Apocalipsis 9

1Impagangon nan mikaliman anghel di tangguyub na ya tinibok on bittuwon an nag-ah lutan nalpud kabunyan. Hidiyey nangidatan dah aladdun nan bitun maid di poppog di kadinalom na. 2Inaladdu na ot tukabana ya bimmudduy dakkodakkol an ahuk an nalpuh ongnga-ongngal an apuy ot tumapol di luta te nahaniyan di potang. 3Indani ya dakol di dudun an nalpu nah ahuk. Dadiyen dudun ya nidatan dah kabaelan dan tumilod an umat hi scorpion. 4Hay nitugun ke dida ya bokon hay holok, kaiw ya nadan udum an nitanom di dadagon da, mu nadan tatagun maid di malkan Apu Dios hi tuktuk da. 5Man-ut adida patayon dida, mu limay bulan an punholholtapon da didah hakit di tilod da. 6Kediyen limay bulan ya adida mo ahan pakaippol nah holholtapon da, ta hidiye nan uma-aptu dan mate, mu adinadaman eda mate kediyen tiempo. 7Hay ang-ang dadiyen dudun ya umat da nah kabayun nidadaan an makigubat. Waday inipngot dah kay balituk ya hay angada ya kay angan di tagu. 8Hay buuk da ya kay buuk di babai ya hay bab-ada ya kay bab-an di layon. 9Hay pagoda ya nahaniyan hi gumok an kay happiyo. Hay gangon di payak da ya kay gangon di dakol an kabayun mungguyud hi kalesa ya kay da mumbutik an e makigubat. 10Hay iwit da ya tumilod ya makahakkit an umat hi tilodon di scorpion. Dadiyey punpaholholtap dah tatagu kediyen limay bulan. 11Waday ap-apudan oggan mummandal ke dida an hidiye nan anghel an ingkalgadu nah bitun maid di poppog di kadinalom na. Hay ngadanah kalin di Hebrew ya hi Abaddon ya hi kalin di Greek ya hi Appolyon an hay kibalinana ya pumappa-i. 12Deket magibbuh tuwen katatakut an ligat ya wada boy duwan mitun-ud hi katatakut an ligat. 13Impagangon nan mikan-om an anghel di tangguyub na ya waday dingngol kuh kali an nalpu nadah dugun nan balituk an altar hi hinangngab Apu Dios. 14Kanana nah mikan-om an anghel di "Ipaem nadan opat an anghel an nibalud nah ongal an wangwang an Euphrates." 15Dadiyen nibalud an anghel ya dadiye nadan nidadaan an ahi mipaen e mamateh dandaniy kagodwan tatagu tuh luta hin madatngan di tiempon gintud Apu Dios. 16Kinali dan ha-oy di uyap nadan tatagun nungkabayu ya kalibulibuy bilang da. 17Tinibok nadan kabayu ya nadan numpuntakke an waday kay happiyon nihanih pagoda. Hay ang-ang da ya maingit an umat hi apuy ya mangitit an umat nah batun saphire ya kinulalo an umat nah sulphur. Hanadan kabayu ya kay ulun di layon di uluda. Ya waday bumudduh apuy, ahuk ya sulphur hi tokoda. 18Datuwen bumudduh tokoday mamateh dandanin kagodwan di tatagu tuh luta. 19Hanan kabaelan dan pumate ya wadah tokoda ya iwit da. Hay iwit da ya kay ulog an waday uludan kumalat. 20Takon di athidin nahalman di ligat, ya kapyanan nadan ugge naten tatagu ya adida itikod nadan gaga-ihon at-atton da: umat hi pundayawan da hanadah dimonyo ya hanadan kinapya dan tinattaggun balituk, gumok, giniling, batu ya kaiw an kanan dan dios da. Dadiyen tinattaggu ya adida pakatibo, adida kumali, adida dumngol ya adida dumallan. 21Ya dadiyen tatagu ya adida muntutuyuh pimmatepateyan da, hay nangatan dah ayak ya nadan malalaon inat da umat hi nangihuyopan da hi bokon da inayan ya hay ako.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\