Mateo 7

1Adiyu pihulon di ibbayun tagu ta adi dakayu damdama pihulon. 2Te deket nahalman di pamihul yuh ibbayun tagu ya nahalman damdamay kapihulan yu. Hay pangibilang yuh ibbayun tagu ya umat hidiy pangibilang Apu Dios ke dakayu." 3In-alig Jesus an kananay "Hay nabutan tagu ya adinadaman tibona ta kaanonay butan di ibbana. Ongal an langkak hin takon di waday ongal an butah matam ya kanam di kaanom di ittay an butah matan di ibbam. Kaanom di butah matam ta ahim kaanon di butah matan di ibbam." 6Adiyu ituttuduy kalin Apu Dios hi makangohhen tatagun kay da ahu weno babuy te maid di hilbina. Adida damdama un-unudon te adinadaman mahannotan hi maphod di pangi-eda. Abunay pihulon dakayu ya katataw-an dakayu ot ya abu. 7Ibaga yun Apu Dios di mahapul yu ot idat na, eyu hamakon nan mahapul yu ot wada, mungkugkug kayu ot mibughulan kayu. 8Te hanan mumbaga ya midatan, nan e manamak ya hamakona nan ena hamakon ya nan mungkugkug ya mibughulan. 9Dakayun waday imbabalena, kon mumbaga key imbabale yuh tinapay ya hay batuy idat yu? 10Ya kon mumbaga keh dolog ya hay ulog di idat yu? 11Tibon yu, dakayu ya gaga-iho kayu, mu inila yun umidat hi maphod hanadah imbabaleyu. Ot namam-an Ama takuh langit an idat na nan maphod an ibaga yun hiya. 12Hay pinhod yun aton di ibba yun dakayu ya hidiye damdamay aton yuh ibbayu. Hituwey kibalinan nan Tugun Moses ya nan intuttudun handidan profetas. 13Hay maphod an pangi-ey un-unudon yu ta waday biyag yun munnananong. Hituwen pangun-unudan hi maphod ya naligat an un-unudon, kinali o-oha day mangun-unud kediye. Hay adi maphod an pangi-e ya nalakan un-unudon, kinali dakol day mangun-unud kediye, mu hay pumbalinan di tagun mangun-unud kediyen pangi-e ya makastigu da. 15Halipat-an yu nadan tatagun kanan day profetas Apu Dios dida yaden bokon da kaya. Man-u te maphod di ipatibo dan umat da nah karneron maka-ayup, mu hay pangi-eda ya gaga-iho an umat da nah mabungot an ahu te pinhod dan dadagon nan maphod an nituttudun dakayu. 16Hay panginilaan yun dida ya nah gaga-ihon aton da. Inila yun hay pagit ya hay gulun ya adida bumungah makan. 17Athidi boh kaiw an deket maphod ya maphod boy bungana ya hay ad-adin kaiw ya ad-adi boy bungana. 18Adinadaman hay maphod an kaiw ya bumungah ad-adi ya hay ad-adin kaiw ya bumungah maphod. 19Hanan kaiw an ad-adiy bungana ya malngo ta maapuyan. 20Athituy kialigan nadan tatagun kanan day profetas da, mu bokon da kaya, ya hay ahiyu pangimatunan ke dida ya nah aton da. 21Wadada nadan tatagun kanan day ha-oy di Apuda, mu adida migappat hi pun-ap-apuwan Apu Dios te hanada ya abun mangat hi pinhod Apu Dios an hi Ama an deh langit di migappat hi pun-ap-apuwana. 22Hantuh algon punhumalyaan Apu Dios hi tagu ya dakol day ahi mangalin kanan day `Apu, inun-unud daka te he-ay nalpuwan di kandama min muntuttudu ya mangaan hi nihkop ya mangat nadah udum an milagro.' 23Hidiyey ahida kanan ke ha-on, mu ahik kanan ke diday `Ugge dakayu inilan ha-oy. Mange-ele kayun gaga-ihoy inainat na.' 24Hanan tagun mangngol hi kalik ya un-unudona ya miingngo nah nanomnoman an tagun nangapyah balena an impakaihammad nay tukud na. 25Immaliy puwok ya nal-ot an udan ot lumakbiy dinluh wangwang ot datngana nan bale, mu ugge natu-i. 26Mu hana ken tagun donglona ya abuy kalik, mu adina un-unudon ya miingngo nah tagun makudang di nomnom na an impupule nay tukud di balena. 27Immaliy puwok ya nal-ot an udan ot lumakbiy dinlu ot datngana nan bale ya natu-i nan bale ot makappa-i." 28Ginibbun Jesus an kinali datuwe ya namodwong nadan naamung hi ituttuduna 29te matibo an ongal di kalebbengana mu nadan muntuttuduh Tugun Moses.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\