Filipenses 4

1Dakayun iibbak an mangulug, ongal di impaminhod kun dakayu ya ihik kun manibon dakayu te dakayuy mangipaamlong ke ha-on te matibo nah pangulug yu an waday hilbin di naatuatuwak. Kinali ihamhamad yun mangun-unud ke Apu taku. 2Dakayu, Yudia ke Sintayke, donglon yu ahan tun kalyok ke dakayu. Hay maphod ya munhindodngol kayu te hidiyey maphod an pangi-en di mangulug ke Apu Kristo. 3Ya kalyok ke he-an napateg an ibak an baddangam datuwen binabai, te ongal peman di imbaddang da handih emi nangipainilaan nah tuttudun Apu taku an didan am-in ke da Clemente ya hanadan udum an nakingunun dakami. Takon di adik dida ngadanon ot inilak an impakitudok Apu Dios di ngadan da nah liblun nitudkan hanadan idatanah biyag an maid di poppog na. 4Hana ot ta am-in kayu ya mun-am-amlong kayu te hay nigappatan yun Jesu Kristo. Pidwaok bon kalyon an hana ot ta am-in kayu ya mun-am-amlong kayu. 5Ipatibo yuy maphod hanadah ibbayu ta munhin-uullayan kayu te adi uhup ya umalih Apu taku. 6Takon di nganney maat ke dakayu ya adi kayu madanagan, mu hay ot ya abu aton yu ya mundasal kayu ke Apu Dios hi nganneh diyen mahapul yu ya adiyu kal-iwan an mumpasalamat ke hiya. 7Iathidi yu ke ya palinggopon Apu Dios di nomnom yu an hituwe nan kapkaphodan an maat ke ditaku an adi maawatan. Hidiyen linggop di mangipakodhol hi nomnom taku ta adi taku kumagukagu ya adi taku kahinnaul te hay pangidinolan takun Jesu Kristo. 8Kaibaiba, hay manguddidih kalyok ke dakayu ya ihaad yuh nomnom yu nadan maphod, makulug, maandong an pangi-e, hay kidayawan ya katbalan di maphod ta abuna nan mangidat hi maphod an punnomnom di nomnomon taku. 9Am-in nadan inadal yu ya tinibotibo yun ha-oy ya dadiyey un-unudon yu ta hi Apu Dios an umidat hi linggop ya nanongnan wada ke dakayu an bumaddang. 10Maka-an-anlaak ya mumpasalamatak ke Apu taku te deyan wada boy impiali yuh baddang yun ha-on. Nabayag an maid di eyu impiali, mu adi gapu te inwalongak, mu inilak an maid di innun yun mangipaali. 11Mu adiyak munlili te mapnekak hi nganneh diyen wadan ha-on. 12Inilak di nganney naligat ya nalam-ay an biyag, kinali takon di nganney maat ke ha-on ad uwanin mataguwak ya umamlongak. Takon di makudang weno nahawwal di mahapul ku ya hiya damdaman nun-ingngo. 13Te takon di nganneh diyen maat ke ha-oy ya kabaelak dadiye te wadah Jesu Kristo an bumaddang ke ha-on. 14Mu takon di athidi ya maphod ahan ta binaddanganak ke dakayu hi ligat ku. 15Dakayun tatagud Philippi, impaka-innila yu an handih nanaynak ad Macedonia handih nangilappuwak an nuntuttuduh mipanggep ke Jesus ya hanadan bimmaddang ke ha-oy ya maid di udum hin bokon dakayu ya abu. 16Takon handih wadaak ad Tesalonika hidid Macedonia ya numpaapaali kayuh mahapul ku. 17Adik e kalkalyon datuwe te gagamgamak di idat yun ha-on, mu man-uke ya waday ahiyu dawaton an idat Apu Dios te hay namaddangan yun ha-on. 18Dinawat ku nan pihhun impaw-it yun Epaproditus, ta ad uwani ya wadan am-in di mahapul ku an nahawwahawwal bo kaya. Hinaen indat yu ya paddung nay hi Apu Dios di nangidatan yu ya mun-am-amlong bon dakayu kenaen inat yu. 19Ta hi Apu Dios an wadan am-in ke hiyay mangidat ke dakayu hi mahapul yu gapuh inat Jesu Kriston kiphodan yu. 20Hi Apu Dios an hi Ama takuy nanongnan madayaw ta nangamung. Amen. 21Pinhod kun ipainila yun am-in hanadah ibba takun mangulug ke Jesu Kristo hina an ha-oy ya hantudan ibba takun mangulug an wadah tu ya nomnomnomon dakayu. 22Ya am-in da nan tatagun Apu Dios hitu, namam-a hantudan mumpungngunuh balen di patul ya kanan day nonomnomon dakayu damdaman dida. 23Hana ot ta hi Apu Jesu Kristo ya hayudutan ditakun am-in.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\