Mateo 8

1Nundayyuh Jesus an nalpu nah bilid ya inunud di dakol an tatagu. 2Indani ya immali on tagun mungkangpuy adol na ot mundukkun hi hinangngab na ot kananay "Apu, kaanom ahan tun dogok te inilak an damanan atom, mu nangamung ka." 3Kanan Jesus di "Damana. Nakaan mo kayah naen dogom"'197'yaden indapanay taklena nah mundogo. Pinghanadi ya nakaan di dogon nan tagu. 4Ot kanan Jesus ke hiyay "Adim ot kalkalyon hituwen inat ku, mu ipayum an umeh kad-an nan padi ta em ipatibon hiya an nakaan di dogom, ya iappitam hi Apu Dios an miunnud nah kanan di Tugun Moses ta panginilaan di tatagu an nakaan di dogom." 5Imme da Jesus ad Kapernaum ya wada nan bokon Judyu an ap-apun di hinggatut an tindalu. Immalih kad-ana ya pihpihmok an 6kananay "Apu, wada nan muttatyuk an naparalyze ya namahig di punholholtapana." 7Kanan Jesus ke hiyay "Maki-aliyak ta paphodok." 8Mu kanan nan ap-apuy "Apu, bumainak hi aliyam hi bale. Takon di ammunay kalyom ot makaan di dogon tun muttatyuk. 9Inilak an waday kabaelan di kalin di ap-apu te ha-oy ya un-unudok di kalyon di ap-apuk. Ya un-unudon damdaman di tindaluk di kalyok. Deket kanak nah tindaluk di `Eka', on imme. Deket kanak di `Maka', on immali. Deket kanak nah muttatyuk di `Atom hituwe', on inat na. Ot namam-ay kalim an kabaelanan mangaan hi dogon nan muttatyuk." 10Handih dingngol Jesus hituwe ya namodwong hi pangulug nan ap-apu ot kanana nadah naamung an niunud ke hiyay "Kalyok ke dakayu an maid di ohan Judyu hi ek tinibon athidiy pangulug na. 11Nomnomon yuh tuwen kalyok. Dakol day bokon Judyun malpuh kabobboblen tuh luta an migappat hi pun-ap-apuwan Apu Dios hi langit an ahi makikan ke da Abraham, hi Isaac ya hi Jacob an ammod takun Judyu. 12Mu dakol hanadah Judyu an dida ot di migappat hi pun-ap-apuwan Apu Dios di miwele nah tapol ta ahida kumogakoga ya ahida kotokotomon di bab-a da." 13Ot kanan Jesus nah ap-apun di tindaluy "Takomboy umanamut ka. Nakaan di dogon nan muttatyum te hay pangulug mu." Ya hiya peman an nakaan di dogon nan muttatyu kediyen oras. 14Hinumgop hi Jesus hi balen da Pedro ya tinibona an nan inan nan inayan Pedro ya mundogo an mahmahhuyop te nahalman di atung na. 15Dinapan Jesus di taklena ya nakaan di dogona ot ena idadaan di kanon da Jesus. 16Indait mungkahilong ya nun-iali dah kad-an Jesus di dakol an tatagun nahikpan hi dimonyo ya nadan mundogo. Ammunay kalin Jesus on nakaan nadan nihkop ya impaphod na damdama nadan mumpundogo. 17Hituwey immannungan di kinalin din hi Isaiah an profetas an kananay "Hiyay nangaan hi dogo takun am-in." 18Ohan algo ya tinibon Jesus an dakkodakkol day naamung hi kad-ana ot kanana hanadah disipulos nay "Umagwat takuh bah-el tun baybay." 19Immalih kad-an Jesus on muntuttuduh Tugun Moses ot kananan hiyay "Apu, maki-eyak ke he-a takon di daanay pangayam." 20Mu kanan Jesus ke hiyay "O, mu naligat di miunud ke ha-on te maid di anamutak. Kudukdul di amayyu ya hamuti te waday kiha-adan da, mu ha-oy an Panguluwan di tagu ya maid ni-mo takon di hay ek pangiipingan hi uluk." 21Wada nan ohan tagun miunuunud ke Jesus an kananay "Takon di ha-on, Apu, mu umeyak ni-an ta ek ilubuk hi ama." 22Mu kanan bon Jesus ke hiyay "Miunud kan ha-on. Hinae ke ya nangamung nadan adi mangulug an mangilubuk hi ibbada." 23Numbangka da Jesus ya nadan disipulosna. 24Ot handih mange da ya kal-inadi ya waday nakal-ot an puwok. Namahig di dalluyun ta loktat ya mungkapnu nan bangkah danum. Hi ke Jesus ya nakahhuyop. 25Hanadan disipulosna ya eda binangun an kanan day "Apu, bumaddang ka tedeyan malting taku!" 26Mu kanan Jesus ke diday "Tipe ahan ta nahalman di takut yu? Kon maid di dinol yun ha-on?" Timmaddog ot kalyana nan puwok ya dalluyun ya pinghanadi ya natikod da ot makaddin-ong mo. 27Hanadan disipulos ya namodwong da an kanan day "Nganne nin di katatagun tuwe, takon di puwok ya dalluyun ya un-unudon day kalina?" 28Indani ya dimmatong da Jesus nah bah-el nan baybay nah boblen Gadarene ya dinamun di duwan lalakin nalpu nadah lubukan. Nahikpan dah dimonyo ya namahig an katatakut da, kinali tumakut day tatagun mangidalan hidi. 29Handih tinibo dah Jesus ya inlot day kalida an kanan day "He-an Imbabalen Apu Dios, nganney atom ke dakami? Adi dakami ni-an kastiguwon inggana madatngan di algon kahumalyaan mi." 30Kediye ya nipapaddin wadaday dakol an babuy an munhubang nah e-elena. 31Numpahpahmok nadan dimonyo ke hiya an kanan day "Deket kaanon dakami ya it-an dakami hanadah babuy ta diday emi kihkopan." 32Kanan Jesus ke diday "Ekayu." Ya imme dan nihkop hanadah babuy. Kal-inadi ya kahibubutik nadan babuy nah dopla ot iyapa da nah baybay ot malting da. 33Hanadan mumpaptok hi babuy ya bintik dan imme nah boble ot kalkalyon day mipanggep hi naat hanadah nahikpan hi dimonyo ya hanadah babuy. 34Ot ume nadan bimmoble an e manamun Jesus. Ot handih dinamu da ya numpahpahmok dan hiya ta taynanah diyen bobleda.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\