Apocalipsis 5

1Indani ya tinibok on naluddun an papel nah wawwan an taklen nan inumbun an ap-apu. Natudokan di numbinah-el ya pituy impamkot da ta adinadaman e mabokyag. 2Kal-inadi ya tinibok bo on nakal-ot an anghel an inlot nay kalina. Kananay "Dahdiy waday lebbeng na an mangaan hanadah impamkot da ta bokyagona tun naluddun an papel?" 3Mu maid di oha hi langit, hi luta ya ad dalom an waday lebbeng na an mamokyag nah naluddun an papel ta tibonay nitudok. 4Indani ya namahig di kogak te maid di ohan lebbeng na an mamokyag kediyen naluddun an papel. 5Kanan nan ohan ap-apuy "Adika kumga. Damanan kabaelan nan kanan dan Layon an tanud David an tanud din hi Judah. Hiya ya inapput nan am-in di gaga-iho ta hiyay waday lebbeng na an mangaan nah pitun impamkot da nah papel ta bokyagona." 6Indani ya tinibok nan kanan dan Impan di Karneron Apu Dios hi kad-an nan ubunan di ap-apu an timmaddog nah gawwan nadan opat an matagu ya nadan aap-apu. Hiya ya matibon pinate da handi. Waday pituh hakgud na ya pituy matana an dadiye nan pitun kandaman nan Espiritun Apu Dios an nitud-ak tuh luta. 7Imme ot alana nan naluddun an papel nah wawwan an taklen nan inumbun an ap-apu. 8Kediyen nangalaana nah papel ya nundukkun nadan opat an matagu ya nadan duway pulut opat an aap-apu hi hinangngab na ot dayawon da. Waday inodnan dah kay gitala ya duyun balituk an napnuh insenso an hidiyey dasal nadan tatagun Apu Dios. 9Indai ya nungkanta dah balun kanta an kanan day "He-ay waday lebbeng na an mangala nah naluddun an papel ta kaanom nan impamkot da te hay namatayan dan he-ay namoklam hi liwat di tataguh nunhihinnatkon an boble, hay nahlagan da, hay kalida ya hay nitaguwan da ta mumbalin dah tatagun Apu Dios. 10Impumbalin Apu Dios didah padin mangiat hi pinhod na ya diday ahi mun-ap-apuh kabobboble tuh luta." 11Indai bot ek iang-ang ya waday dingngol kuh kalin di dakol an anghel an adida mabilang. Timmaddog dah nunlinikkod nah inumbun an ap-apu ya nadan duway pulut opat an aap-apu ya nadan opat an matagu. 12Oltoolton day kanta da an kanan day "Nan kanan dan Impan di Karnero an nipipate ya lebbeng nan waday kandamana, kinadangyana, laing na ya kabaelana. Ya lebbeng nan malispitu, madayaw ya matbal." 13Ya dingngol kun mungkanta dan am-in nadan wadah langit, tuh luta, ad dalom ya nah baybay an kanan day, "Nan inumbun an ap-apu ya nan kanan dan Impan di Karnero ya matbal da, malispitu da, madayaw da ya makandama da ta inggana." 14Hinumang nadan opat an matagu an kanan day "Amen." Ya hanadan aap-apu ya nundukkun dan mundayaw ke dida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\