Mateo 5

1Handih tinibon Jesus nadan dakol an tatagun naamung ya immen nah bilid ot e umbun ya inunud nadan disipulosna ot malikkub dah kad-ana. 2Ot tuttuduwana dida an kananay 3"Hanadan tatagun abuluton dan adida kabaelan an aton di maphod hin maid di baddang Apu Dios ya umamlong da te diday migappat nah pun-ap-apuwana. 4Hanadan tatagun u-umyungan gapuh nanginilaan dan gaga-ihoy inainat da ya umamlong da te alubyagon Apu Dios dida. 5Hanadan tatagun ipakumbaba day adol da ya umamlong da te diday manawat nah kinalin Apu Dios an ahina idat. 6Hanadan tatagun pinhod dan abun mangiat hi pinhod Apu Dios umat nah naagangan an pinhod nan abun mangan ya nan nauwo an pinhod nan abun uminum ya umamlong da te baddangana dida. 7Hanadan tatagun homkon day ibbada ya umamlong da te homkon damdaman Apu Dios dida. 8Hanadan tatagun mangiohhah nomnom da hi pinhod Apu Dios ya umamlong da te diday manibon hiya. 9Hanadan tatagun mangipaptok hi punlinggopan di tatagu ya umamlong da te ibilang Apu Dios an imbabalena dida. 10Hanadan tatagun munholholtap gapuh pangun-unudan dah pinhod Apu Dios ya umamlong da te mipaptok dah pun-ap-apuwana. 11Dakayun tatagun pihupihulon da, punholholtapon da ya pabahubahulon da te hay pangun-unudan yun ha-oy 12ya umamlong kayu te umat kayu handidah profetas an ongal di gun-udon yun kiphodan hi langit te athidi damdamay na-na-at ke dida. 13Dakayun mangulug ke ha-on ya umat kayu nah ahin an hidiyey mangipaphod hi tamtam di kanon. Umat kayun nah ahin te dakayuy mangipaphod hi pangi-en di tagu. Mu nan ahin ya deket nakaan di kinaahina ya maid moy hilbina ya adinadaman pabangngadon di kinaahina. Ta hidiye nan iwelle mot punhinggagattinan di tatagu. 14Mialig kayuh dilag an pat-alanay tapol te dakayuy pangitib-an di tatagu hi maphod an pangi-e. Hay maphod an pangi-e ya umat nah namuttag an boble nah tap-on di bilid an makattibo. 15Kon tolgan di taguy dilag ta ena italu? Adi, te ipattuk na ta madilagan am-in nan wadah bohongna. 16Athidi bon dakayu an mahapul an ipatibo yuy maphod an pangi-e hi ibbayun tagu ta dayawon dah Ama takun hi Apu Dios hi langit. 17Adiyu pangaliy immaliyak ta ma-idok di Tugun Moses ya hay intugun handidan profetas, te immaliyak ta ek ituttuduy kibalinan dadiye. 18Kalyok ke dakayu, takon di mama-id tun luta ya hay kabunyan ya maid di makaan nah Tugun te takon di ohan kali ya umannung. 19Ta hidiye nan hay tagun adina un-unudon takon di hanan kaittayan kediyen Tugun ya tuttuduwana boy udum ta adida damdama un-unudon hidiye ya adi mibilang hi langit. Mu hay tagun un-unudonah diyen Tugun ya tuttuduwanay ibbanan tagu ta un-unudon dah diyen Tugun ya hiyay mibilang an natag-eh langit. 20Kalyok ke dakayu, mahapul an nahamad di pangun-unud yu ke dadiyen Tugun mu hay pangun-unud nadan muntuttudu kediyen Tugun ya nadan Pharisee, ta ahi nadaman migappat kayuh pun-ap-apuwan Apu Dios. 21Inila yuy nitugun hanadah tatagu handi an kananay `Adika pumate. Hay pumate ya mahapul an makastigu.' 22Mu kalyok ke dakayud uwani an bokon ya abu hay pumatey makastigu te takon nadan ibobboh-ol day ibbadan tagu ya makastigu da. Hay tagun pihulonay ibbanan tagu ya mieh hinangngab nadan konsehal ta makastigu, ya hay tagun kananah ibbanay `Maid di nitagtagguwam' ya kastiguwon Apu Dios nah apuy. 23Ya deket wada kayuh simbaan ta eyu ot idat nan iappit yun Apu Dios ya nipaddin ninomnom yun waday numbahulan yuh ibbayu 24ya mahapul an mibangngad kayu ni-an nah numbahulan yu ta pakomaan dakayu ta ahiyu nuppe idat nan eyu ot idat ke Apu Dios. 25Deket waday nangidiklamun dakayu ya makihummangan kayun hiya te deket adiyu iathidi ya ie dakayu nah huwes ta nan huwes di mangipakalabut ke dakayu. 