Apocalipsis 6:8

8Ek iang-ang ya immali on mabayak an kabayu. Hay ngadan nan nuntakke ya hi kate ya nan kanan dan kadungayan ya mituntun-ud. Waday kandama dan duwan mamateh godwan di kagodwah tatagu tuh luta. Hay pamate da ya hay bitil, hay gubat, hay dogo ya nadan mailom an aggayam.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More