Apocalipsis 18

1Indai ya tinibok bo on ohan anghel an nalpud kabunyan. Ongal di kalebbengana ya pinat-alanay luta te mumbinaang. 2Tinumkuk an kananay "Nadadag, nadadag mo nan nundingngol an boblen Babilon. Numbalin moh pumboblayan di dimonyo ya am-in nadan gaga-ihon espiritu. Ya am-in nadan hamuti an mangan hi nate ya hidi moy kiha-adan da. 3Nadadag hituwen boblen nun-adalan di katagutagu ya hanadan ap-apuh kabobboble an mangipainam an mangihuyop hi kumpulnan tagu. Ya kimmadangyan da nadan mumpunggattang hi kabobboble te ingkadangyan day nungganattangan dah pumbongangan di tatagu." 4Indani ya dingngol ku boy kalin nalpud kabunyan an kananay "Ume-ele kayun tataguk. Taynan yuh diyen boble. Adi kayu makiliwat hi liwat nadan tataguh di ta adi kayu milaggat hi kastiguda. 5Te nahalman di liwat nadan tataguh din gulat nat punggagat-unon ya datnganay kabunyan. Ya adi kal-iwan Apu Dios dadiyen gaga-ihon inainat di tatagu kediyen boble. 6Makastigu da mipuun hi inat da. Mundubliy kastiguda. Mahapul an mundubliy kastiguda te impunholholtap day ibba dah tagu. 7Midat ke diday nahalman an ligat hi holholtapon da te nahalman di pundayaw dah adol da gapu te kadangyan da ya kanan day wadan am-in di mahapul da ya maid di eda punligatan. Makadinnol di punnomnom da an kanan day `Adi kami umat nah nabalun babain u-umyungan. Dakami ya umat kami nah inayan di patul an maid di ena pundanagan.' 8Ta hidiye nan udum hi algo ya mamingpinghan di ligat dan umali, mabitil da, mundogo da, u-umyungan da ya maghob da te hi Apu Dios an munhumalyan am-in hi tagu ya makandama." 9Hanadan ap-apuh kabobboblen nakiliwat hanadah gaga-ihon tataguh di ya ahida u-umyungan ya ahida kumogakoga hi panib-an dan mungkaghob hidiyen boble. 10Mibata-an da an adida mih-up te tumakut dah eda kilaggatan. Kanan day "Hinakkayang on e boblen Babilon! Ayyokah diyen nundingngol an boble! Hingkatang ya abu ya nadadag ka!" 11Takon nadan mumpunggattang ya kumogakoga da ya u-umyungan da te maid moy gumatang nah eda igattang an balituk, silber, nadan nungkabalol an batu, perlas, luput an nangina, nadan nanginan kaiw, nadan nakapyah nanginan kaiw ya ivory, nadan gumok, giniling, marbol, 13hay bangbanglu, hay insenso, hay baya ya manteka, hay alina, hay baka, karnero, kabayu, kalesa ya nadan himbut. 14Ahi kanan nadan munggattang di "Am-in nan maphod an pinhod di tagun alan an wadan tuh boble ya nama-id da. Am-in di kinadangyan ya dayaw tun boble ya maid mo." 15Mibata-an dadiyen kimmadangyan an munggattang hidi nah boble te tumakut dah eda kilaggatan. Ahida kumogakoga ya u-umyungan da gapun diyen boble, 16ya ahida kanan di "Hinakkayang on e boblen Babilon! Ayyokah diyen nundingngol an boble! Dehdin am-in di nungkanginginah bulwati, balituk, nungkabalol an batu ya perlas. 17Hingkatang ya abu ya nama-id am-in dadiyen kinadangyana!" Am-in nadan mumpungngunuh bapor hi baybay, nadan waday kalgada nadah bapor, nadan munlugan, nadan udum an hay pakiboklaan da ya hanah baybay ya mibata-an da. 18Ya hantuh tibon day ahuk diyen mungkaghob an boble ya kanan day "Maid di udum an boblen umat ketuwey kinadangyana." 19Ahida pun-ihabuwag di dap-ul hi uluda te hay hakit di nomnom da ya kumogakoga ya u-umyungan da an kanan day "Hinakkayang on e boblen Babilon! Ayyokah diyen nundingngol an boble! Hidiyen bobley kimmadangyanan nadan waday bapor na, mu hingkatang ya abu ya nama-id am-in di wadah di." Hidiyey ahida kalyon. 20Mu dakayun am-in an wadad langit, dakayun apostoles, profetas ya dakayun tatagun Apu Dios, mun-am-amlong kayuh nadadagan diyen boble. Kinastigun Apu Dios nadan tatagu kediyen boble te hay gaga-ihoh inat dan dakayu. 21Indani bo ya wada on nakakkal-ot an anghel an immalah ongal an batu ot itongba na nah baybay ot kananay "Athituy kadadagan nan boblen Babilon ta adi mo matibo. 22Maid moy madngol hi mun-a-apo, munggitala, mun-ayyuding ya muntangguyub. Ya mama-id da mo nadan tatagun manganapyah igattang da ya nadan kagangogangowanan gilingan. 23Maid moy e matiboh dilag hidi ya maid moy e madngol hi mumpun-aahawah di. Athidiy kastiguda te hanadan munggattang an nalpuh di ya man-ut matbal da, mu hinauhaul day tataguh kabobboble. 24Nadadag di Babilon te hanadan tataguh diy namatepate hanadah tatagun Apu Dios ya nadan profetas na. Am-in nadan napate tuh luta ya diday ibilang Apu Dios an namate."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\