Apocalipsis 13

1Indani bo ya tinibok on katatakut an aggayam an nalpun nah baybay. Himpuluy hakgud na ya nungkapngotan am-in. Pituy uluna an waday nungkitudok an kitib-anan ngoheyonah Apu Dios. 2Kay leopard di ang-ang na. Hay hukina ya kay hukin di bear. Hay tokona ya kay tokon di layon. Indat hanan dragon nah aggayam di kandamana, hay pun-ap-apuwana ya hay kalebbengana. 3Matibon naliputan di ohan ulun nan aggayam an kay na ikate, mu napoy-an. Am-in di tataguh luta ya namodwong da, kinali hanan aggayam di un-unudon da. 4Am-in nadan tataguh di ya nan dragon di daydayawon da te indat nay kalebbengana nah aggayam. Takon nan aggayam ya pakidaydayaw da an kanan day "Maid di pakaingngoh kandaman nan aggayam. Maid di ohan kabaelanan e makipatte kediyen aggayam." 5Hidiyen aggayam ya mangohey pungkalkallina ke Apu Dios ya hiya ya waday kalebbengana an mun-ap-apuh tuluy toon ta kagodwa. 6Gaga-ihoy kanalyona mipanggep ke Apu Dios, hay langit an kiha-adana ya nadan wadah di. 7Nidatan hi kandamanan makigubat hanadah tatagun Apu Dios ya damanan apputona dida ta hiyay pun-ap-apun am-in di tataguh kabobboble an nunhihinnatkon di nahlagan da, hay kalida ya hay nitaguwan da. 8Hiyay ahi dayawon am-in di tatagu tuh luta an ugge nitudok di ngadan da nah liblun nitudokan nadan tatagun waday mikadwan biyag da. Hituwen liblun nan kanan dan Impan di Karnero an nipipate ya nitudok tuwali handi ot ahi maltu tun luta. 9Dakayun waday ingana ya pakaddonglon yu tun kalyok ke dakayu 10te nan implanun Apu Dios an maat hanadah tataguna ya nunna-ud an maat. Deket kananay hay ohan ditaku ya madpap ta mibalud ya nunna-ud an maat. Athidi bo hin kananay hay otak di mamateh ohan ditaku ya nunna-ud an hidiyey katayana. Kinali ditakun tatagun Apu Dios ya mahapul an ihamad takuy pangulug taku, ta mabalin an ippol taku datuwe hin maat. 11Indani ya wada boy tinibok hi katatakut an aggayam an nalpud dalom di luta. Duway hakgud na an umat hi impan di karnero, mu hay kalina ya kay kalin nan dragon. 12Hay kalebbengana ya umat hi kalebbengan nan namangulun katatakut an aggayam an napoy-an di liput na. Ya hay atona ya pilitonan am-in di tatagun mundayaw kediyen namangulun katatakut an aggayam. 13Hituwen nikadwan katatakut an aggayam ya umipamodwong di atona. Impaali nah lutay apuy an nalpud kabunyan ot punhin-a-ang-angan di tatagu. 14Hituwen inat na gapuh kandaman diyen namangulun katatakut an aggayam di nunhaul dah tatagu. Ot kalyonay mahapul an mangapya dah ing-ingon diyen namangulun katatakut an aggayam ta dayawon da. 15Nan mikadwan katatakut an aggayam ya kabaelanan idatan hi yahya nan kinapya da ta damanan kumali ya patayona nadan adi mundayaw ke hiya. 16Ipapilit na bon mamalkaan di tuktuk ya wawwan an taklen am-in di tatagu tuh luta, kadangyan ya nawotwot, hanadan maid ya waday saad da, hay himbut ya bokon himbut. 17Hay mimalka ke dida ya nan ngadan weno numeron nan ngadan diyen aggayam. Ya hanada ken maid di malkana ya adinadaman eda gumatang weno munggattang. 18Hituwen mipanggep hi ngadan ya numero ya mahapul di baddang Apu Dios ta ahi taku maawatan di kibalinana. Hidiyen numero an onom di gatut ta nan-om ta onom ya hidiyey numeron di ngadan nan tagu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\