Mateo 3

1Kediyen tiempo ya wadah Juan an mumbonyag an muntuttudu nah adi maboblayan ad Judea. 2Hay intuttuduna ya kananay "Muntutuyu kayuh liwat yu te immali mo nan intud-ak Apu Dios an mun-ap-apu." 3Hi Juan di kanan din profetas an hi Isaiah handih kananay "Waday ahi madngol nah adi maboblayan an kananay `Idadaan yu ya iphod yuy dalanon Apu taku.'" 4Hantun hi Juan ya naabol an dutdut di kamel di bulwatina ya hay balikisna ya lalat. Hay kanona ya dudun ya danum di iyyukan. 5Immali day katagutagun nalpud Jerusalem ya nadah udum an bobled Judea ya nadah boblen nunlinikkod nah wangwang an Jordan an mundongol hi ituttuduna. 6Ot kalyon day liwat da ot bonyagan Juan dida hanah wangwang an Jordan. 7Immali da damdamay dakol an Pharisee ya Saducee an mumpabonyag ke hiya, mu kanan Juan ke diday "Gaga-iho kayun tatagu. Kon pangali yu on deket mabonyagan kayu ya adi dakayu kastiguwon ke Apu Dios? 8Mahapul an itikod yun mangat hi gaga-iho ya hay maphod di aton yu ta kitib-anan makulug an nuntutuyu kayuh liwat yu. 9Adi kayu mundinol an adi dakayu kastiguwon ke Apu Dios gapu te tanud dakayun Abraham. Kalyok ke dakayu, hi Apu Dios ya damanan pumbalinona hantudan batu hi tanud Abraham. 10Hiya ya nundadaan an mangastigu hi gaga-ihon tatagu. Dida nan tatagun umat nah kaiw an adi maphod di bungana an malngo ta maapuyan." 11Kanan bon Juan di "Ha-oy ya bonyagan dakayuh danum ya hituwen pamonyagak ke dakayu ya pangimatunan hi nuntutuyuwan yuh liwat yu. Mu nan ahi umali ya natagtag-e mu ha-oy ta takon di mangaan hi apatut na ya nakababbaak an mangat kediye. Ya hiya ke ya bonyagan dakayuh Espiritun Apu Dios ya hay apuy. 12Hantuh aliyana ya appilonay tatagu, umat nah tagun muntaop an taopanay boga ta ikulbung na, mu nan dugi ya gobhona nah apuy an adi mad-op." 13Indani ya immalih Jesus an nalpud Galilee ot umeh kad-an Juan nah wangwang an Jordan ot e mumpabonyag. 14Adi ot pinhod Juan an hiyay mamonyag ke Jesus ot kananay "Lebbeng na ot an ha-oy di bonyagam ta bokon ha-oy di mamonyag ke he-a." 15Mu kanan Jesus di "Man-ut athina, mu ad uwani ya maphod an un-unudon tan am-in di pinhod Apu Dios." Ot abuluton Juan. 16Nagibbun nabonyagan hi Jesus ot dumakal ya nabukatan di kabunyan ya tinibonan mangali nan Espiritun Apu Dios an kay palomay ang-angna ot umpan hiya. 17Ya waday kimmalih langit an kananay "Hituwey Imbabalek an impakappinhod ku ya mangipaamlong ke ha-on."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\