puwan Aman hi Apu Dios." 30Nagibbuh diye ot mungkanta dah pundayaw dan Apu Dios ot ahida umen nah bilid an Oliba. 31Kanan bon Jesus di "Am-in kayu ya ahiyak punhintatayyanan te hay ahi maat ke ha-on ad uwanin hilong. Hidiyey umannungan nan impitudok Apu Dios an kananay `Pipatek nan mumpattol hi karnero ta miwahit nadan karnero.' 32Mu hantuh mamahuwanak ya mamanguluwak an umed Galilee ta ahi kayu miunud." 33Kimmalih Pedro an kananay "Takon di taynan daka hantudah iibbak hin waday maat ke he-a ya adinadaman edaka taynan ke ha-on." 34Mu kanan Jesus ke hiyay "Kalyok ke he-ah tuwe, ad uwanin hilong ya mumpitlun ihaut mu an kanam di uggeyak inilan he-a ta ahi tumalan-uy manuk." 35Kanan Pedro ke hiyay "Takon nin di makikateyak ke he-a ot adinadaman ek kanan di ugge daka inilan ha-on." Ya am-in hanadan disipulos ya athidiy kinali da. 36Imme da Jesus ya nadan disipulosna ad Getsemani ot kananan diday "Mihtu kayu ta umeyak dih e-elena an e mundasal." 37Ot ikuyug na da Pedro ya nadan duwan imbabalen Sebedi. U-umyungan hi Jesus ya mahakit di nomnom na, 38kinali kananan diday "Dehtun namahig di hakit di nomnom ku an kayak mate. Mihtu kayu ni-an ya adi kayu mahuyop ta ib-ibbaanak." 39Imme nah e-elena ot munlukbub ot mundasal an kananay "Ama, daan mo ahan ta adi maat hidiyen ek punholholtapan. Mu nangamung ka, hay pinhod muy maunud, bokon hay pinhod ku." 40Indanit nibangngad hi kad-an nadan disipulosna ya nakahhuyop da, ot kananan Pedroy "Kon adi kayu pakaippol hi hinuyop yu takon di ohan olas ya abu? 41Halipat-an yu ya mundasal kayu ta adi kayu mahaul an munliwat. Inilak an pinhod yun mangun-unud, mu makudang di kabaelan yu." 42Imme bo ot e mundasal an kananay "Ama, deket mahapul an maat hidiyen holholtapok ya nangamung ka, hay pinhod muy maunud." 43Nibangngad boh kad-an nadan disipulosna ya nakahhuyop da ot ya abu. Namahig an adida pakaippol hi hinuyop da. 44Tinaynan bon Jesus dida ot pitlunan e nundasal ot hidiye boy idasal na. 45Nibangngad boh kad-an nadan disipulosna ot kananan diday "Kon itool yuy huyop? Bumangun kayu mo te nadatngan di pamatayan nadan nungkaliwat an tatagun ha-oy an Panguluwan di tagu. 46Makayu ta etaku damuwon dida! Deyan mangali nan mangihdul ke ha-on!" 47Nanongnan mungkalkallih Jesus ya dimmatong hi Judas an oha hanadah himpulut duwan disipulosna an ibbana nadan intud-ak nadan ap-apun di padi ya nadan mangipangpangulun Judyu an numpun-odon dah otak ya bakdung an e mampap ke hiya. 48Hi Judas ya tinuguna tuwali nadan ibbana an kananay "Ahiyu imatunan nan etaku dopapon te ahik awalon. Deket inawal ku ya umali kayu ta alan yu." 49Immeh Judas hi kad-an Jesus ot kananay "Apu, immali kami." Ot awalona. 50Kanan Jesus ke hiyay "Aga, atom nan pinhod mu." Ot ume nadan ibban Judas ot baludon dah Jesus. 