Apocalipsis 7

1Indani ot ek bo iang-ang ya wadaday opat an anghel an nip-ong da nah nundodommang an pingngit di luta. Impatikod day dibdib ta nan baybay, nan luta ya nadan kaiw ya adida madibdiban. 2Indani ya tinibok boy ohan anghel an nalpu nah timilan di algo an waday inodnanah malkan nan makulug an Dios. Inlot nay kalina hanadah opat an anghel an nangidattan Apu Dios hi kandama dan e manadag hi luta ya hay baybay ot kananay 3"Adiyu dadagon di luta ya baybay ya nadan kakaiw ingganay malkaan takun am-in di tuktuk nadan muttatyun Apu Dios." 4Namalkaan da ot hay dingngol kuh uyap da an nalpuh himpulut duwan tanud Israel ya hinggatut ta nap-at ta opat di libu. 5Himpupulut duwan libuy namalkaan an tanud Judah, hi Ruben, hi Gad, 6hi Asher, hi Naptali, hi Manaseh, 7hi Simeon, hi Libay, hi Issachar, 8hi Sebulon, hi Joseph ya hi Benjamin. 9Indani ya tinibok bo on dakkodakkol an tatagun adida mabilang. Dadiyen tatagu ya timmaddog dah hinangngab nan inumbun an ap-apu ya nan Impan di Karnero. Nalpu dah nunhihinnatkon an boble ya nunhihinnatkon di nahlagan da, hay kalida ya nitaguwan da. Mabayak di bulwatida ya waday inodnan dah tubun di palma. 10Inlot day kalida an kanan day "Hi Apu Dios an inumbun tuh ubunan di ap-apu ya hantun kanan dan Impan di Karneroy mangibaliw hi tagu." 11Hanadan anghel an muntattaddog nah nunlinikkod kediyen inumbun an ap-apu, nadan opat an matagu ya nadan aap-apu ya nundukkun dah hinangngab Apu Dios ot dayawon da. 12Kanan day "Hiya peman! Hi Apu Dios ya madayaw ya malispitu ta inggana ya hiyay pumpasalamatan am-in di tatagu te hay kinalaing na ya hay kandamana. Amen." 13Nan ohan naam-ama ya kananan ha-oy di "Dahdi da hanadan numbulwatih mabayak? Daanay nalpuwan da?" 14Ya kanak di "Uggek inila apu, he-ay nanginilan dida." Ya kananan ha-oy di "Danae nan tatagun nihwang handih tiempon di nunholholtapan di tatagu. Mabayak di bulwatida te imbalbal da nah dalan nan kanan dan Impan di Karnero. 15Hay gapunan wadadah hinangngab Apu Dios ya un-unudon dan am-in di pinhod na ya daydayawon dah kabigabigat ya kahilohilong nah templona. Hiyay mangipaptok ke dida 16ta adida maagangan, adida mauwo, adida maptangan ya adida maatungan 17te nan Impan di Karnero an wadah di ya umat nah mumpattol an ipangpangulu na nadan ena ipattol nah pun-inuman dan ob-ob an kalpuwan di biyag. Maid moy gapunah kumgaan dah kad-an Apu Dios."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\