Filipenses 3

1Hay bo ohah kalyok ke dakayun kaibaiba ya pinhod kun mun-am-amlong kayun Apu taku. Takon di ipanidpidwak datuwe mu ta un-unudon yuy tugun ku ta mihwang kayuh ad-adin maat. 2Halipat-an yu nadan makallangkak an tatagun kay da ahu te ituttudu dan mahapul an mumpakugit day linalaki ta ahida mabalin an mibaliw. 3Langkak dah diye te bokon hay pumpakugitan di pangimatunan hin tagun Apu Dios di ohan tagu. Ditaku tuwaliy tagun Apu Dios, kinali hiyay dayawon taku gapuh baddang nan Espiritunan ditaku ya gapu te hi Jesu Kristoy pundinolan taku an bokon hay pumpakugitan. 4Te gulat nat hay pumpakugitan weno hay in-innat di pangipuunan Apu Dios hi pangabulutanan ditaku ya inabulutak ot te nabayag di nangihamadak an nangun-unud ke dadiye. 5Te handih mikawalun algoh nitungowak ya nakugitak. Ya tonokak an Judyu te ha-oy di ohan tanud Benjamin. Ya deke bot mipanggep hi Tugun min Judyu ya impaka-un-unud ku te ha-oy di ohan makalin Pharisee. 6Ongal di nangitakdog ku nah inun-unud ku ta namahig an impunholholtap ku nadan mangulug ke Jesus. Impaka-un-unud kun am-in di mipanggep hi pangi-en di Tugun Moses ta maid di inilak hi pungkudangak hi mipanggep ketuwe. 7Mu am-in datuwen imbilang kun ongal di punhilbiyana ya inwalong ku mo ta waday atok an mangiappit hi biyag kun Jesus Kristo. 8Te am-in di nganneh diye ya maid di kiingngohan da nah gun-udon taku hi panginilaan taku ke Apu takun hi Jesu Kristo. Inwalong kun am-in datuwe ya ibilang kun maid moy hilbida gapuh naminhod kun abun migappat ke Kristo. 9Kinali ad uwani ya adik mo idinol nah Tugun Moses di pangibilangan Apu Dios hi tagu an maphod. Man-uket imbilangak ke Apu Dios an maphod ya gapuh nangulugak ke Kristo. Ta hidiye nan maid di udum hi ek pangidinolan hin bokon hiya ya abu. 10Ya hay ahan pinhod ku ya pakainillaok hi Jesu Kristo ya gibokok nan kandaman di namahuwana. Ya pinhod ku bon milaggat hi nunligligatana ya natayana ta mahannotan di pangi-ek ta miummat ke hiya 11ta mabalin damdaman mahuwanak ke Apu Dios hi udum hi algo ta makitaguwak ke hiya ta inggana. 12Adik e kanan di inat kun am-in danae weno hay pangi-ek ya umat mo hi pangi-en Kristo. Mu athidiy pinhod kun maat ke ha-on, kinali atok am-in di kabaelak an mangun-unud ke Jesu Kristo ta mumbalinak nah pinhod nan pumbalinak hi nangibaliwanan ha-on. 13Iiba dida, man-u te makulug an uggeyak ni-an numbalin nah pinhod Jesu Kriston pumbalinak, mu hay atok ya kal-iwak nan na-na-at ke ha-on handi ya iohhak di nomnom ku nah pinhod Apu Dios an atok. 14Ta hidiye nan atok am-in di kabaelak an mangat nah pinhod Apu Dios hi langit an pangayaganan ditaku hi ahina pangidatan nah kiphodan te hay inat Jesu Kristo. 15Ditakun nahamad di pangulug na ya mahapul an iathidi takuy punnomnom taku ta takon di wada nadan udum an hinnatkon di punnomnom na an adi miunnud ketuwe ya nangamung hi Apu Dios an mamaddang ke dida ta maawatan da. 16Takon di hinnatkon di punnomnom di udum, mu hay makahhapul ya itultuluy takun mangun-unud nah nipainilan ditaku mipanggep ke Kristo. 17Iiba dida, iun-unud yun ha-on an umat hanadah udum an ibba taku. Impatibo min am-in di maphod an un-unudon yu, kinali iun-unud yu hanadah mangun-unud hi pangi-emi. 18Dehtun lumuwaak an munnomnom hanadah dakol an tatagun kinalikalik ke dakayu handi te nanongnan ngohayon day natayan Kristoh krus hi kapakomaan di liwat taku. 19Datuwen tatagu ya makastigu da an mihi-an dan Apu Dios ta inggana te hay pinpinhod di adol day kay numbalin an dios da ya nan gaga-ihon at-atton dan kababain di ipahhiya da. Hay gagamgaman da ya hanadan wada tuh luta ya abu. 20Mu ditaku ke pen mangulug ya hi langit di ahi taku kiha-adan ta nangamung, ta hidiye nan uma-aptu takuh aliyan nan mangibaliw ke ditakun hi Apu Jesu Kristo ta ikuyug ditakuh kad-ana. 21Ahi umali ta baliwana tun nakapuy an maten adol taku ta iummat nah adol nan namahuwan an adi mate. Kabaelanan aton hituwe te hiya ya waday kandamanan mangdon am-in hi naltu ya ma-ma-at.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\