Apocalipsis 2

1Kanana boy, "Muntudok ka nah anghel an mangipangpangulu hanadah mangulug ad Ephesus ta kalyom di `Hituwey kalin nan mangmangdon nah pitun bittuwon hi wawwana an mundaldallanan hi kad-an nadan pitun balituk an pangipattukan hi dilag. 2Inilak am-in di inat yu: Inippoippol yuy ligat ya inhapot yuy ngunu yun mipanggep ke ha-on. Ya inilak bo an uggeyu inun-unud nadan tatagu an kanan day apostoles da, mu bokon da kaya te minahmahan yu ya ininnila yu an gaga-iho da ya makallangkak da. 3Ya takon di naligatan kayu nah ngunu yu gapun ha-oy ya inippol yu ot uggeyak inwalong. 4Mu hay adik pinhod ke dakayu ya hay pamhod yun ha-oy ya adi umat handi lappunah nangulugan yu. Oha bo ya adi kayu munhimpopohhodan. 5Nomnomon yu ta adiyu mo iathidi. Ta nan pangi-eyu tuwali handiy punnanongon yu te deket adiyak un-unudon ke dakayu ya umaliyak ta kaanok nan pangipattukan hi dilag hina. 6Mu takon di hidiyey kanak ya nanongnan waday dinol kun dakayu te nan uggeyu naminhodan nah gaga-ihon aton nadan Nicolaitan an adik bo damdama pinhod. 7Dakayun waday ingana ya pakaddonglon yun am-in di kalyon nan Espiritun Apu Dios ke dakayun mangulug an kananay "Hay tagun mangapput hi haul an adina aton di gaga-iho, takon di nganney maat ke hiya ya hiyay idatak hi kalebbengan an mangan nah bungan di kaiw an kalpuwan di biyag hi kad-an Apu Dios." '" 8Kanana bon ha-on di "Muntudok ka nah anghel an mangipangpangulu hanadah mangulug ad Smyrna ta kalyom di hituwey kalin nan maid di lappuna ya maid di poppog na. Hiya nan nate, mu namahuwan ot deyan matagu an kananay 9`Inilak an maligligatan kayu ya nawotwot kayu, mu hay kakulugana ya kadangyan kayu te ongal di baddang Apu Dios ke dakayu. Inilak bo nan gaga-ihon kalkalyon nadan tatagun Satanas mipanggep ke dakayu. Dadiye nan mumpahhiya an kanan day Judyu da, mu maid di hilbina te gaga-ihoy pangi-eda. 10Donglon yuh tuwe, ahi kayu munholholtap ya hay udum ke dakayu ya ipakalabut nadan tatagun Satanas. Mu adi kayu tumakut te hidiyey pamatnaan dah kahamad di pangulug yun ha-on, oha bo ya adi mabayag an kay himpulun algo ya abu. Adiyu iwalong di pangulug yun ha-on takon di hidiyey lummuh katayan yu ot waday biyag yun maid di poppog nah kad-an Apu Dios. 11Dakayun waday ingana ya pakaddonglon yuy kalyon nan Espiritun Apu Dios ke dakayun mangulug an kananay "Hay tagun mangapput hi haul an adina aton di gaga-iho takon di nganney maat ke hiya ya adi mihi-an ke Apu Dios an hidiye nan kanan dan mikadwan katayan." '" 12Kanana bon ha-oy di "Muntudok ka nah mangipangpangulu hanadah mangulug ad Perganum ta kalyom di `Hituwey kalin nan waday matadom an hinalung hi tokona, 13kananay "Inilak an hinaen bobleyu ya kay hinay numboblayan ya pun-ap-apuwan Satanas. Mu takon di athidi ya inilak an nahamad di pangulug yun ha-on te uggeyu inwalong takon di pinate dah Antipas an ibbayun mangulug an mangituttudu mipanggep ke ha-on. 14Hay adik pinhod ya wadada nan ibbayu an hay tuttudun Balaam di un-unudon da. Te hi Balaam ya tinuttuduwanah Balak hi atonan mangipaliwat hanadah tatagud Israel. Intuttudu nay aton Balak ta ihapitana nadan tatagu ta kanon da nadan makan an niappit hi adi makulug an dios ya aton day malalao umat hi pangihuyopan da hi bokon da inayan. 15Ya wadada boy ibbayun mangun-unud hi gaga-ihon ituttudun di Nicolaitan. 16Kinali muntutuyu kayu ta itikod yu nadan gaga-ihon at-atton yu. Te adiyu ke ya umaliyak ta hantun hinalung hi tokok di pamatek hanadah mangat hi gaga-iho. 17Dakayun waday ingana ya pakaddonglon yuy kalyon nan Espiritun Apu Dios ke dakayun mangulug an kananay `Hay tagun mangapput hi haul an adina aton di gaga-iho takon di nganney maat ke hiya ya idatak nah makan an ugge nainila ya idatak bon nah batun mabayak an nitudkan nan balun ngadan an maid di udum hi nanginila an abuna nan pangidatak.'" '" 18Kanana bon ha-oy di "Itudok muh tuwe nah anghel an mangipangpangulu hanadah mangulug ad Tiatira ta kalyom di `Hituwey kalyon nan Imbabalen Apu Dios an umat nah mundadalang an apuy di matana ya umat hi makadangngin gombang di hukinan humili. Kananay 19"Inilak am-in di atoaton yu, hay pamhod yu, hay pangulug yun ha-oy ya nan pangan-anusan yuh ligat di ngunuyu gapun ha-on. Ya inilak bo an namam-an maphod di pangi-eyud uwani mu handih lappuna. 20Mu hay adik pinhod ke dakayu ya hay uggeyu nangipatikodan nah gaga-ihon ituttudun nan babain hi Jesebel an kananay hiya ya profetas Apu Dios, mu bokon kaya. Ta lummu kediye ya dakol ke dakayun tataguk di mangmangat hi malalao umat hi pangihuyopan hi bokon inayan ya pungkan yuy makan an niappit nah adi makulug an dios. 21Nabayag di nunhoodak hi pangitikodana kediyen at-attona, mu takon ahan ot adina pinhod an itikod. 22Kinali hay atok ya idatak hi dogon holholtapona, takon nadan mangun-unud kediyen ituttuduna hin adida muntutuyu ta iwalong dah diyen at-atton da. 23Am-in nadan mangun-unud kediyen ituttudun Jesebel ya ipipatek ta inilaon nadan mangulug ke ha-on an inilak di nomnom di tagu ya hay aton da. Waday ahik idat hi gun-udon di tatagu mipuun hi aton da. 24Mu dakayun iTiatiran ugge nangun-unud kediyen mituttudun pangi-en Satanas ya adi dakayu idatan hi kabulubulunan yu. 25Abunay mahapul an punnanongon yuh naen nahamad an pangulug yun ha-on inggana hantuh ahik kibangngadan. 26Ya hanan tagun mangapput hi haul an adina aton di gaga-iho takon di nganney maat ke hiya ta hay pinhod kuy atona inggana kapoppogan di biyag na ya idat kun hiyay kalebbengan an mun-ap-apuh kabobboble umat hi kalebbengak an indat Aman ha-on. Ya maid di pakaapput ke hiya ya mahapul an hiyay maunud ya hay pangapputana hanadah gaga-ihon tatagu ya nalaka umat hi kaphikan di buwod. 28Ya idat ku bon hiya nan talo. 29Dakayun waday ingana ya pakaddonglon yuh tuwen kalyon nan Espiritun Apu Dios ke dakayun mangulug." '"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\