Mateo 28

1Nala-u moy Sabadu an tungo ot mungkabigat kediyen Linggu ya imme da Maria Magdalena ya nan ohan hi Maria an eda tibon nan gungat. 2Kal-inadi ya kimmolyog hi nal-ot ya wada nan anghel Apu Dios an nalpuh langit an kinaana nan batun nitangob ot umbun kediyen batu. 3Hanan anghel ya humili an kay kil-at ya hay bulwatina ya makabbayak. 4Hanada ken tindalun mungguwalya ya munggagayonggong dah takut da ot na-ala ya kay da nate. 5Kanan nan anghel hanadah binabaiy "Adi kayu tumakut. Inilak ot eyu hamakon hi Jesus an nipatak hi krus, 6mu maid moh tu te namahuwan an hidiye tuwali din kinalina. Makayu ta tibon yu tun nibakilangana. 7Gal-an yu ta eyu kalyon hanadah disipulosna an hiya ya namahuwan. Kalyon yu bo an mamangulun umed Galilee ya ahiyu tibon hidi. Donglon yu te makulug hituwen pungkalik ke dakayu. 8Hanadan binabai ya timmakut da, mu maka-am-amlong da te nan dingngol da ot galagalaan dan umeh kad-an nadan disipulos ot eda kalyon. 9Indani ya dinamu dah Jesus an kananan diday "Malinggop kayu!" Nundukkun dah hinangngab na ot dapaon day hukina ot dayawon da. 10Ot kanana bon diday "Adi kayu tumakut. Ume kayu hanadah disipulos an iibak ta eyu kalyon an wadaak ya kalyon yu ta ume dad Galilee ta hidiy ahida panib-an ke ha-on." 11Handih tinaynan nadan binabai nan lubuk ya imme da nan udum an tindalun nungguwalya nah lubuk ot eda kalkalyon hanadah ap-apun di padiy mipanggep nah tinibo dan naat. 12Ot maamung nadan ap-apun di papadi ya nadan mangipangpangulun Judyu ot ihuhummangan day aton da. Indatan dah ongal an pihhu nadan tindalun nungguwalya an kanan day 13"Hay kalyon yuh tatagu ya nahuyop kayu handih immali nadan disipulos Jesus ot alan day adol na. 14Deket donglon nan gobernador hituwen naat ya adi kayu madanagan te ahi kami nangamung an manumang ke hiya ta adi kayu mabahulan." 15Ot hanadan tindalu ya inala da nan pihhu an bayad da ot un-unudon day kinalin nadan ap-apun di padi. Ta deyan takon di ad uwani ya hidiyey nundingngol hanadah Judyu. 16Hanadan himpulut ohan disipulos ya immeda nah bilid ad Galilee an hidiy kanan Jesus hi pan-odan dan hiya. 17Handih tinibo da ya dinaydayaw da, mu wada nadan munhalinduwa. 18Immeh Jesus hi kad-an da ot kananay "Ha-oy di nangamung am-in hi langit ya luta te indat Apu Dios di kalebbengak. 19Ta hidiye nan ume kayuh kabobboble tuh luta ta eyu ituttuduh am-in hi tataguy mipanggep ke ha-on ta mangulug da ya bonyagan yu dida hi ngadan Aman hi Apu Dios, nan Imbabalena ya nan Espirituna. 20Ya ituttudu yu an un-unudon dan am-in di intugun kun dakayu. Ya hituwey nomnomon yu an makulug an wadaak ke dakayu ta inggana."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\