Apocalipsis 18:19

19Ahida pun-ihabuwag di dap-ul hi uluda te hay hakit di nomnom da ya kumogakoga ya u-umyungan da an kanan day "Hinakkayang on e boblen Babilon! Ayyokah diyen nundingngol an boble! Hidiyen bobley kimmadangyanan nadan waday bapor na, mu hingkatang ya abu ya nama-id am-in di wadah di." Hidiyey ahida kalyon.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More