Apocalipsis 19

1Nagibbuh tuwe ya dingngol ku on kay kalin di dakol an tataguh langit an kanan day "Dayawon takuh Apu Dios. Hiyay madayaw, makandama ya hiyay mangibaliw hi tagu. 2Hiya ya niptok ya maandong di punhumalya na te dinadag na nan gaga-ihon boblen nun-adalan di tataguh kabobboble an mangipainam an mangihuyop hi kumpulnan tagu. Nan ahuk diyen boblen mungkaghob ya mumpa-pa-ed tap-o ta inggana. Ya kinastiguna nadan tataguh di te pinatepate da nadan muttatyuna." Indai ya pun-itkuk dadiyen tataguh langit an kanan day "Dayawon takuh Apu Dios." 4Hanadan opat an matagu ya nadan duway pulut opat an aap-apu ya nundukkun dan mundayaw ke Apu Dios an inumbun nah ubunan di ap-apu ot kanan day "Dayawon takuh Apu Dios. Amen." 5Indani ya waday kimmali nah kad-an di ubunan di ap-apu an kananay "Dakayun am-in an muttatyun Apu Dios, takon di dakayun am-in an mangulug ke hiya, takon di nganney katatagu yu ya dayawon takuh Apu Dios." 6Wada boy dingngol kuh kalin di dakol an tatagun kay bungug di nal-ot an mumpay-an danum ya kay kidul di dongol na an kanan day "Dayawon takuh Apu Dios an Apu taku. Hiya ya makandama ya pun-ap-pun di am-in. 7Mun-am-amlong taku ya mun-an-anla takun am-in ya dayawon taku. Nadatngan di pungkasalan nan kanan dan Impan di Karnero. Nan iinena ya nundadaan 8an nabulwatiyan hi nakangina ya mabayak an humihhili." Hay nialigan diyen bulwati ya hidiye nan maphod an inat nadan tatagun Apu Dios. 9Indani ya kanan nan anghel ke ha-oy di "Itudok muh tuwen kalyok `Mun-am-amlong nadan tatagun naayagan an makihamul nah kasal nan kanan dan Impan di Karnero.'" Kanana boy "Datuwen kinalin Apu Dios ya makulug." 10Nundukkunak hi hinangngab nan anghel ta dayawok, mu kananay "Adiyak dayawon, te ha-oy ya muttatyuwak damdama an umat ke he-a ya nadan iibbam an mangun-unud hi makulug an impainilan Jesus. Ot nun-ingngo an hi Jesus di etaku ipainila. Hi Apu Dios di dayawom." Hidiyen impainilan Jesus di mangipakodhol hi nomnom nadan profetas. 11Tinibok di kabunyan an nuntokang ya wada on mabayak an kabayu. Hanan nuntakke ya nungngadan hi Makulug ya Maphod. Limpiyuy punhumalyana ya pakigubatana. 12Kay dalang di apuy di matana ya dakol di inipngot nan pangimatunan an hiyay Ap-apu. Nitudok di ngadana nah pongot na, mu maid di nanginilah kibalinana, hiya ya abu. 13Ya nadadalay bulwatina. Hay pungngadan dan hiya ya `Kalin Apu Dios.' 14Hanadan tindaluh langit ya numbulwati dah nangina, mabayak ya malini. Miun-unud dan hiya an nuntakke dah mabayak an kabayu. 15Waday bimmudduh matadom an ispadah toko na an hidiyey pangapput na hanadah buhul nah kabobboble. Hiyay pun-ap-apun di am-in ya maid di pakaapput ke hiya ya mahapul an hiyay maunud. Kastiguwona dida te hay boh-ol Apu Dios an makandama. 16Waday nitudok hi bulwatina ya hi hukina an kananay "Hiyay Patul am-in di patul ya Apun am-in di ap-apu." 17Indani ya waday tinibok hi anghel an timmaddog nah algo. Tinumkuk an kanana hanadah hamutin muntaytayyapan nah kabunyan di "Maamung kayun am-in an hamuti te piyestan Apu Dios. 18Umali kayu ta pungkan yuy adol nadan ap-apun di tagu, nadan ap-apun di tindalu, nadan tindalu ya nadan kabayu takon nadan nuntakkeh di ya nadan himbut ya bokon himbut, nadan tatagun natag-e ya nababa." 19Tinibok nan katatakut an aggayam, nadan ap-apuh kabobboble ya nadan tindaluda an eda makigubat nah nuntakkeh kabayu ya nadan tindaluna, 20mu nangapput nan nuntakkeh kabayu ya nadan tindaluna. Dimpap da nan katatakut an aggayam ya nan profetas na ot iwelle da dida nah apuy an waday sulphur. Hituwen profetas, gapu nah katatakut an aggayam ya impatipatibonay milagro ot hidiyey nahaulan nadan nundayaw nah katatakut an aggayam an namalkaan hi malkana. 21Hanadan ibbada ya pinaten nan nuntakkeh kabayu an in-usal na nan ispadan wadah tokona ot pungkan nadan hamutiy adol da.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\