Apocalipsis 6:11

11Am-in nadan linnawa ya nidatan dah mabayak an bulwati. Hay kinali nan dida ya mun-iyatu da ni-an inggana mipipate da nadan udum an ibbadan muttatyun Apu Dios gapuh pangulug da ta ahi munhumalyah Apu Dios.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More