Apocalipsis 15

1Wada boy tinibok ad kabunyan an umipamodwong. Wadaday pitun anghel an waday pitun nunhihinnatkon an ligat an ahida ipaali hantudah tatagu. Hituwey manguddidih pangipatib-an Apu Dios hi boh-ol na. 2Indani bo ya tinibok on kay baybay di kabilog na ya kay diggal ya mundadalang di ang-ang na. Ya tinibok bo nadan ugge nangun-unud nah katatakut an aggayam ya nan kinapya dan umat ke hiya an ugge namalkaan nah numeron di ngadana. Muntadtaddog dah pingngit diyen baybay an inodnan day gitalan indat Apu Dios ke dida. 3Pun-ikanta da nan a-apon Moses an muttatyun Apu Dios ya nan a-apon nan kanan dan Impan di Karnero. Kanan da nah a-apo day "Apu Dios an makandama, mamodwong am-in di taguh at-attom. Maandong ya makulug am-in di pangi-em. He-a tuwaliy Apun am-in di tagu ya he-ay mun-ap-apu ta inggana. 4Am-in di tagu ya kulugon daka an Apu mi, ya dayawon daka te he-a ya abuy maid di liwat na. Am-in di tataguh kabobboble ya umali dan mundayaw ke he-a te am-in nan maphod an atom ya tibtibbon am-in di tagu." 5Nagibbuh tuwe ya tinibok nan templon kiha-ha-adan Apu Dios hi langit an nibughul ya 6limmah-un nadan pitun anghel an waday pitun nunhihinnatkon an ligat an ipaali da. Numbulwati dah mabayak ya waday in-awakodah balituk. 7Hanan oha hanadah opat an matagu ya indat na hanadah anghel di hin-oh-an duyun balituk an napnuh nahalman an boh-ol nan Dios an wadat inggana. 8Ya nan templo ya napnuh ahuk an hidiyey pangimatunan hi kinatag-e ya kandaman Apu Dios. Adinadaman waday humgop nah templo ingganay magibbun am-in nan nunhihinnatkon an ligat an ipaalin nadan pitun anghel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\