Apocalipsis 16

1Indani ya wada boy dingngol kuh nal-ot an kali an nalpun nah templo an kanana hanadah pitun anghel di "Eyu iduyag hi luta nan boh-ol Apu Dios an niha-ad nah pitun duyu ta munholholtap nadan tataguh luta." 2Induyag nan namangulun anghel hi luta nan niha-ad hi duyuna ya nungkaboblan am-in di adol nadan tatagun namalkaan hi malkan nan katatakut an aggayam ya nanaydayaw nah kinapya dan umat ke hiya. 3Induyag damdaman nan mikadwan anghel hi baybay di niha-ad hi duyuna ya numbalin nan danum hi kay dalan di nate ot am-in di matagun wadah di ya nate da. 4Induyag bon nan mikatlun anghel hi wangwang ya hanadah pun-otbolan di danum di niha-ad hi duyuna ya numbalin nan danum hi dala. 5Dingngol kuy kalin nan anghel an ingkalgaduh danum an kananay "Apu Dios, limpiyuh tuwen pangastigum. He-a ya abuy maid di liwat na. He-a nan wada tuwali handi ya ad uwani. 6Hidiyen inat muy pangastigum hanadah namateh tatagum ya handidan profetas mu ta hay dala moy inumon da." 7Waday dingngol kuh kalin nalpun nah altar an kananay "Makulug peman, Apu Dios, he-a ya abuy makandama ya niptok ya limpiyuy pangastigum." 8Hanan mikap-at an anghel ya induyag na nah algoy niha-ad hi duyuna ya namahig di potang an atunganay tatagu. 9Ot gapu te mungkaatungan day tataguh potang ya pun-idutan dah Apu Dios an nangipaali kediyen ligat, mu hiya damdaman adida muntutuyuh liwat da ya adida dayawon. 10Induyag nan mikaliman anghel di niha-ad hi duyuna hi inumbunan nan katatakut an aggayam ya timmapol am-in nah nun-ap-apuwana. Am-in nadan tataguh di ya pungkalat day dilada te namahig di punholholtap da. 11Ya pun-idutan dah Apu Dios te mahakit ya nungkaboblay adol da, mu hiya damdaman adida itikod nan gaga-ihon atoaton da. 12Induyag nan mikan-om an anghel nah ongal an wangwang an Euphrates di niha-ad hi duyuna ya namag-anan ot mumbalin hi pundalanan nadan ap-apun malpun nah timilan di algo. 13Indai bo ya tinibok an waday bimmudduh tulun gaga-ihon espiritu an kay bakbak di ang-ang da. Nan oha ya nalpun nah tokon nan dragon ya nan oha ya nalpuh tokon nan katatakut an aggayam ya nan oha ya nalpuh tokon nan bokon makulug an profetas. 14Datuwen tulun gaga-ihon espiritu ya espiritun nadan dimonyo an nangipatiboh umipamodwong. Eda ihapihapitan di aap-apuh kabobboble tuh luta ta miohha dan ahi makigubat ke Apu Dios. Hidiyen ahida pakigubatan ya gintud Apu Dios an pangipatib-anah kandamana. 15Datuwen gaga-ihon espiritu ya hidid Armagedon hi kalin di Hebrew di eda nangamungan hanadah aap-apuh kabobboblen ahi makigubat ke Apu Dios. Kanan Apu takuy donglon yu tun kalyok, deyan ugge nainilay aliyak an umat hi aliyan di mangako nah hilong an maid maptok on inhawwang na. Kinali hanadan tatagun nakadaddaan kediyen ahik aliyan ya mun-am-amlong da. 17Nan mikapitun anghel ya induyag na nan niha-ad hi duyuna ya waday dingngol kuh kalin nal-ot an nalpu nah inumbunan di ap-apu nah templo an kananay "Nagibbu mo." 18Pinghanadi ya mungkikil-at, mungkikidul ya waday nal-ot an bungug ya kolyog. Maid di athitun kinal-ot di kolyog nipalpu handih naltuwan di tagu. 19Nuntulun napa-i nan nundingngol an bobled Babilon ya wadaday udum an boblen nungkadadag damdama. Man-uket inat Apu Dios hidiye ya ninomnom nay gaga-ihon inainat nadan tatagud Babilon ot hidiyey gapunah bimmoh-ol ot kastiguwona dida. 20Nama-id nadan bibilid ya lutan nungkigawwah baybay. 21Wadada boy oongngal ya makaddam-ot an dalalun nalpuh kabunyan an nungkag-ah tatagu. Pun-idutan nadan tataguh Apu Dios gapu kediyen nahalman an ligat an impaali nan dida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\