Apocalipsis 14

1In-ang-ang kuh di nah bilid an Zion ya tinibok an muntattaddog nan kanan dan Impan di Karnero ya nadan hinggatut ta nap-at ta opat di libu an nungkamalkaan di tuktuk dah ngadan nan Impan di Karnero ya hay ngadan Amana. 2Indani ya waday dingngol kuh kalin nalpud kabunyan an kay bungug di mumpuy-uk an danum ya nal-ot an kidul. Hidiyen dingngol ku ya athidi nan gangon nan oggan da ipagangon gitala. 3Hanadan hinggatut ta nap-at ta opat an libun tatagu ya timmaddog dah hinangngab nan inumbun an ap-apu, nadan opat an matagu ya nadan duway pulut opat an aap-apu. Pun-ikanta da on balun kanta an dida ya abun nibaliw di nanginila. 4Dida ya maphod di inainat da ya nan kanan dan Impan di Karneroy inunuunud da takon di daanay nangayana. Datuwe nan nibaliw an niappit ke Apu Dios ya kediyen Impan di Karnero. 5Maid di eda nunlangkakan ya maid di mipabahul ke dida. 6Indani ya waday tinibok an anghel an muntayyapan hidih kabunyan. Ena kanalkalyon nan munnananong an mituttudu mipanggep ke Apu Dios hi katagutaguh kabobboble an nunhihinnatkon di nahlagan da, hay kalida ya nitaguwan da. 7Inlot nay kalina an kananay "Hi Apu Dios di kulugon yu. Ya hiyay dayawon yu te gagala mon madatngan di tiempon punhumalyaanah tatagu tuh luta. Dayawon yu hiya an nunlutun am-in, hay kabunyan, hay baybay ya am-in nan pun-otbolan di danum." 8Nitun-ud an immali nan nikadwan anghel ya kananay "Nadadag! Nadadag moh diyen madayaw an boblen Babilon. Madayaw hidiyen boble, mu hanadan tataguh di ya gaga-iho dan abu an linalit da hanadan tataguh kabobboble tuh luta ta adida dayawon hi Apu Dios." 9Nitun-ud nan mikatlun anghel ya inlot nay kalinan kananay "Am-in da nan mundayaw nah katatakut an aggayam ya nan kinapya dan ing-ingona ot mamalkaan di tuktuk da weno takle da nah malkana ya nahalman di boh-ol Apu Dios ke dida. Ta hidiye nan kastiguwona dida ta holholtapon day atung nan apuy ya nan sulphur ta ahi punhin-aang-angan nadan anghel Apu Dios ya nan kanan dan Impan di Karnero. 11Dadiyen namalkaan an mundaydayaw kediyen aggayam ya holholtapon dah diye ta inggana. Kahilohilong ya kabigabigat ya munnananong da nah apuy te adinadaman makaan dah di." 12Hanadan tatagun Apu Dios an mangun-unud hi tuguna ya punnanongon day pangulug dan Jesus ya mahapul an ippol day punholholtapan da. 13Indai ya waday dingngol kuh kalin nalpud kabunyan an kananay "Itudok muh tuwe, mipalpud uwani ya ipaamlong kun am-in nadan tatagun munligligat ingganah katayan da te hay pangun-unudan dan Jesus. Kimmali nan Espiritun Apu Dios ot kananay `Makulug an mun-am-amlong dan mun-iyatu ta inggana an hidiyey pumbalinan di nangun-unudan dan Jesus.'" 14Indait in-ang-ang ku bo ya wada on mabayak an kulabut ya waday kay tagun inumbun an numpongot hi balituk an waday inodnanah gapas an makataddom. 15Indani ya limmah-un nan ohan anghel nah templo ot oltonay kalina an kanana nah inumbun nah kulabut di "Em gapason nadan nitanom te nadatngan di pun-aniyan am-in hi nitanom tuh luta." 16Ot ume nan inumbun hi kulabut ot ena gapason am-in ot magibbu. 17In-ang-ang ku bo ya waday anghel an nalpu nah temploh langit ya waday gapas na damdaman makataddom. 18Indani ya limmah-un bo nan ohan anghel an nalpuh kad-an di altar nah templo. Hidiyen anghel ya hiyay ingkalgaduh apuy. Inlot nay kalina nah anghel an waday inodnanah matadom an gapas. Kananay "Em burason nadan grapes an nungkitanom hi luta te nal-um da." 19Imme nan anghel ot ena burason nadan grapes ot iha-ad na nah pungkopalan. Kimpal na nan grapes ya kay dalay mamudal nah pungkopalan ot malbong di ohat kagodwan di metroy kadinalom na ya tuluy gatut ta duwan puluy kilometroy kadukken di nalbong.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\