Filipenses 2

1Nomnomon yu an ongal di dinol yu gapuh nangulugan yun Kristo ya maal-alubyag kayu gapuh naminhod nan dakayu. Ya wada nan Espiritun Apu Dios an mamaddang ke dakayu ta waday aton yun munhin-uullayan. 2Ta hidiye nan pinhod kun munhimpopohhodan kayu ya mun-uunnud di nomnom yu ta namam-an umamlongak. 3Bokon hay kiphodan yu ya abuy nomnomon yu ya bokon hay katbalan yuh tataguy gagamgaman yu. Mu hay maphod an aton yu ya mumpakumbaba kayu an hay nomnomon yun am-in ya kudkudukdul di udum an tatagu mu dakayu. 4Nomnomon yu damdamay kiphodan di ibba yun tagu ta bokon hay kiphodan yu ya abu. 5Hay pangiun-unudan taku ya nan pangi-en Jesu Kristo 6te takon di Dios tuwali ya maid hi nomnom nan ena ipilit an munnananong kediyen kandamanan mun-ap-apu. 7Mu hiya pe ot iwalong nah diyen kalebbengana ot mumbalin hi tagu an umat ke ditaku ot ibilang na boy adol nan muttatyu. 8Impababa nay adol na ot un-unudona nan pinhod Apu Dios an maat ke hiya, takon di kababain hidiyen natayanah krus. 9Gapun tuwe ya hiyay impadayaw Apu Dios an katagtag-ayan hi langit ta hiya moy Ap-apun di am-in, 10ta hidiye nan am-in nan wadah luta, hi langit, ad dalom ya mundukkun dah pundayaw dan hiya. 11Ya am-in day tatagu an takon di daanay kad-an da ya iuh-u dan makulug an hi Jesu Kristoy Ap-apu ta midayaw hi Apu Dios an hi Ama taku. 12Ta hidiye nan dakayun iiba dida an nangun-unud ke ha-on handih wadaak hi kad-an yu ya maphod di un-unudon yu boh tuwen kalyok ke dakayu, namam-ad uwanin nidawwiyak ke dakayu. Pinhod kun ihamad yun mangun-unud ke Apu Dios an umagol kayun mangat hi gaga-iho ta mumbalin kayu nah pinhod nan pumbalinan yu an hidiyey gapunah nangibaliwanan dakayu. 13Damanan pundinolan yuh Apu Dios te hiyay mamaddang ke dakayu hi pangidatanah kabaelan yu ya paminhod yun mangat hi pinhod na. 14Am-in nan aton yu ya adi kayu munlili ya adi kayu makihannu 15ta maid di eyu pumbahulan, ya maid di gaga-ihon e makalkalin dakayu, ta dakayuy kitib-an di makali tuwalin imbabalen Apu Dios, ta kay kayu bittuwon an munhiyo te dakayu ya nakahhinnatkon di pangi-eyu hanadah gaga-ihon tatagun nibahhoy punnomnom da, 16ta dakayuy pangiang-angan da ya panginilaan da nah mituttudun kalpuwan di biyag an munnananong. Ta deket athituy pangat yu ya mun-am-amlongak hantuh kibangngadan Kristo te waday hilbin di ek naatuatuwan hi kiphodan yu. 17Takon nin di patayonak hitud uwani ya ma-an-anlaak an mangihulug hi biyag ku ta miunnud nah pangulug yun Apu Dios an kay miappit ke hiya hi kidayawana. Kinali makian-anlaak ke dakayu. 18Ya athidi ot bon dakayu an makian-anla kayun ha-on. 19Madinolak an iabulut Apu Jesus an ahik itud-ak hi Timothy hina ta ena papohdanan hin nganney ma-ma-at ke dakayuh na ta wada ot an umanlaak hi pangidatdatonganan ha-on hi nganneh diyen mipanggep ke dakayu. 20Hiyay itud-ak ku te hiya ya abuy nahamad di pangikagu nan dakayu ya umat hi punnomnom kun dakayuy punnomnom na, 21te hanada ken udum hitu ya hay kiphodan da ya abuy nonomnomon da an bokon hay pangatan da nah ipangunun Jesu Kristo ke dida. 22Mu hi ke Timothy ya inila takuy kinataguna te kay ku imbabale an binanaddanganak hi ek nangitanuttuduwan nah tuttudun Jesus an kiphodan taku. 23Hiyay ahik itud-ak hi kad-an yu, mu indani ni-an ta inilaok di nganney ahi maat ke ha-on. 24Mu madinolak an iabulut Apu takun mipaeyak ta takon di ha-oy ya umaliyak an e manibon dakayu. 25Muden nomnomnomok ya mahapul an pumbangngadok hina tun ohan intud-ak yun bumaddang ke ha-on an hi Epaproditus. Hiya peman di ohan kay tindalun Jesus an impun-ib-ibbak an nanganangat nah impangunun Jesus. 26Pumbangngadok hina te ihik nan umalin manibon dakayu ya madanagan te ininnilanan dingngol yuy nundoghana. 27Makulug an nundogo ot innang an mate, mu himmok Apu Dios ot pumhod. Himmokak damdama te gulat nat nate, ya nungkikid-um hi ligat ku. 28Kinali namam-an umaaptuwak hi kibangngadanah kad-an yu ta umamlong kayuh panib-an yun hiya ya makaan di danag ku. 29Deket umalih na ya umamlong kayu te hiya ya nahamad an iba takun mangulug ke Apu taku. Ya bokon ya abu hiyan pangipatib-an yuh apngayu, mu takon nadan udum an umat ke hiyay pangi-eda. 30Te bokon hay biyag nay ingkakaguna hi pangatana nah ngunun Jesu Kristo, ta hidiye nan innang ot an mate hi pamaddangana ke ha-on nah ngunuk te maid di innun yun bumaddang ke ha-on te maid kayuh tu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\