Apocalipsis 21

1Indani ya tinibok di balun kabunyan ya luta. Hanan namangngulun kabunyan, luta ya baybay ya nama-id da. 2Tinibok an nalpuh langit on makakkaphod an boblen Apu Dios an hidiye nan balun Jerusalem. Hidiyen boble ya naka-iphod Apu Dios umat hi nangiphod dah bulwatin di babain mungkasal. 3Ya dingngol ku on nal-ot an kalin nalpu nah ubunan nan ap-apu an kananay "Makiha-ad moh Apu Dios hanadah tataguna. Makiboblen dida te tataguna dida ya hiyay Dios da. 4Ma-idon mon Apu Dios di ligat, ta maid moy dogo, mahakit ya kate, adida u-umyungan ya maid moy humlun hi eda kog-an te mahannotan mon am-in nadan wada handi." 5Kanan nan inumbun di "Ad uwani ya pabaluwok am-in." Kananan ha-oy di "Itudok muh tuwe te hituwen kalik ya makulug ya pundinolan." 6Kananay "Nagibbu mo. Ha-oy ya wadaak tuwali ot ahi mawadan am-in ya wadaak ta inggana. Ha-oy di kalpuwan di am-in ya ha-oy di poppog di am-in. Ya hay tagun kay nauwo ya idatak nah danum an maid di bayad na an umidat hi biyag an maid di poppog na. 7Hay tagun mangapput hi haul an adina aton di gaga-iho takon di nganney maat ke hiya ya ha-oy di Dios na ya hiyay imbabalek. 8Mu hanadan ugge nangun-unud ke ha-on te ikakagu day nitaguwan da, ya nadan nangiwalong hi pangulug dan ha-on, nadan mangmangngat hi gaga-iho, umat nadan pimmatepate, nadan nangihuyop hi bokon da inayan, nadan nangat hi ayak, makallangkak ya nadan dayawon day adi makulug an dios, ya nah apuy di pangayan da an hidiyey kanan dan mikadwan katayan." 9Nan oha hanadah anghel an inodnanay oha hanadah pitun niha-adan di ligat ya immali ot kananan ha-oy di "Maka ta itudduk ke he-ay iinen nan kanan dan Impan di Karnero." 10Indai ya wada nan Espiritun Apu Dios ke ha-oy ya in-eyak nah anghel hi tap-on di nakattag-en bilid ot ituddu nan ha-oy di makakkaphod an boblen Jerusalem an mana-ul an nalpun Apu Dios hi langit. 11Hidiyen boble ya munlitaak di dayaw Apu Dios an umat nah nabalol an batun kanan dan jasper an munlinnang an kay crystal. 12Natag-en binattun alad di nunlinikkod kediyen boble ya himpulut duway hoob na. Nip-ong day hin-oh-an anghel ke dadiyen hoob. Nitudok nah hoob di ngadan nadan himpulut duwan tanud Israel. 13Hintutluy hoob hi numbinbinah-el nah boblen Jerusalem. Tulu nah nangappit hi timilan di algo, ya hintutlun nah numpinigging, ya tulu nah nangappit hi kalin-oban di algo. 14Hanan binattun alad diyen boble ya nipab-un hi himpulut duwan batu an nitudokan di ngadan nadan himpulut duwan apostoles nan kanan dan Impan di Karnero. 15Hanan anghel an nakihummangan ke ha-oy ya waday inodnanah punlukud an balituk. Hidiyey punlukud na nah boble, nadan hoob na ya hay katag-en nan binattun alad. 16Hidiyen boble ya kuwadladu an nun-ingngoy kabilog na ya kadukke na. Lingkud nan anghel di kabilog na, kadukkena ya katag-ena ya duway libu ta opat di gatut an kilometro. 17Lingkud na bo nan alad ya duway gatut ta himpulut onom di piye. Hay nunlukud nan anghel ya umat hi punlukud di tagu. 18Hay nituping ya nadan nabalol an batu an kanan dan jasper, ya nan boble ya nakapyah namahman balituk an humihhili an umat hi diggal. 19Hay nipab-unan nan binattun alad ya nungkabalol an batu. Namangulu nan jasper, ahi nan sapphire, nan agate, nan emerald, 20nan onyx, nan carnelian, chrysolite, nan beryl, nan topaz, nan chalcedony, nan turquoise ot hay nanguddidi ya hidiye nan kanan dan amethyst. 21Hanadan himpulut duwan hoob ya nakapyah perlas. Hin-oh-ay perlas an nikapya nadah hoob. Hay kalatah di ya nabalitukan an humihhili an umat hi diggal. 22Maid di templo dah di te adi mahapul te wadah dih Apu Dios an makandama ya nan kanan dan Impan di Karnero. 23Adi mahapul kediyen bobley algo ya bulan te hay dayaw Apu Dios ya nan kanan dan Impan di Karneroy mamat-al. 24Pat-alanay dalanon di tataguh kabobboble. Am-in di ap-apuh kabobboble an umali dah din mundayaw ya ipainila dan nalpun Apu Dios am-in di dayaw ya kinadangyan da. 25Hanan hoob ya munnananong an mibughul te adi mahilong hidi. 26Am-in di tatagun umalin mundayaw ya iali day kinadangyan da. 27Maid di gaga-ihon miabulut hidi, kinali hanadan makallangkak ya hanadan mangipabain di aton da ya adinadaman eda umeh di. Hanada ya abun nitudok di ngadan da nah liblun inodnan nan kanan dan Impan di Karnero an nitudkan nadan waday mikadwah biyag day damanan umeh di.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\