Filemonoke 1

1Hituwen tudok ya nalpun Timothy an ibba taku ya ha-on an hi Pablo an dehtun nikalabut gapuh pangitanuttuduwak mipanggep ke Jesu Kristo. Muntudok kamin he-a Pilimon an napateg an gayyum mi ya ibba min muntuttudu 2ya hanadah ibba takun mangulug an oggan maamung hi baleyu ya ke Apiya an ibba takun babai ya hi Alkipus an ibba takun tindalun Jesu Kristo. 3Hana ot ta hi Ama takun hi Apu Dios ya hi Apu takun hi Jesu Kristo ya munnananong di hayudut dan dakayu ya palinggopon dakayu. 4Am-in nah pundasalak ya adik kal-iwan an mumpasalamat ke Apu Dios gapun he-an iba Pilimon 5te dingngol kuy mipanggep hi kahamad di pangulug ya pamhod mun Apu takun hi Jesus ya hay pamhod mu hanadah ibba takun tatagun Apu Dios. 6Ya idasadasal ku bo an gapuh pangulug takun am-in ya inilaon taku nan dakol an kiphodan takun mangulug ke Kristo. 7Nan nahamad an pamhod mun iba ya nan pangipaamlongam hanadah ibba takun tatagun Apu Dios di nangipaamlong ke ha-oy ya nangipakodhol hi nomnom ku. 8Hay gapunan gulat na ya ipapilit kuy pinhod kun atom ya hay nunhintulangan ta gapuh nigappatan ta ke Kristo, 9mu adik pinhod an iathidi. Man-uke ya inilak an nahamad di pamhod muh ibbam. Oha bo ya deyan naam-amaak ya dehtuwak tuh kalabut gapuh pangun-unudak ke Jesu Kristo. 10Hay pinhod kun ibaga anhan ke he-a ya ulayam nan himbut mun hi Onesimus an binumtik ni-an. Te hiya ya ibilang kun imbabalek te handih nangaliyanah tuh kalabut ya tinanuttuduwak ot deyan mangulug mo ke Jesu Kristo. 11Inilak an kediye ya maid di hilbinan he-a, mu maphod ta ad uwani ya numbaliw ta damanan bumaddang ke ditan duwa. 12Pumbangngadok hi kad-am, takon di naligat ke ha-on te ongal di naminhod kun hiya. 13Dehtuwak hi kalabut te hay nangituttuduwak hi mipanggep ke Jesu Kristo, kinali pinhod ku ot an makiha-ad ke ha-on ta baddanganak ta kay ka wadah tun bumaddang ke ha-on. 14Mu nangamung ka te adik pinhod an piliton dakan bumaddang ke ha-oy te kudukdul nay he-ay kon nomnom. 15Man-uke nin ta tinaynan daka ni-an ke Onesimus ya wadan deket mibangngad ya makiha-ad ke he-a ta inggana. 16Ad uwani ya bokon mo ya abu himbut di pangibilang mun hiya, mu ibilang mun tulang. Pakappinhod ku hiya, mu namam-an he-a an kon himbut ke hiya. Bokon mu ya abu himbut, mu napateg an tulang mu mo gapuh nangulugana ke Apu Jesu Kristo an umat ke dita. 17Kinali deket ibilangak an tulang mu ya abulutom hi Onesimus umat hi pangabulutam ke ha-on. 18Ya deket waday inat nan he-ah ad-adi weno waday utang na ya ha-oy di mamayad. 19Ot deyan ha-oy an hi Pabloy mangitudok an abulutok an ha-oy di mamayad hin waday utang na, mu adik pinhod an ipanomnom an he-a ya kay waday utang mun ha-on te ha-oy di nanuttudu ke he-a ot ahim inilaon di atom an midatan hi biyag an maid di poppog na. 20Kinali ibagak ahan ke he-a tulang ku, an gapuh nigappatan tan Apu Kristo ya atom danaen kinalik ta paamlongonak. 21Madinolak an un-unudom danaen ibagak ke he-a, ya inilak an mamam-ay pamhod mun hiya mu nan ibagak ke he-an atom. 22Deket abuluton Apu Dios di dasal yu ta mipaeyak ya mangin-a-aliyak an manibon dakayu. Kinali deyan pamanguluwok an kalyon ke he-a ta deket mabalin ya idadaan yuy kiha-adak hi baleyu. 23Hi Epaphras an dehtu damdaman tuh kalabut gapuh pangitanuttuduwanah mipanggep ke Jesu Kristo ya kananay nonomnomon dakayun hiya. 24Ya athidi damdamay kinalin nadan ibbak an mungngunuh tu an da Marcos, hi Alistalkus, hi Demas ya hi Lucas. 25Hana ot ta hayudutan ditakun Apu Jesu Kristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\