Mateo 27

1Biggabiggat nah nabiggatana ya inhuhummangan nadan ap-apun di padi ya nadan mangipangpangulun Judyuy aton dan mamaten Jesus. 2Binalud dah Jesus ot iedah kad-an Pilatu an gobernador. 3Handih ininnilan Judas an patayon da tut-uwah Jesus ya nuntutuyuh nangihdulanan hiya ot ena ipabangngad nan tuluy pulun pihun kalang hanadah ap-apun di papadi ya hanadah mangipangpangulun Judyu. 4Kananay "Naliwatak te inihdul kuy ohan tagun maid di bahul na." Ya kanan nadan ap-apuy "Nangamung ka pe te maid di bibiyang min nae." 5Inhabuwag Judas nan kalang nah templo ot e mumbitkol. 6Nungkupkup nadan ap-apun di padi nan kalang ot kanan day "Adinadaman e id-um hituwen pihhu nah pihhun di templo te hituwe ya bayad di natayan di ohan tagu." 7Nunhuhummangan da ot eda gatangon nan lutan nan tagun mangapyah banga ot pumbalinon dah lubukan di tatagun e nakibobleh di. 8Ot hidiyey gapunan ingganad uwani ya hay ngadan diyen luta ya lutan nadalaan. 9Hituwey immanungan din kinalin Jeremiah an profetas an kananay "Inala day tuluy puluh pihun kalang an hidiyey inhuhummangan nadan Judyun pamayad dah biyag Kristo 10ya hidiye boy impangattang da nah lutan nan tagun mangapyah banga. Hituwey kinalin Apu takun ha-on." 11In-edah Jesus hi hinangngab Pilatu an gobernador ot kanan Pilatu ke hiyay "Kon he-ay patul di Judyu?" Hinumang na an kananay "Deya ot bon hinaey kanam." 12Am-in da nan ap-apun di padi ya hanadan mangipangpangulun Judyu ya dakol di pungkali dah bahul Jesus, mu op-opya. 13Kanan Pilatu ke hiyay "Kon adim donglon hantudan ipabahul dan he-a?" 14Mu adina humangon nadan ipabahul dan hiya. Kinali namodwong nan gobernador. 15Hanah piyestan di Nala-uwan di Anghel Apu Dios ya waday ohan balud an oggan ipaen nan gobernador, nangamung di pinhod di tatagun mipae. 16Kediye ya wada nan ohan nikalabut an hi Barabbas an nundingngol an pimmate. 17Ta handi naamung da nan tataguh kad-an Pilatu ya kananan diday "Dahdiy pinhod yun ipaek, hi Barabbas weno hi Jesus an kanan dan hi Kristo?" 18Man-uket kinalin Pilatuh diye ya inila nan maid di bahul Jesus, mu gapuh amoda ya impadpap da. 19Handih inumbun hi Pilatu an munhumalya ya impaad nan inayanan kananay "Adi na-ala on inat muy atom nah tagun maid di bahul na te mabulubulunak gapunah inin-inop ku mipanggep ke hiya, kinali deyan kumanol-owak." Hituwey udum hi gapunan pinhod Pilatu an ipaeh Jesus. 20Mu hanadan ap-apun di padi ya hanadan mangipangpangulun Judyu ya inhapitan da nadan tatagu ta ibaga dan Pilatu an hi Barabbas di mipae ta hi Jesus di pipatena. 21Kanan bon Pilatu ke diday "Dahdi ke didan duway pinhod yun ipaek?" Ya kanan day "Hi Barabbas." 22Ot kanana boy "Nganne moy atok ke Jesus an kanan dan hi Kristo?" Kanan nadan tataguy "Ipatak hi krus!" 23Kananay "Tipe-? Kon nganney bahul tuwen tagu?" Ya pun-olot da ot ya abuy tukuk da an kanan day "Ipatak hi krus!" 24Inilan Pilatu an maid di hilbin di kalkalyona te linappuwan nadan tatagun munggugulu ot umalah danum ot ulahanay taklenah hinangngab nadan tatagu ot kananay "Maid di bahul kuh katayan tun tagu. Nangamung kayu pe." 25Ya kanan nadan tataguy "Nangamung kami. Takomboy dakami ya nadan iimbabalemiy kombahul hi katayana!" 26Ot ipaen Pilatu hi Barabbas. Hi Jesus ke ya impahoplat na ot ahina e pipatak hi krus. 27Inihgop nadan tindaluh Jesus hi balen nan gobernador ot ayagan dan am-in nadan ibbadan tindalu. 28Kinaan day bulwatina ot ipabulwati dan hiya nan maingit an umat hi bulwatin di patul. 29Immala dah hubit ot kumapya dah pongot ot ipapngot dan hiya. Immala da boh paul ot ipad-on dah wawwana. Deke on nundukkun dah hinangngab na on tinaltalanggaan da an kanan day "Dayawon taku peman tun Patul di Judyu!" 30Nuntuppaan da ya nunhoplat day uluna hi paul. 31Nagibbun tinaltalanggaan da ot kaanon da nan impabulwati da ot ipabangngad da nan bulwatina ot ieda nah eda pangipatakan ke hiya. 32Handih mange da ya dinamu dah Simon an iCyrene ot ipilit nadan tindalu an pah-onona nan krus Jesus. 