Apocalipsis 17

1Immali nan oha hanadah pitun anghel an waday inodnanah duyu ot kananan ha-oy di "Maka ta ipatibok di pangastigun Apu Dios nah babain ihuyop di kumpulnan lalaki. Hay kialigan tuwen babai ya nan nundingngol an boble nah kad-an di dakol an wangwang. 2Am-in di aap-apuh kabobboble ya nun-ay-ayyaman dah diyen babai. Ya am-in di tataguh kabobboble ya nabutong da nah impainum nan babain inhuyop di kumpulnan lalaki. Hay kibalinan tuwe ya natuttuduwan da nah gaga-ihon atoaton diyen babai." 3Indai ya impun-in-inopak nah Espiritun Apu Dios an ineyak kediyen anghel nah adi maboblayan. Ya tinibok on babain nuntakkeh maingit an aggayam. Pituy uluna ya himpuluy hakgud na ya natanudkan di adol nah gaga-ihon kali mipanggep ke Apu Dios an kitib-anan ngoheyona. 4Hanan babai ya numbulwatih maingit ya nunggamgam hi dakol an balituk ya nungkanginginan batu ya perlas. Waday inodnanah basun balituk an niha-adan di kinagaga-ihona ya hay kinagaga-ihon nadan tatagun hinaul na. 5Waday nitudok hi tuktuk na an adi mainilay kibalinana. Hituwey nitudok: "Nan nundingngol an boblen Babilon ya napnuwan di tatagun pain-inaman dan ihuyop di kumpulna ya tatagun namahig di kinagaga-iho dan bokon hi Apu Dios di daydayawon da." 6Matibon kay nabutong nan babaih dalan nadan tatagun Apu Dios an pinatepate na gapuh pangulug dan Jesus. Handih tinibok ya nakammodwongak ot 7kanan nan anghel ke ha-oy di "Adika mamodwong te kalyok ke he-ay kibalinan dadiyen tinibom. Hidiyen aggayam an pituy uluna ya himpuluy hakgud na an tinibom an nuntakkeyan nan babai ya wada handih done, mu maid ad uwani. Ahi bo humawwang an malpu nah bitun maid poppog di kadinalom na ta umeh pangayan di makastigu ta inggana. Ya ahi mamodwong nadan tatagu tuh lutah hi panib-an dan diyen aggayam. Dadiye nan tatagun ugge nitudok di ngadan da nah liblun nitudokan nadan waday mikadwah biyag da. Nan liblu ya nitudok ot ahi mawadan am-in tun wadad uwani. 9Naligat an maawatan di kibalinan tuwen aggayam. Mahapul an hay nakannomnoman di mun-awat ketuwe. Nan pitun ulun nan aggayam ya dadiye nan pitun bilid an niha-adan nan babai. Hay oha boh kibalinana ya dadiye nan pitun ap-apu. 10Mu naapput da nan lima ot nan mikan-om ya hiyay ap-apud uwani. Nan mikapitu ya hiyay ahi mihannot, mu nakatang ya abuy pun-ap-apuwana. 11Hidiyen aggayam an wada handih done, mu maid ad uwani ya hiyay mikawalun ap-apu. Kay ap-apu handi te hiyay oha hanadah pitun ap-apu, mu umeh pangayan di makastigu. 12Hanadan himpulun hakgud na ya dadiye nan himpulun ap-apu, mu uggeda ni-an nun-ap-apu. Ahida midatan hi lebbeng an makiap-apun nah aggayam hi nakatang. 13Datuwen himpulun mun-ap-apu ya nun-iingngoy nomnom da an hanan aggayam di pangidatan dah kabaelan da ya lebbeng da. 14Mumbabaddang dan ahi makigubat nah kanan dan Impan di Karnero, mu apputona dida te hiyay Apun am-in di ap-apu ya hiyay Patul am-in di patul. Am-in nadan tatagun mikuyug ke hiya ya dadiye nan napili ya nanongnan nangidinol ke hiya." 15Kanan bon nan anghel ke ha-oy di "Nan wangwang an tinibom an inumbunan nan babain ihuyop di kumpulnan lalaki ya hidiyey kialigan nadan dakol an tatagun nunhihinnatkon di bobleda, hay nahlagan da, hay nitaguwan da ya hay kalida. 16Nan himpulun hakgud an dadiye nadan tatagun mun-ap-apu ya hanan aggayam ya ahida ihihhingit nan babai ta boladan da ya alan dan am-in di wadan hiya. Ahida patayon ta kanon day lamana ya gobhon day gunit na. 17Hi Apu Dios di nangipanomnom ke dida nah pinhod nan maat an pun-uunnudonay nomnom dan mangidat nah aggayam hi kalebbengan ya kabaelan dan mun-ap-apu." 18Hay nialigan nan babain tinibom ya nan nundingngol an boble an pun-ap-apuwan di aap-apuh kabobboble.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\