Apocalipsis 18:8

8Ta hidiye nan udum hi algo ya mamingpinghan di ligat dan umali, mabitil da, mundogo da, u-umyungan da ya maghob da te hi Apu Dios an munhumalyan am-in hi tagu ya makandama."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More