33Dimmatong da nah eda pangipatakan ke Jesus an hidiye nan kanan dan Golgota an hay kibalinana ya gunit di ulu. 34Immala dah baya an nad-uman hi mumpait ta ipainum dan Jesus, mu tinamtamana ya adina pinhod. 35Impatak nadan tindaluh krus ot ibubunut da hin nganney alan di hin-oh-an dida nah bulwatina. 36Nagibbuh diye ot um-umbun dan mungguwalya. 37Nah tap-on di uluna ya waday nitudok an kananay "Hituweh Jesus an Patul di Judyu." 38Wadaday duwan mangako an nipatak da damdamah krus an ohah winawwana ya nan ohah iniggid na. 39Am-in nadan mala-u ya munwigwigiwig dah panaltalangga dan Jesus 40an kanan day "Daan bo nan kanam an pa-iyom nan templo ya bohwatom hi tulun algo? Deket makulug an Imbabale dakan Apu Dios ya baddangam di adol mu ta makaan ka nah krus." 41Takon hanadan ap-apun di padi ya hanadan muntuttuduh Tugun Moses ya hanadan mangipangpangulun Judyu ya taltalanggaan da damdamah Jesus an kanan day 42"Tipe nin ta binaddanganay udum ot tumagu da ya adina baddangan di adol na? Tibon taku ya- peman hin makaan dih nipatakana. Hituwe kanun tagu ya patul di Judyu. Deket makaan ya kulugon taku peman. 43Hiya ya mundinol ke Apu Dios ya kananay hiya ya Imbabalen Apu Dios. Ot aga ta tibon taku ya- peman hin baddangan Apu Dios ad uwani." 44Takon hanadan duwan mangako an nipatak ya taltalanggaan da damdamah Jesus. 45Maal-algon diye ya himmilong am-in di boble hi tulun olas. 46Indait himbatangan ya tinumkuk hi Jesus an kananay "Eloi, Eloi, lama sabaktani?" Hay kibalinan tuwe ya "Apu Dios, tipet inwalongak ke he-a?" 47Hanadan tatagun nangngol ke hiya ya kanan day "Deyan pun-ayaganah Elijah." 48Waday ohan dida an nunggagalan ena itam-ol di kapo nah pimmakin baya ot ipalat nah paul ta ipatitip nan Jesus. 49Kanan di udum di "Tibon taku ya- peman hin umalih Elijah an e mamaddang ke hiya ta makaan nah krus." 50Impidwan Jesus an tinumkuk ot mate. 51Kediyen nate ya nakaiddihhan an nahathat hanan kultina nah templo an nipalpuh kayangna ingganah puuna. Ya kimmolyog ot mungkapi-ang di babatu. 52Nalukatan di udum an lubuk ot mamahuwan di dakol hanadah tatagun Apu Dios. 53Tinaynan day lubuk da ot handih namahuwan Jesus ya imme dad Jerusalem ot tibon di dakol an tatagu dida. 54Hanan ap-apun di tindalu ya hanadan ibbanan mungguwalyan Jesus ya tinibo dan am-in nan na-na-at ya inggibok da nan kolyog ot tumakut da. Kanan day "Makulug peman an hiya ya Imbabalen Apu Dios." 55Wadaday dakol an binabai nah nidawdawi an ang-ang-angon day ma-ma-at. Dadiye nan binabain nalpud Galilee an nikuyukuyug ya bimmanaddang ke Jesus. 56Wadah dih Maria Magdalena, hi inan nadan imbabalen Sebedi ya hi Maria an inan da James ke Jose. 57Mungkahilong kediye ya dimmatong nan ohan mangulug ke Jesus an hi Jose an iArimatea an kadangyan. 58Immeh kad-an Pilatu ot ena ibagay adol Jesus ot iabulut Pilatu. 59Lingkan Josey adol Jesus nah krus ot libbutanah malinin luput. 60Ot ena ilubuk nah ka-apyan gungat na hi batu. Inullina on ongal an batu ot itangob na ot ume. 61Wadadah di da Maria Magdalena ya nan oha bon hi Maria an um-umbun dan hanghanggaon da nan gungat. 62Handih nabigat an Sabadu ya naamung nadan ap-apun di padi ya nadan Phariseeh kad-an Pilatu 63ot kanan dan hiyay "Apu, manomnom mi din kinalin nan makallangkak an hi Jesus an kananay mate, mu mamahuwan hi katlun di algoh katayana. 64Kinali ipaguwalyam ot nan lubuk na ingganah katlun di algo te indani ya umeda nan disipulosna ta eda alan di adol na ta ahida kanan di namahuwan. Ot namam-an kulugon di tataguh tuwen langkak nan nahalhalman mu nan udum an langkak na an kananay hiyay intud-ak Apu Dios." 65Kanan Pilatu ke diday "Umawit kayuh tindaluk ta ume kayu ta eyu pakagguwalyaan." 66Ot eda ihamad di tangob nan gungat ot ahida taynan nadan tindalun mungguwalya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\