Apocalipsis 1

1Hituwen libluy nitudokan am-in di mipanggep hi ahi maat hi udum hi algo an impainilan Apu Dios ke Jesu Kristo ta ipainilana damdama hanadah mangulug ke hiya. Ha-oy an hi Juan an muttatyun Jesus ya inilak am-in datuwe te intud-ak nay ohan anghel an nangipainilan ha-on. 2Ot datuwen am-in an intudok ku ya dadiyey tinibok ya dingngol kun nalpun Apu Dios an impainilan Jesu Kriston ha-on. 3Ya hay tagun mamidbid ya mangulug ke datuwen nitudok tuh liblu ya ipaamlong Apu Dios ya athidi bon mipaamlong nan tagun mangidngol datuwe te adi mabayag ya maat. 4Hituwen tudok kun dakayun kaibaiban mangulug ke Jesu Kristo nah pitun bobleh nad probinsiad Asia ya nalpun ha-on an hi Juan. Hana ot ta hayudutan dakayu ya palinggopon dakayun Apu Dios an wada tuwali handi, ad uwani ya wada ta inggana. Ya hana ot ta athidi boy aton nan Espirituna an pituy kandamana hi hinangngab Apu Dios an inumbun. 5Athidi bon Jesu Kristo an hana ot ta hayudutan dakayu ya palinggopon dakayu. Hiyay pundinolan an mangipainilah pinhod Apu Dios ya hiyay naunna ya katag-tag-ayan an minahuwan Apu Dios ya hiyay ap-apun am-in di ap-apu tuh luta. Impakappinhod ditakun hiya ya ingkate nah krus di kapakomaan di liwat taku. 6Ot piliyon ditakun makiap-apun hiya ya pinili ditakun padin mangiat hi pinhod Amanan hi Apu Dios. Kinali hana ot ta hiyay mun-ap-apu ya madayaw ta inggana. Amen. 7Nomnomon yuh tuwe, hiya ya umali bo an nunlinikkod di kulabut ke hiya ya ahi ang-angon am-in di tagu takon nadan namaten hiya. Hanadan ugge nangulug ke hiya ya makatuttuyu da ya tumattakut da. Am-in datuwe ya makulug. Amen. 8Hi Apu Dios an makandama ya kananay "Ha-oy di kalpuwan di am-in ya ha-oy di poppog di am-in. Ha-oy an Apun di am-in ya wadaak tuwali handi, ad uwani ya wadaak ta inggana." 9Ha-oy an hi Juan ya ibbayun migappat nah pun-ap-apuwan Apu Dios ya umatak bo ke dakayu an ip-ippol ku tun punholholtapak gapuh pangulug takun Jesu Kristo. Hay inat dan ha-oy ya impaaliyak hitud Patmos an boblen nigawwah baybay te hituwey kastiguk an mangituttuduh kalin Apu Dios ya mangipainilah impainilan Jesus ke ha-on. 10Ohan linggu ya numpain-inop ke ha-on nan Espiritun Apu Dios, ya dingngol ku on mungkalih indoggan kun nakal-ot di kalinan kay gangon di tangguyub. 11Kananay "Itudok mun am-in datuwen tibom ta ipaem hanadah mangulug ke Jesus hanadah pitun bobled Asia. Datuwen pitun boble ya Ephesus, Smyrna, Perganum, Tiatira, Sardis, Philadelphia ya Laodicea." 12Indait nunligguwak ta tibok nan mungkalin ha-oy ya tinibok on pitun balituk an pangipattukan hi dilag. 13Ya hidi nah gawwan nadan pangipattukan hi dilag ya wada on timmaddog an tagun andukkey bulwatina ya waday in-awakonah balituk. 14Hay buuk na ya makabbayak ya hay matana ya kay mundadalang an apuy. 15Hay bo hukina ya umat nah gombang an humili ya hay kalina ya umat nah bungug di mumpuy-uk an danum. 16Ya inodnan di wawwanay pitun bittuwon ya waday matadom an hinalung hi tokona. Hay angana ya humihhili an umat hi potang nah maka-al-algo. 17Handih tinibok ya natu-iyak hi kad-an di hukina ya kayak nate. Indapanan ha-oy di wawwan an taklena ot kananay "Adika tumakut. Ha-oy nan matagut inggana an maid di lappuna ya maid di poppog na. 18Nateyak handi, mu tibom an mataguwak ta inggana. Ha-oy di nangdon hi biyag di tagu ya ha-oy di nangamung hi pangipaeyak hi linnawan di nate. 19Itudok mun am-in di tibom, nadan maat ad uwani ya nadan ahi maat. 20Hay kibalinan nadan pitun bittuwon an tinibom ya dadiye nan pitun anghel an nip-ong hanadah mangulug nah pitun boble. Hay kibalinan nadan pitun balituk an pangipattukan hi dilag ya dadiye nadan mangulug hanadah pitun simbaan ke dadiyen boble."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\