Apocalipsis 4

1Nagibbuh tuwe ot ek bo iang-ang ya tinibok on pantoh langit an nibughul. Ya dingngol ku on kalin nan kimmalin ha-on dih pinghana an kay gangon di tangguyub an kananay "Makah tu ta ipatibok ke he-a nan ahi maat." 2Indani ya gapuh kandaman nan Espiritun Apu Dios ya tinibok on ubunan hi langit an waday inumbun hi ap-apu. 3Hay ang-ang di angana ya munlitaak an umat nadah batun kanan dan jasper ya carnelian. Waday at-atibungalon nah ubunan an hay ang-angna ya umat nah batun kanan dan emerald. 4Hanah nunlinikkod kediyen ubunan ya wadada boy duway pulu ta opat an ubunan di ap-apu an wadaday inumbun hi aap-apun numbulwati dah mabayak ya numpongot dah balituk. 5Indani ya waday kil-at, kidul ya nal-ot an bungug an nalpu nah ubunan di ap-apuh langit. Wada boy pitun mundadalang an dilag nah hinangngab nan ubunan nan ap-apu an dadiyey pangimatunan nah pitun kandaman nan Espiritun Apu Dios. 6Hidi bo nah hinangngab nan ubunan ya wada on kay baybay di kabilog na an munlinnang an kay diggal. Wadaday opat an matagun muntattaddog hi nunlinikkod kediyen ubunan an namataan am-in di adol da. 7Hanan namangulu ya kay layon di ang-angna, nan nikadwa ya kay bulug an baka, nan nikatlu ya kay angan di taguy angana ya nan mikap-at ya kay muntayyapan an ongal an hamutiy ang-angna. 8Am-in datuwen opat an matagu ya waday hin-on-om hi payak da an namataan di numbinah-el. Kumananta dah kabigabigat ya kahilohilong an kanan da nah a-apo day "Maid di liwat na, maid di liwat na, maid di liwat Apu takun hi Apu Dios. Makandama hi am-in. Ya wada tuwali handi, ad uwani ya wada ta inggana." 9Ikanta day pundayaw da ya pumpasalamat da nah inumbun an ap-apu an wada ta inggana. 10Ya deket mungkanta da on nundukkun nadan duway pulu ta opat an aap-apu hi hinangngab nan inumbun ta daydayawon da. Nun-iha-ad day pongot dan balituk hi hinangngab na ot mungkanta da an kanan day 11"Apu Dios, lebbeng nan dayawon daka te hay kinatag-em, hay kandamam ya te lintum ya tinagum di am-in te hidiyey pinhod mu."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\