26Kalyok ke dakayu, makulug an deket nikalabut kayu ya mahapul an pakabboklaon yuy moltayu, takon di ohan hepeng, ta ahi kayu mipae. 27Dingngol yu bo nan tugun an kananay `Adiyu ihuyop di bokon yu inayan.' 28Mu kalyok ke dakayu an takon di tibon ya abun di lalakiy babai, mu wadah nomnom na an pinhod nan ihuyop hidiyen babai ya kay na damdama inhuyop. 29Deket nan wawwan an matayuy humlun hi punliwatan yu ya kudukdul nay duk-iton yu ta iwele yu. Kudukdul nay maid di ohan matayu mu nan e kayu ume nah apuy hi impierno. 30Deket hay wawwan an takleyuy humlun hi punliwatan yu ya kudukdul nay putulon yu. Kudukdul nay maid di ohan takleyu mu nan e kayu ume nah apuy hi impierno. 31Wada bo nan tugun an kananay `Deket ibolhen di lalakiy inayana ya mahapul an waday makapyah papel hi pangibolhayana ya pilmaana ta idat na nah inayana.' 32Mu kalyok ke dakayu an hay lalakin mangibolheh inayana yaden uggena inhuyop di udum an lalaki ya mumbahul hin mumbintan nan inayana. Athidi bo nan mamintan nah babai an mumbahul damdama te hay panibon Apu Dios nah babai ya nan naunnan inayana ya nanongnan himbale da. 33Dingngol yu damdama nan nitugun handidah aammod taku an kananay `Adiyu ibahhoy hinamad yun kinali, mu aton yu nan insapata yun Apu Dios an aton yu.' 34Mu ad uwani ya kalyok ke dakayun adiyu isapatan Apu Dios hin waday hamadon yun kalyon. Adiyu isapatah langit te hidiy pun-ap-apuwana. 35Adiyu isapatah luta te hidiy pangiuyyadana. Ya adiyu damdama isapatad Jerusalem te hidiyey boblen nan katagtag-ayan an Apu. 36Hin waday hamadon yun kalyon ya adiyu kanan di `Takon di mateyak' te takon di ohan mangitit an buuk ya adiyu kabaelan an pumbalinon hi mabayak. 37Deket waday kalyon yu ya adi kah-in di isapata yu. Deket makulug ya na-ala ya kanan di `Om', mu deket adi makulug, na-ala ya kanan di `Adi'. Adiyu e udman hi nalgom an kali te hi Satanas di kalpuwana. 38Dingngol yu ya inila yu nan tugun an kananay `Deket kinulap di ohan taguy ohan matan di ibbana ya mahapul an hay kastiguna ya makulap damdamay ohan matana. Deket kinaan di ohan taguy ohan bab-an di ibbana ya hay kastiguna ya mahapul damdaman makaan di ohan bab-ana.' 39Mu kalyok ke dakayu, ad uwani ya bokon athidi te gaga-ihoy munhimbabbalo. Deket ampingon day tamel yu ya adiyu ibalo. 40Deket waday mangidiklamun dakayu ta alan day bulwatiyu ya pakidat yu nan udum an bulwatiyu. 41Deket waday mangipapilit ke dakayun pah-onon yuy kalgana hi duwan kilometro, takomboy pah-onon yu inggana opat an kilometro. 42Hin waday mumbagan dakayuh baddang ya idat yuy ibagana ya pabanhan yu nadan bumanon dakayu. 43Dingngol yu handi nan tugun an kananay `Pohdon yuy ibbayu ya hingitan yuy buhul yu.' 44Mu ad uwani ya kalyok ke dakayu an pohdon yuy buhul yu ya idasalan yu nadan mumpaholholtap ke dakayu 45ta kitib-anan imbabale dakayun Apu Dios an hi Ama takuh langit. Te hi Apu Dios ya lintu nay algo ta pun-algowan am-in di tagu, maphod ya gaga-iho. Lintu nay udan an pundanum am-in di tagu, maandong di pangi-eda weno adi. 46Deket abuna nadan tatagun naminhod ke dakayuy pohdon yu, ya kon matbal kayu? Adi te takon di nadan mapihul an tatagun mun-amung hi buwis ya athidiy aton da. 47Deket nadan gayyum yu ya abuy pakihumhummangan yu ya umat kayu damdama hanadah adi mangulug ke Apu Dios te athidiy aton da. 48Mahapul an dakayu ke ya makaphod di pangi-eyu umat hi kakinaphod di pangi-en Ama takun hi Apu Dios hi langit.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\