Apocalipsis 8

1Kinaan nan kanan dan Impan di Karnero nan mikapitun impamkot da nah naluddun an papel ya immop-opyan am-in di wadah langit hi kagodwan di oras. 2Indani ya tinibok nadan pitun anghel an timmaddog hi hinangngab Apu Dios. Waday nidat hi hin-oh-an tangguyub ke dida. 3Immaliy ohan anghel ot tumaddog nah kad-an di altar an inodnana on balituk an duyu an pangiha-adanah insenso. Indatan dah dakol an insenso an ena apuyan nah balituk an altar ta mid-um hi dasal nadan tatagun Apu Dios. Nan altar ya wadah hinangngab nan ubunan di ap-apu. 4Hay ahuk nan insenso an inodnan nan anghel ya immeh kad-an Apu Dios an nakidatong hi dasal nadan tataguna. 5Indani ya indalukduk na nan duyun di insenso nah apuy hi altar ot iwelle nah luta. Kediye ya mungkikidul, mungkikil-at ya mungkolyog hi nal-ot. 6Hanadan pitun anghel an waday tangguyub da ya nundadaan dan mangipagangoh tangguyub da. 7Impagangon nan namangulun anghel di tangguyub na ya nungkag-ah lutay dalalu ya apuy an nad-uman hi dala. Ot hanan niptokana an dandanin mikagodwa tuh luta ya nungkaghob dan am-in di wadah di takon nadan kaiw ya holok. 8Impagangon damdaman nan mikadwan anghel di tangguyub na ya wada on kay mundadalang an bilid an niwelleh baybay. 9Ot dandaniy kagodwan di baybay di numbalin hi dala ot mate dan am-in di wadah di. Takon nadan bapor an wadah di nah baybay ya nungkapapa-i da. 10Impagangon nan nikatlun anghel di tangguyub na ya wada on mundadalang an ongal an bittuwon an nalpud kabunyan ot mag-ah dandanin kagodwan di nadanuman tuh luta an umat hanadah wangwang ya ob-ob. 11Hay ngadan nan bittuwon ya pait te mumpait di danum hanadah nag-ahana. Dakol day tatagun nate te ininum da. 12Impagangon damdaman nan mikap-at an anghel di tangguyub na ya maid di pat-al di pangel di algo, bulan ya bittuwon ta himmilong hi dandaniy godwan di algo ya ugge bimmulan hi dandaniy godwan di hilong. 13In-ang-ang kud kabunyan ya waday muntaytayyapan an ongal an hamuti an pun-itkuk nay "Makahmok an nunna-ud nadan tatagu tuh luta hin ipagangon nadan nanguddidin tulun anghel di tangguyub da."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\