Apocalipsis 6:5

5Nan kanan dan Impan di Karnero ya kinaana nan mikatlun impamkot da ya dingngol ku nan mikatlun matagu an kananay "Maka." Ek iang-ang ya wada on mangitit an kabayu. Nan nuntakke ya waday inodnanah kilowan.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More