Apocalipsis 6

1Indani ya tinibok nan kanan dan Impan di Karnero an kinaana nan naunnan impamkot da nah naluddun an papel ya dingngol kuy kalin nan ohan matagu an kay kidul an kananay "Maka." 2Ek iang-ang ya wada on mabayak an kabayu. Nan nuntakke ya waday inodnanah pana ya waday nidat ke hiyah pongot di patul an balituk di nakapyaana. Hiya ya makangngapput ot umen e makigubat. 3Nan kanan dan Impan di Karnero ya kinaana nan mikadwan impamkot da ya dingngol ku bo nan mikadwan matagu an kananay "Maka." 4Ya wada boy immalih ohan maingit an kabayu. Nan nuntakke ya waday kandamanan mangipaalih gubat hituh luta ta mumpapatte day tatagu. Waday nidat ke hiya hi ongal an ispada. 5Nan kanan dan Impan di Karnero ya kinaana nan mikatlun impamkot da ya dingngol ku nan mikatlun matagu an kananay "Maka." Ek iang-ang ya wada on mangitit an kabayu. Nan nuntakke ya waday inodnanah kilowan. 6Waday dingngol kuh kali an nalpuh kad-an nadan opat an matagu an kananay "Kagodwan talub an boga weno hintalub ta kagodwan gahhilang di tangdan hi hin-algo. Mu adiyu ot ipatag-ey bayad di manteka ya baya." 7Kinaan bon nan kanan dan Impan di Karnero nan nikap-at an impamkot da ya dingngol ku nan mikap-at an matagu an kananay "Maka." 8Ek iang-ang ya immali on mabayak an kabayu. Hay ngadan nan nuntakke ya hi kate ya nan kanan dan kadungayan ya mituntun-ud. Waday kandama dan duwan mamateh godwan di kagodwah tatagu tuh luta. Hay pamate da ya hay bitil, hay gubat, hay dogo ya nadan mailom an aggayam. 9Nan kanan dan Impan di Karnero ya kinaana nan mikaliman impamkot da ya tinibok nah da-ul di altar an dehdi day linnawan nadan napatepate te hay nangituttuduwan dah kalin Apu Dios ya te uggeda bimmain an nangalih pangulug dan hiya. 10Inlot nadan linnaway kalida an kanan day "Apu Dios, makandama ka, maid di liwat mu ya maid di mibahhoh kalim. Kakon-anay punhumalyaam hanadah tatagun namaten dakami ta kastiguwom dida?" 11Am-in nadan linnawa ya nidatan dah mabayak an bulwati. Hay kinali nan dida ya mun-iyatu da ni-an inggana mipipate da nadan udum an ibbadan muttatyun Apu Dios gapuh pangulug da ta ahi munhumalyah Apu Dios. 12Tinibok bo ya kinaan nan kanan dan Impan di Karnero nan nikan-om an impamkot da ya mungkolyog hi nal-ot. Tinibok di algo an numbalin hi mangitit umat nah mangitit an luput. Nan bulan ya numbalin hi maingit an kay dala. 13Nungkag-ah luta nadan bittuwon hi kabunyan an umat hi kaplagan di bungan di kaiw hin pimmuwok. 14Hanan kabunyan ya nama-id te na-ala ya kay papel an naluddun. Am-in di bilid ya nadan lutan nungkigawwah baybay ya nungkadlig da. 15Ot am-in nadan ap-apu, nadan nungkatag-ey saad da, nadan ap-apun di tindalu, nadan kakadangyan, nadan nungkal-ot an tatagu, nadan himbut ya bokon himbut ya nuntalu dah liliyang ya nadah babatuh bibilid. 16Kanan da hanadah bibilid ya hanadah babatuy "Tab-unan dakami ta adi dakami tibon nah inumbun an ap-apu ya nan kanan dan Impan di Karnero ta adi dakami kastiguwon. 17Tedeyan ad uwani mo ahan di bimmobboh-olan da ya dahdiy kabaelanan mihangga ke dida?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\