51Hanan ohan disipulos ya inuknut nay otak na ot palangonay ingan nan ohan muttatyun nan natag-en padi. 52Mu kanan Jesus ke hiyay "Ipabangngad mu nan otak nah hikot mu te hay tagun hay otak di pamate na ya hay otak damdamay pamate dan hiya. 53Pangalim nin kattog on pamaddang muh naen ha-on, mu gulat nat pinhod kun mabaddangan ya ibagak ke Ama an hi Apu Dios ta ipaali nay kalibulibuh anghel an bumaddang ke ha-on. 54Mu adik aton hidi te adi mo umannung nan impitudok Apu Dios an maat ke ha-on." 55Kanan Jesus hanadah immalin tataguy "Tipet kah-in di ekayu mun-odon hi otak ya bakdung an mampap ke ha-on? Kon nakabahhulanak? Wadaak hi kabigabigat an muntuttudu nah templo ya tipet uggeyak dimpap? 56Mu takon ta maat hituwe ta umannung nan intudok handidan profetas." Am-in da nan disipulosna ya binumtik da an tinaynan dah Jesus. 57Hanadan nampap ke Jesus ya in-e da hiya hi balen Kaypas an natag-en padi te hidiy naamungan nadan muntuttuduh Tugun Moses ya nadan mangipangpangulun Judyu. 58Niunuunud hi Pedro, mu ugge nih-up, ot iohnong na nah dola. Nakib-un hanadah guwalya te pinhod nan tibon hin nganney aton dan Jesus. 59Hanadan ap-apun di padi ya am-in nadan ibba dan konsehal di Judyu ya tagan day mahma hanadah tatagu hin nganney mabalin an ipabahul dan Jesus takon di adi makulug ta pangigadulan dan mamaten hiya. Mu maid di mahamak da takon di dakol day muntistigun nangalih bahulna an adi makulug. Indani ya wadaday duwa an 61kanan day "Hiyah tuwe nan kananay pa-iyon nan templon Apu Dios ya kabaelanan bohwaton hi tulun algo." 62Timmaddog nan natag-en padi ot kananan Jesus di "Kon makulug datuwen ipabahul da? Nganney panumang mu?'' 63Mu op-opyah Jesus. Ya kanan bon nan natag-en padi ke hiyay "Adika munlangkak an manumang ketuwe te donglon Apu Dios an nunlutun am-in. Kon he-ah Kristo an Imbabalen Apu Dios?" 64Ya kanan Jesus ke hiyay "Makulug hinaen kinalim. Mu kalyok ke dakayun am-in an ahiyak tibon an Panguluwan di tagu an umbun hi winawwan Apu Dios an makandama. Ya ahiyak bo tibon nah kulabut hantuh ahik kibangngadan." 65Kinalinah tuwe ya binik-in nan natag-en padiy bulwatina hi bungot na ot kananay "Tinaltalanggaanah Apu Dios! Adi mahapul an wadaday udum an muntistigu te dingngol takuy kinalina. 66Nganney punnomnom yu?" Ya kanan day "Mahapul an mate te nabahulan." 67Ot puntuppaan day angana ya nundaw-e da. Ya wadaday nun-apap ke hiya 68an kanan day "Agam ya- tuwali, hin makulug an he-ah Kristo, kalyom hin dahdiy nangapap ke he-a." 69Hi Pedro ya um-umbun nah dola ya immali nan babain muttatyu ot kananay "He-ay ohan ibban Jesus an iGalilee." 70Mu inhaut na an kananay "Bokonak! Uggek inilah naen pungkalim." Ya am-in hanadan tataguh di ya dingngol dah diyen kinalina. 71Timmayan hi Pedro ot umeh kad-an nan hoob ya immali bo nan ohan muttatyun babai ot kanana bo hanadah tataguy "Hituwe ot nan ibban Jesus an iNasaret." 72Mu inhaut na bo an insapatanan kananay "Uggek man inilah diyen tagu." 73Indani ya immali day udum an tataguh kad-ana ot kanan day "He-a ot nan ohan ibban Jesus te nun-ingngoy kaliyu." 74Indani mo ahan ya insapatana an takon di patayon Apu Dios. Kananay "Uggek man inilah naen tagu." Nagibbun kinali nah diye ya timmalan-uy manuk. 75Ya ninomnom na nan kinalin Jesus ke hiya an kananay "Mumpitluy ahim pangalyan an kanam di uggeyak inila ta ahi tumalan-uy manuk." Ot bumah-el nah hoob ot mungkoga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\