Apocalipsis 20

1Indani ya tinibok bo on ohan anghel an nalpuh kabunyan an inodnanay ongal an kawad ya aladdun nan bitun maid poppog di kadinalom na. 2Dimpap na nan dragon an hidiye nan ulog handi an kanan dan dimonyo weno hi Satanas ot ibalud nah hinlibuy toon. 3Inwelle na nah bitun maid poppog di kadinalom na ot idakig na an inaladdu na ta adina mo hauhaulon di tatagu tuh luta. Mala-u keh diyen hinlibuy toon ya ahi mipae ni-an. 4Indai ya tinibok nadan ubunan di ap-apu. Hanadan inumbun hidi ya waday lebbeng dan munhumalya. Tinibok bo nadan linnawan handidan tatagun napatepate te hay eda nangipainilaan nah impainilan Jesus ya nan kalin Apu Dios. Uggeda dinayaw nan katatakut an aggayam ya nan nakapyan umat ke hiya ya ugge namalkaan di tuktuk da weno takleda nah malkan nan katatakut an aggayam. Namahuwan da ot makiap-apu dan Jesus hi hinlibuy toon. 5Hanadan nakiap-apun Jesus ya diday namangulun namahuwan te hanadan udum an nungkakate ya adida mamahuwan inggana mala-uy hinlibun toon. 6Hanadan namangulun namahuwan ya mun-am-amlong da te adida mihi-an ke Apu Dios an hidiye nan kanan dan mikadwan katayan. Dida moy padin da Apu Dios ke Jesu Kristo ya dida moy makiap-apun Jesu Kristo hi hinlibuy toon. 7Hantuh kagibbuwan di hinlibun toon ya mipaeh Satanas ta ena tagan di hauhaul hi tataguh kabobboble. Hanadan dakol an tatagun haulona ya dadiye nan kanan dan Gog ke Magog. Amungona didan am-in ta eda makigubat. Hay kadakol da ya umat nah pantal hi pingngit di baybay an adi mauyap. 9Niwahit dah kabobboble ot likkodon da nan boblen nakappinhod Apu Dios an numboblayan nadan tataguna, mu immaliy apuy an nalpuh langit ot patayona dida. 10Hanan dimonyo an hi Satanas an nanaul ke dida ya niwelle nah apuy an waday sulphur. Hidiy niwelleyan nan katatakut an aggayam ya hanadan bokon makulug an profetas ta hidiy punholholtapan dat inggana. 11Indai ya tinibok on ongal an mabayak an ubunan ya nan inumbun hidi. Ya maid maptok ya nama-id di luta ya kabunyan. 12Tinibok nadan nungkakaten tatagu, natag-e ya nadan adi, an muntattaddog dah kad-an di ubunan nan ap-apu. Ya tinibok nadan liblun nabokyag ya nan ohan liblu ya nitudokan di ngadan nadan tatagun midatan hi mikadwan biyag an maid di poppog na. Ya hanadan udum an liblu ya nitudokan di inainat di tataguh luta ya hidiyey kipuunan di kahumalyaan ya kakastiguwan da. 13Kinali am-in day nate takon di daanay kad-an da ya mahumalya da mipuun hi inainat da. 14Nan kanan dan kate ya nan kanan dan kadungayan ya niwele da nah apuy an hidiyey kanan dan mikadwan katayan. 15Hanadan tatagun ugge nitudok di ngadan da nah liblu ya miwelle dah apuy damdama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\