Mateo 4

1Indani ot ipangulun nan Espiritun Apu Dios hi Jesus hanah adi maboblayan. Ot handih wadah di ya pinatnaanan Satanas an haulon ta munliwat. 2Nap-at di algo ya hilong di ugge nanganan Jesus ot makaaggangan. 3Ya immalih Satanas ot kananan hiyay "Deket Imbabale dakan Apu Dios ya pumbalinom tudan batu hi makan." 4Hinumang Jesus an kananay "Mu hay nitudok hi kalin Apu Dios ya kananay `Bokon hay makan ya abuy kitaguwan di tagu, mu mahapul damdaman am-in di kalin Apu Dios.'" 5Ot ien Satanas hi Jesus ad Jerusalem nah katagtag-ayan an bubung nan templo 6ot kananan hiyay "Deket Imbabale dakan Apu Dios ya dumop-a ka ot deyan kanan Apu Dios nah impitudok nay `Baalona nadan anghel ta ipaptok daka ta takon di mag-a ka ya tippaon daka ta adika maliputan.'" 7Hinumang Jesus an kananay "Mu wada boy nitudok nah kalin Apu Dios an kananay `Adiyu patnaan hi Apu Dios.'" 8Indani ya in-en bon Satanas hi Jesus nah natag-en bilid ot ipatibonan am-in ke hiya nadan pun-ap-apuwan tuh luta ya hay kinakaphod ya kinadayaw da. 9Ot kananan hiyay "Idat kun am-in ke he-a datuwen pun-ap-apuwan hin ha-oy di dayawom." 10Mu kanan Jesus ke hiyay "Mange-ele ka, Satanas! Hay nitudok an kalin Apu Dios ya kananay `Hi Apu Dios ya abuy dayawon yu ya un-unudon yu.'" 11Ot taynan Satanas ya immali day anghel ot ipaptok dah Jesus. 12Handih dingngol Jesus an nikalabut hi Juan ya tinaynanah diyen boble ot mibangngad ad Galilee hidih boble dad Nasaret. Mu ugge niha-ad hidi te immed Kapernaum an boblen nah pingngit nan baybay an Galilee nah numboblayan di tanud Sebulon ya Naptali. 14Hituwey immannungan di kinalin din profetas an hi Isaiah an kananay 15"Hanadan tatagud Sebulon ya ad Naptali an nih-up nah baybay ya nadan tatagu nah hinag-on di wangwang an Jordan ya hanadah boblen di bokon Judyu ad Galilee 16ya kay da wadah tapol te nihi-an dan Apu Dios, mu ad uwani ya napat-alan di nomnom da hi nangngolan dah ituttuduna." 17Handih nangilappuwan Jesus an muntuttudu ya kanana hanadah tataguy "Muntutuyu kayuh liwat yu te immali mo nan intud-ak Apu Dios an mun-ap-apu." 18Ohan algon mundaldallanan hi Jesus nah pingngit di baybay an Galilee ya tinibo na da Simon an kanan dan hi Pedro ya hi tulang nan hi Andres an muntabukul da te hidiyey ngunuda. 19Inayagan Jesus dida ot kananan diday "Mikuyug kayun ha-on ta mipalpud uwani ya adi kayu e manabukul hi dolog, mu ekayu mangawis hi tatagu ta ha-oy di un-unudon da." 20Pinghanadi ya tinaynan day tabukul da ot miunud dan hiya. 21Mangmangnge da Jesus ya tinibo na bo nadan hintulang an nak Sebedi an da James ke Juan. Wadadan am-in an hin-am-a nah bangka an pun-idadaan day tabukul da ot ayagana nadan hintulang. 22Pinghanadi ya tinaynan dah amada ya nan bangkada ot miunud da damdaman hiya. 23Immeh Jesus hi kabobbobled Galilee an e nuntuttudu hanadah simbaan di Judyuh mipanggep hi pun-ap-apuwan Apu Dios ya kinaanan am-in di nunhihinnatkon an dogon di tatagu. 24Nundingngol hi kabobbobled Syria datuwen inainat na ot pun-iali day tatagun nunhihinnatkon di dogoda. Ot paphodonan am-in di mundogo takon nadan mungkolda ya naparalyze ya kinaana boy dimonyo an nihkop nadah tatagu. 25Kinali dakol day tatagun miunuunud ke hiya an iGalilee, iDecapolis, iJerusalem ya nadan nalpuh boblen nah binnah-el nan wangwang an Jordan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\