Mateo 6

1Halipat-an yu ta bokon hay pambalan di tatagun dakayuy gamgaman yu hi pangatan yuh maphod. Te deket hituwey gagamgaman yu ya maid di gun-udon yu an idat Apu Dios an deh langit. 2Ta hidiye nan deket waday ihmok yu hanadah nawotwot ya adiyu e ipatpatiboh tatagu ta ekayu pitpitbal an umat hi atoaton nadan pitpitbal an tatagu hi sisimbaan ya hi kakalata. Dadiye ken tatagun kay hanan makaiddat ya aton dah di te gagamgaman da ya abuy katbalan da. Nomnomon yuh tuwe, makulug an maid di idat Apu Dios hanadah tatagun pitpitbal te ammunay pambalan di tatagu ke diday gamgaman da, ta hidiye ya abuy ginun-ud da. 3Kinali deket waday idat yu hanadah nawotwot ya adiyu ipainilah ibbayu 4ot hi Ama takun hi Apu Dios an nanginilan am-in, takon nadan ugge nipainila ya idat nay gun-udon yu. 5Deket mundasal kayun Apu Dios ya adiyu iun-unud hi aton nadan tatagun kahinkulkuluggon da te deket mundasal da ya pinhod dan tumaddog hi hinangngab di tatagu hi simbaan ya hi kalata ta matibo da. Nomnomon yuh tuwe, makulug an maid di idat Apu Dios hi gun-udon da te ammunay kidayawan dah tataguy gagamgaman da ta hidiye ya abuy ginun-ud da. 6Mu dakayu ke ya deket mundasal kayu ya adiyu ipainila. Humgop kayuh kuwaltu yu ya idakig yu ta ahi kayu mundasal ke Ama takun hi Apu Dios an adi matibo. Hi Ama takun hi Apu Dios an nanginilan am-in takon nadan ugge nipainila ya idat nay gun-udon yu. 7Deket mundasal kayu ya bokon nan maid di hilbinay ipanidwa yun kalyon umat hi pundasal nadan tatagun adi mangulug an kanan da nin on madngol di dasal da te andukke. 8Adiyu iun-unud ke dida te inilan Apu Dios tuwaliy mahapul yu ot ahiyu imbagan hiya. 9Mu athituy pundasal yu. `Ama min wadah langit, hana ot ta he-ay midayaw 10ya he-ay mun-ap-apu. Hana ot ta hay pinhod muy maat tuh luta, umat hi langit. 11Hana ot ta idatan dakamih itanud mih kaalgoalgo. 12Ya pakomaam di liwat mi tedeyan pakomaan mi damdamay numbahul ke dakami. 13Ya baddangan dakami ta adi kami maliwat. Ya hana ot ta adi dakami haulon ke Satanas.'" 14Kanan bon Jesus di "Deket pakomaan yuy bahul di tagun numbahul ke dakayu ya pakomaan damdaman Apu Dios hi langit di liwat yu. 15Mu deket adiyu pakomaan nadan numbahul ke dakayu ya adi damdama pakomaan Apu Dios di liwat yu. 16Deket muntopol kayun adi mangan nah pundasalan yun Apu Dios ya adiyu ipatiboh angayu. Adiyu iummat hanadah pitpitbal an tatagu an deket uggeda nangan ya ipatibo dah angada. Mu nomnomon yuh tuwe, makulug an maid di idat Apu Dios hi gun-udon da te ammunay kidayawan dah tataguy gagamgaman da ta hidiye ya abuy ginun-ud da. 17Dakayu ke ta muntopol kayun adi mangan ya mun-ihu kayu ya hugudon yuy buuk yu 18ta adi mainila an muntoptoppol kayun adi mangan ot hi Ama takun hi Apu Dios an nanginilan am-in takon nadan ugge nipainila ya idat nay gun-udon yu. 19Bokon hay kinadangyan tuh lutay gagamgaman yu te dadagon di lukluk ya lati ya akawon di mangako. 20Hay gamgaman yu ya hay pangatan yuh maphod an hidiyey kay yu ikadangyan hi langit an adi mauma ya adi matalak. 21Hanah kawad-an di kinadangyan yu ya hidiyey nonomnomon yu. 22Hay dilag di adol ya hay mata te hidiyey panibo, ta deket maphod di mata ya maphod boy panibo. Athidih nomnom te hidiyey panginilaan di tagu hi maphod ya gaga-iho. Deket maphod di nomnom ya maphod boy pangi-e. 23Mu deket gaga-ihoy nomnom ya gaga-iho boy pangi-e. Kinali deket gaga-ihoy nomnom ya himpappange mo anhan. 24Adinadaman hay tagu ya un-unudonay duwan ap-apu te hingitanay oha ya pohdonay oha; un-unudonay oha ya pihulonay oha. Niingngon tuwey kinadangyan ya hi Apu Dios. Adinadaman eyu paka-un-unudon hi Apu Dios hin hay kinadangyan di gagamgaman yu. 25Ta hidiye nan kalyok ke dakayu an adi kayu madanagan mipanggep hi makan ya bulwati. Mahapul an nomnomon di tagu hin nganney gapunan waday biyag na, bokon hay makan ya hay bulwati ya abuy nonomnomona. 26Nomnomon yu nadan hamuti, adida muntanom ya adida mun-ani. Maid di alang da, mu mangan da te hi Apu Dios di nangamung hi kanon da. Ot namam-an dakayun tatagu an ongal di pangibilang na ke dakayu mu hay hamuti. 27Oha bo ya maid ke dakayuy madukdukey biyag na hin madanadanagan. 28Kinali tipet ekayu madanagan mipanggep hi bulwati? Nomnomon yu nadan humabung, kon mungngunu da ya mun-abol dah ibulwati da? Adi da! 29Mu kalyok ke dakayu, mapmaphod di ang-ang da mu nan nakangnginan bulwatin din hi Solomon an kadangyan an patul. 30Kinali hin athidiy pamaptok Apu Dios ke dadiyen humabung ad uwani, mu hi bigat ya maghob, ya namammam-ay pamaptok nan dakayu. Yaden tipet adi kayu madinol ke Apu Dios? 31Adi kayu madanagan ya adiyu kalyon di `Daanay ahi taku pangal-an hi kanon, hay inumon ya hay ibulwati?' 32Hay munnomnom ya mundanag ke datuwe ya nadan adi mangulug ke Apu Dios, mu dakayu ke ya wadah Ama yun hi Apu Dios hi langit an nanginilan datuwen mahapul yu. 33Hay umanhan an nomnomon yu ya hay kigappatan yuh pun-ap-apuwan Apu Dios ya hay pangatan yu nah pinhod na ot idat nan am-in di mahapul yu. 34Ta hidiye nan adi kayu madanagan punligatan yuh udum hi algo te maid damdamay maat yu ya mungkid-um ot ya abuh ligat yud uwani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\