Mateo 9

1Numbangka bo da Jesus ot mibangngad dah boblen da Jesus. 2Indai ya wadaday tatagun nangialih naparalyze an in-ayod da. Inilana an ongal di pangulug dan hiya ot kanana nah mundogoy "Tulang ku, adika madanagan te napakomaan di liwat mu." 3Hanadan muntuttuduh Tugun Moses an wadah di ya kanan dah nomnom day "Hituwen tagu ya taltalanggaanah Apu Dios te iingngo nay adol nan hiya." 4Mu hi Jesus ya inila nay nomnomnomon da ot kananay "Tipet athinay nomnom yu an gaga-iho? 5Nganney nalaklaka? Hay kalyon di `Napakomaan di liwat mu' weno `Tumaddog kat umanamut ka'? 6Agat ipatibok ke dakayu an ha-on an Panguluwan di tagu ya waday kandamak an mumpakomah liwat di tagu." Ot kanana nah naparalyze di "Tumaddog ka, alam nan ayod mu ta umanamut ka." 7Ya timmaddog nan tagu ot ume. 8Namodwong nadan tatagun nanibon diye ot dayawon dah Apu Dios te indat nah tuwen kandama hi tagu. 9Tinaynan Jesus nadan tatagu ot mangmangnge ya tinibona nan mun-amung hi buwis an hay ngadana ya hi Mateo an um-umbun nah upisinana ot kanan Jesus ke hiyay "Maka, miunud kan ha-on." Ot miunud ke hiya. 10Waday ohan algo an nangan da Jesus ya nadan disipulosna hi balen da Mateo ya immali day dakol an mun-amung hi buwis ya nadan naliwat ot makikan dan dida. 11Tinibon nadan Pharisee ya kanan da hanadah disipulos nay "Tipet makikan nan Apuyu ke dadiyen tatagu?" 12Dingngol Jesus hidiyen kinali da ot kananay "Hay agahan di doktor ya hay mundogo, bokon hay maid di dogona. Paddung nan ha-oy an immaliyak an mamaddang hanadah naliwat, bokon nadan kanan day maid di liwat da. Dakayu ya mahapul an nomnomon yu nan impitudok Apu Dios an kananay `Kudukdul di homkon yuy ibbayu mu nan eyak iappitan.'" 14Immali da nan disipulos Juan an mumbonyag hi kad-an Jesus ot kanan day "Tipet dakami ya hanadan udum an Pharisee ya muntopol kamin adi kami mangan ya tipet hanadan disipulos mu ya adida?" 15Hay inhumang Jesus ya kananay "An hay kanan yu ya adida mangan nadan gagayyum nan mungkasal? Mangan da te nan mungkasal an nikuyugan da ya ipaptok na dida. Athidi damdama hanadah disipulos ku an mangan da te wadaak. Mu indanit maidak mo ya adida mangan te hay punnomnom dan ha-on. 16Kon ilkob di taguy balun luput nah daan an bulwati? Adi, te umittay nan balun luput an nilkob ya madoldol di bik-in nan daan an bulwati. 17Athidi bo an adi ihuduy ka-ikail an baya hanah daan an kimmulhin lalat an punhuduwan hi baya, te deket aton hidi ya umina nan baya ya mabughi nan lalat. Ayyo nan baya ya nan lalat an punhuduwan. Mahapul an hay punhuduwan hi ka-ikail ya hay ka-apyan lalat ta adi mabughi nan lalat ya adi kumawa nan baya." 18Kalkalyon Jesus hituwe ya immali on ohan ap-apun di Judyu ot mundukkun hi hinangngab na an kananay "Mungkatkate nan imbabalek. Umali ka anhan ta em dapaon ta pumhod." 19Timbal Jesus ot maki-e an ibbana nadan disipulosna. 20Wadah di on babain nundogoh himpulut duway toon an hay dogona ya adi matikod di malpuh adol na. Immeh indoggan Jesus ya kananah nomnom nay "Dapaok ke ot ahan di bulwatina ya makaan di dogok." Ot dapaonay udun di bulwatin Jesus. 22Nunligguh Jesus ya tinibona nan babai ot kananay "Tulang ku, adika madanagan, nakaan moh naen dogom te hay pangulug mun ha-on" ya pinghanadi ya pinumhod. 23Handih dimmatong da Jesus hi balen da Jairo ya tinibo da nadan mun-ingngiing hin waday nate ya nadan mun-iyo. 24Kanan Jesus ke diday "Lumah-un kayun am-in. Ugge nate nan unga te nahuyop ya abu." Mu hanadan tatagu ya taltalanggaan dah Jesus. 25Limmah-un nadan tatagu ot humgop hi Jesus nah kuwaltun kawad-an nan unga ot odnanay taklena ya timmaddog. 26Hidiyen inat Jesus ya nundingngol hi kabobboble. 27Tinaynan da Jesus hidiyen boble ot handih mange da ya wadaday duwan nakulap an miun-unud ke hiya. Inlot day kalida an kanan day "Apu an Tanud David, homkon dakami anhan." 28Inunud dah Jesus nah balen hinumgopana ot kananan diday "Kon kulugon yu an waday kandamak an mangaan hi kulap yu?" Ya kanan day "Om. Kulugon mi." 29Dinapanay matada ot kananay "Naat nan pinhod yu te hay pangulug yu." 30Abuna di ya nakaan di kulap da ya pakatibo da mo. Tinugun Jesus dida an kananay "Adiyu e kanalkalyon hituwen inat kun dakayu hi udum an tatagu." 31Mu imme da ot ya abu ot eda kalkalyon hi kabobbobleh diyen inat Jesus. 32Handih e ume da Jesus ya in-ali day ohan nanganga an nahikpan hi dimonyo. 33Kinaan Jesus nan nihkop ya pakakali nan tagu ot mamodwong nadan tatagu an kanan day "Maid di athitun etaku tinibon tanud Israel." 34Mu kanan nadan Phariseey "Hi Satanas an ap-apun di dimonyoy nangidat hi kandaman Jesus an mangaan hi nihkop." 35Imme da Jesus hi kabobboblen e nuntuttudu hanadah simbaan di Judyu mipanggep hi pun-ap-apuwan Apu Dios ya kinaanan am-in di nunhihinnatkon an dogon di tatagu. 36Himmok na nadan tatagun maamu-amung te umat da nadah karneron maid di mangipaptok ke dida. 37Ot kanana hanadah disipulos nay "Dakol day tatagun ugge nanginilan ha-on, mu makudang di e muntuttudun dida. Umat nah maani an dakol, mu makudang di mun-ani. 38Kinali mundasal kayun Apu Dios an mialig an kon payo ta wadaday e muntuttuduh mipanggep ke ha-on."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\