Romanonenge 1

1Hituwen tudok ya nalpun ha-on an ibayun hi Pablo. Ha-oy di ohan muttatyu ya apostoles Jesu Kristo an pinilin Apu Dios an e mangituttuduh ine-en di pangibaliwan Jesu Kristo ke ditaku. 2Hidiyen pangibaliwana ke ditaku ya impainilan Apu Dios handidah profetas na handih done ot itudok da. 3Hay intudok da ya mipanggep ke Apu takun hi Jesu Kristo an Imbabalen Apu Dios. Numbalin hi tagu an umat ke ditaku te intungon di tanud David. 4Takon di numbalin hi tagu ya nipatiboh namahuwana dih natayana an waday kinaDiosna. Hidiyen namahuwana gapuh kandaman Apu Dios ya ongngaongngal an pangitib-an an hiya ya Imbabalena. 5Hi Jesus di gapunan impatibon Apu Dios ke ha-on di hayudut na te piniliyak an mun-apostoles ta eyak muntuttuduh katagutagu hi kabobboble hi mipanggep ke Jesus ta mangulug dan hiya ta un-unudon da. 6Takon di dakayun tatagud Roma ya pinili dakayu damdaman Apu Dios an tatagun Jesu Kristo. 7Deyan muntudokak ke dakayun tatagud Roma an impakappinhod Apu Dios ya pinili nan tataguna. Hana ot ta munnananong an wadan ditakuy hayudut ya linggop an malpu ke da Ama takun hi Apu Dios ya hi Apu takun hi Jesu Kristo. 8Hay mamanguluh kalyok ya pinhod kun ipainilan dakayu an ongal di pumpasalamat kun Apu Dios gapu ke dakayun am-in hina te nundingngol hi kabobbobley mipanggep hi pangulug yun Jesus. Hituwen pumpasalamat kun Apu Dios ya ipadalan kun Jesu Kristo. 9Hi Apu Dios an ihamahamad kun ingunuwan hi pangituttuduwak hi mipanggep nah Imbabalenan hi Jesu Kristo ya inilanan idasadasalan dakayun ha-on ta nangamung. 10Ya idasadasal ku bon hiya hin iabulut na mon umaliyak hina an mangidung-o ke dakayu 11te pinhod kun abun muntuttuduh mipanggep ke Apu Dios ta maudman di kabaelan yun malpuh Espirituna ta makaihammad di pangulug yu. 12Hay oha bo ya hana ot ta mabaddangan kayu gapuh pangulug ku ya mabaddanganak damdama gapuh pangulug yu. 13Kaibaiba, hay oha boh gapunan nabayag an pinhod kun umalih na ya ta hay pumbanagana ya mad-uman kayu an umat hi numbanagan di nuntuttuduwak hanadah udum an bokon Judyu, muden maid di innuk. 14Pinhod kun umalih na te lebbeng nan ituttuduk hi katagutaguy mipanggep ke Kristo, takon di nganney nitaguwan da, nun-adal ya ugge. 15Ta hidiye nan pinhod kun abun ituttudu damdama ke dakayun iRoma di mipanggep hi inat Jesu Kristo hi pangibaliwanah tagu. 16Madinolak ya adiyak bumain an mangituttuduh inat Jesu Kristo te hidiyey kipainilaan di kandaman Apu Dios an mangibaliw am-in hi tatagun mangulug ketuwen mituttudu. Dakamin Judyuy namangulun nanginilan diye, mu takon di dahdiy tagun mangulug ke Jesus ya ibaliw Apu Dios, Judyu weno bokon. 17Te nipainila ke naen mituttudu an ibilang ditakun Apu Dios an maphod te hay pangulug taku ya abu ke Jesu Kristo. Makulug hituwe te waday impitudok Apu Dios an kananay "Nan tagun mibilang an maphod te hay pangulug na ya hiyay midatan hi biyag an maid di poppog na." 18Hi Apu Dios hi langit ya ipainilanay boh-ol na hi pangastiguwana hanadah tatagun adi mangun-unud ke hiya. Datuwen tatagu ya humahhani nan gaga-ihon atoaton da hi pangipainilaan nah makulug mipanggep ke Apu Dios. 19Kastiguwona dida te inila day mipanggep ke hiya te am-in di mabalin an inilaon di tagu mipanggep ke hiya ya impainilana, mu kapyanan kahing da. 20Te nipalpu handih nunlutuwanan am-in ya nipainilay adi matibon kinaDiosna ya kandamana an wada tuwalin hiya ke datuwen lintuna. Ta hidiye nan maid di eda pangigadulan hi adida pangulugan ke hiya. 21Te takon di inila dan wadah Apu Dios, ya uggeda dinaydayaw ya uggeda numpasalamat ke hiya nah indat nan kiphodan da. Ta hidiyey gapunan numbalin an maid di hilbin di nomnom da. Himmilong di punnomnom da an adida maawatan di pangi-en Apu Dios. 22Kanan day nanomnoman da, mu hay kakulugana ya makudang di nomnom da. 23Kanan ot ya abuy hi Apu Dios an wadat ingganay dayawon da yaden bokon te nan kinapkapya dan tinattaggu an ing-ingon di tagun waday katena, hanadan kinapya dan ing-ingon di hahamuti, aamayyu ya hanadan nalgom an mun-ay-ayyam tuh lutay daydayawon da. 24Kinali inwalong Apu Dios dida ot hanada mon gaga-ihon pinpinhod day at-atton da. Ta hidiye nan hay atoaton da ya kababain te malalaoy pangat dah adol da hanadah ibbada. 25Inila day makulug an mipanggep ke Apu Dios, mu inwalong da ta hanan nibahho ot ya abuy inun-unud da. Hay daydayawon da ya un-unudon da ya bokon hi Apu Dios an nunlutu, mu hanadan lintuna. Yaden gulat na ya hi Apu Dios ot tuwaliy madayaw ta nangamung. Amen. 26Hituwey gapunah nangiwalongan Apu Dios ke dida ta abuna moy kababain an atoaton da. Takon di binabai ya nguddanon dan iwalong di ustun pangi-e ta hay ibbadan binabaiy ihuyop da. 27Umat boh linalaki an nguddanon da damdaman iwalong di ustun pangi-e ta hay ibbadan linalakiy pinhod dan ihuyop. Datuwen mangipabain an at-atton day gumapuh kadadagan di kinataguda an hituwey lebbeng nan kastiguda. 28Ot gapu te adida ibilang hi Apu Dios ya inwalong na dida, ta hidiye nan am-in nan gaga-ihon umalih nomnom da ya aton da. 29Wadan am-in ke diday kinagaga-iho: amo, pihul, aawwit, papatte, haul, tumbuk, pinhod dan ibagin am-in di nganneh diye, natalam dan manadag hi ibbadah tagu, 30gaga-ihoy kalyon da mipanggep hi ibbada, hingitan dah Apu Dios, padngolan day ibbada, mangohe da, muntag-etag-e da, nalaing dan munnomnom hi aton dan mangat hi gaga-iho, adida ikabing di ammod da, 31maid di lalao dan mangat hi gaga-iho, adida aton di kinali da ya maid di uleda weno homok dah ibbada. 32Ya takon di inilada nan kalin Apu Dios an makastigu dat inggana hanadan mangat hi umat hidin gaga-iho ya pun-imam-a da ot ya abu. Bokon hidiye ya abu, mu pakatbalon day tatagun mangat hi athidi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\