Apocalipsis 18:7

7Midat ke diday nahalman an ligat hi holholtapon da te nahalman di pundayaw dah adol da gapu te kadangyan da ya kanan day wadan am-in di mahapul da ya maid di eda punligatan. Makadinnol di punnomnom da an kanan day `Adi kami umat nah nabalun babain u-umyungan. Dakami ya umat kami nah inayan di patul an maid di ena pundanagan.'

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More