Apocalipsis 3

1Kanana bon ha-oy di "Muntudok ka nah anghel an mangipangpangulu hanadah mangulug ad Sardis ta kalyom di hituwey kalin nan waday pitun kandamanan Espiritun Apu Dios ke hiya ya nangdon nah pitun bittuwon. Kananay `Inilak am-in di mipanggep ke dakayu. Man-ut matagu kayu, mu kay kayu nate te ugge nihamad di pangulug yu. 2Nomnomon yu ta ihamad yuy pangulug yun Apu Dios te deket adiyu ya loktat ot mama-id. Kalyok hituwe te inilak an hay pangi-eyu ya bokon hidiye nan pinhod Apu Dios. 3Nomnomon yu nadan nituttudun dakayu handih lappuna ta hidiyey un-unudon yu ya muntutuyu kayuh liwat yu te deket adi kayu ya umaliyak ta kastiguwon dakayu ya uggeyu inila hin kakon-ana te hay aliyak ya umat nah aliyan di mangako. 4Mu dakayun o-ohan iSardis an ugge naliwat ya ahi kayu mabulwatiyan hi mabayak an maki-en ha-on te uggeyu inwalong di pangulug yun ha-on. 5Hanadan tatagun nanongnan hay maphod di un-unudon da ya mumbulwati dah mabayak damdama ya adinadaman makaan di ngadan da nah nitudokan di ngadan di tatagun waday biyag dan maid di poppog na. Ya ahik kalyon hi hinangngab Apu Dios ya hanadan anghel na an dadiyey tataguk. 6Dakayun waday ingana ya pakaddonglon yu ya un-unudon yuh tuwen kalyon nan Espiritun Apu Dios ke dakayun mangulug.'" 7Kanana bon ha-oy di "Muntudok ka nah anghel an mangipangpangulu hanadah mangulug ad Philadelphia ta kalyom di hituwey kalin nan maphod am-in di atona ya maid di liwat na. Hiyay nangdon nah aladdun David ya deket in-aladdu na nan panto ya maid di pakaibughul. Ya deket imbughul na ya maid di pakaidakig. Kananay 8`Inilak di pangi-eyu ya inilak an makudang di kabaelan yu yaden inun-unud yu nan intuttuduk ya nanongnan ad uwani ya ha-oy di kulugon yu, kinali ibughul ku nan panton hogpan yu. Hituwen panto ya adinadaman idakig di tagu. 9Donglon yu tun kalyok, hanada ken makallangkak an tatagun Satanas ya ipahhiya dan kanan day Judyu da, mu maid di hilbin di kanan day Judyu da. Ahik pundukkunon didah hinangngab yu ta inilaon da an dakayuy pakappinhod ku. 10Ya gapu te inun-unud yuy kalik ot anusan yuy ligat yu ya adi dakayu pakililigaton hantuh tiempon aliyan di ligat hi kabobboble tuh luta hi ahik pamatnaan am-in hi tagu. 11Maid uhup ya mibangngadak, kinali punnanongon yu nan nahamad an pangulug yun ha-on te deket mahaul kayu ta iwalong yuy pangulug yu ya adi kayu midatan hi gun-udon yu. 12Te hanan tagun mangapput hi haul an adina aton di gaga-iho takon di nganney maat ke hiya ya iha-ad kun munnananong an kay tukud di templon Apu Dios. Hiyay ahik pangitudkan hi ngadan Apu Dios, hay ngadan nan balun bobled Jerusalem an malpun Apu Dios hi langit ya nan balun ngadan ku. 13Dakayun waday ingana ya pakaddonglon yuy kalyon nan Espiritun Apu Dios ke dakayun mangulug.'" 14Kanana bon ha-oy di "Muntudok ka nah anghel an mangipangpangulu hanadah mangulug ad Laodicea ta kalyom di `Hituwey kalin nan kanan dan Amen an makulug am-in di kalyona ya maphod am-in di atona. Hiyay gapunan lintun Apu Dios am-in tun wadad uwani.' Kananay 15`Inilak di pangi-eyu an kay kayu danum an adi maatung ya adi matuning, mu nadalnat te maid di ustuh pangulug yu. Man-u te adiyak kahingon ke dakayu, mu maid di ustuh pangulug yun ha-on. 16Gapu te athidi kayu ya iwalong dakayun ha-on an umatak nah tagun adina pinhod di danum an nadalnat ta hidiyen nan ibughak na. 17Kanan yuy kadangyan kayu te dakol di limmuyu ya wadan am-in di mahapul yu, mu uggeyu inilan nakawwotwot kayu, nakulap kayu ya kay kayu ugge numbulwati te maid ke dakayu nan malpun ha-on an ikadangyan di tagu. 18Hituwey itugun kun dakayu an kudukdul nay ha-oy di pumbagaan yuh baddang te nan ibaddang kun dakayu ya hidiyey mangihamad hi pangulug yu an kay hidiye nan balituk an ikadangyan yu. Athidi bo an ha-oy di pumbagaan yuh kabaelan yun mangat hi maphod ta kay hidiye nan mabayak an ibulwati yu te kababain di ekayu adi mumbulwati. Ya athidi bon nah kulap yu an ha-oy di pumbagaan yuh baddang ta paphodok di panibo yu. 19Am-in nadan pakappinhod ku ya boh-olak ya kastiguwok dida hin adi maphod di aton da. Kinali kalyok ke dakayu an ip-iphod yuy punnomnom yu ta muntutuyu kayuh liwat yu. 20Donglon yu te deyak hitun mungkugkug hi pantoyu ta nan mangipaghop ke ha-oy ya hiyay pakikanak. 21Hanan tagun mangapput hi haul an adina aton di gaga-iho takon di nganney maat ke hiya an umat ke ha-on an inapput kuy haul, ya hiyay ahi makib-un ke ha-on ot deyan nakib-unak ke Ama hituh pun-ap-apuwana. 22Dakayun waday ingana ya pakaddonglon yuy kalyon nan Espiritun Apu Dios ke dakayun mangulug.'"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\