Romanonenge 11

1Takon di athidin dakol hanadah Judyuy adi mangun-unud ke Apu Dios ya adinadaman etaku kanan di "Inwalong mon Apu Dios dida an tataguna." Adi mabalin an etaku kanan di athidi te tibon yun inabulutak yaden Judyuwak an holag Benjamin an holag din hi Abraham. 2Ugge inwalong Apu Dios nadan Judyu an pinilinan tataguna handih pinghana. Te kon uggeyu inila an wada nah impitudok Apu Dios mipanggep hi nundiklamuwan Elijah ke hiya gapuh ad-adin inat nadan ibbanan Judyu? Kanan Elijah ke Apu Dios di 3"Apu, pinate dan am-in nadan profetas an intud-ak mu ya pina-i da bon am-in nadan pangiklongan mih iappit min he-a. Dehtun ohaak mon natdaan hanadah mangulug ke he-a ya takon di ha-oy ya ihik dan patayon." 4Mu himmumang hi Apu Dios an kananay "Adi, bokon he-a ya abuy natdaan hanadah mangun-unud ke ha-on. Takon di dakol day nangiwalong ke ha-on ta hi Baal moy daydayawon dan dios da ya wadaday pitun libun impapaptok ku an manaydayaw ke ha-on an adida dayawon hi Baal." 5Athidid uwani an wadaday udum an Judyu an mangun-unud ke Apu Dios an pinilinan mibaliw te hay homok nan dida. 6Hay nangipuunana hi namiliyanan dida ya hay hayudut nan dida, bokon hay maphod an inat da. Te gulat nat athidi ya kay da mo binokla, bokon mo gapuh hayudut na. 7Kinali athitu, man-ut dakdakol hanadah Judyuy nangat am-in hi kabaelan da ta abuluton ot Apu Dios dida, mu o-oha ya abuy pinilina. Hay kadakolan ke dida ya inwalong na te makangohhe da. 8Hituwe ya miunnud nah impitudok Apu Dios an kananay "Impakulhin Apu Dios di nomnom da ta adida pakaawat hi pangi-ena, kinali kay da adi pakatibo ya pakadngol ingganad uwani." 9Wada bo nan impitudok na ke David mipanggep ke dida an kananay "Hanadan tatagun hay pun-am-amlongan di adol day impaingha da ya hana ot ta mumbalin hidiyeh kay bitu an kag-ahan da ta hidiyey kastiguda. 10Ya hana ot ta mumbalin dan kay nakulap ta adida pakatibo. Ya athidi bon gapuh adida pangulugan ya mangngemangngey punligligatan da ta kay da mumpahpah-on hi makaddam-ot." 11Teden athidin uggeda nangulug ke Kristo, ya kon munnananong an mihi-an da ke Apu Dios? Adi. Te hidiyen uggeda nangulugan ya numbalin an hidiyey kibaliwan nadan bokon Judyu. In-athitun Apu Dios ta umamo nadan Judyu hi pangipaptokana hanadah bokon Judyu ta kal-ina ot ya mangulug da damdama. 12Gapu kediyen ugge nangulugan nadan Judyu ya numbalin an ongal di hayudut Apu Dios hanadah bokon Judyu. Mu hi udum hi algon dumakdakol day Judyun mangulug ya umong-ongal di hayudut Apu Dios hi udum an tatagu ta migappat dah kiphodan nadan Judyu. 13Ipainilak ke dakayun bokon Judyu an ha-oy di napilin mangipainilan dakayu hi mipanggep ke Jesus. Ya hituwen kinaapostoles ku ya idayaw ku ya munhuhuluwak ketuwen ngunuk 14ta kal-ina ot ya umamo nadan ibbak an Judyu ke dakayu ta mangulug da ta mibaliw da damdama. 15Maphod di numbalinan diyen nangiwalongan Apu Dios hanadah Judyu te nihayyup kayun bokon Judyu ke hiya. Mu deket mangulug nadan Judyu ya immam-anan maphod di maat te hay homok Apu Dios ke ditakun am-in an kay taku mamahuwan. 16Ditakun Judyu ya kay ditaku nan tinapay hi niatan takun Apu Dios: te hay aton taku hin umiappit takuh tinapay ke hiya ya pumi-ang takuh ittay ta hidiyey iappit takun hiya. Ya deket inabulut na ya kitib-anan imbilang nan maphod am-in nan tinapay. Kay ditaku hanan tinapay ya nan ammod takun hi Abraham nan kay pi-ang nan tinapay an niappit ke Apu Dios te hiyay namangulun makalin taguna. Umat bo nah kaiw an deket maphod di lamut na ya maphod boy hapang na. Hi Abraham di kay lamut ya ditakun tinanud nay kay hapang. 17Mu wadaday hapang an adi bumunga, diday tinungil Apu Dios ot ihannot nay udum an hapang an nalpu nah kaiw an impamga nay tomol. Datuwen nihannot an hapang ya makitagu da kediyen kaiw an oliba. Hay kialigan dadiyen hapang an nihu-up ya dakayun bokon Judyu. 18Mu takon di dakayuy kay nihannot nah natungil an hahapang ya adi yu pangaliy kudukdul kayu mu dida. Te bokon dakayuy umidat hi kiphodan nan nihu-upan yu te nan nihu-upan yu moh udot di umidat ke dakayu. 19Wadan pangali yu boy "Mu tinungil Apu Dios dida ta mihannot kami." 20Makulug an nihannot kayun dida te adida mangulug, yaden dakayu ke ya inabulut dakayun Apu Dios hi pamilyana te hay pangulug yu, mu adi kayu mumpahhiya, mu tibon yu ot ya abu ta munnanong di pangulug yu ta adi kayu miumat ke dida. 21Ugge kinawwanan Apu Dios nadan Judyu an kay dida tuwali nan hapang ot tungilona dida. Ya athidi boy atonan dakayu hin iun-unud yun dida. 22Takon di ongal di homok Apu Dios, ya adina kawwanan an kastiguwon nadan mangohen hiya, umat ke dadiyen Judyun ugge nangulug ke hiya. Mu dakayu ke ya homkon dakayun hiya hin munnanong di pangulug yu. Mu deket adiyu punnanongon di pangulug yu ya kaanon dakayun hiya, ta umat kayu nah hapang an tungilona. 23Ya hanada ken Judyun kay natungil, deket mangulug da ya ibangngad Apu Dios dida nah natungilan da te damanan atona. 24Dakayu ya kay kayu nan hapang di ohan kaiw an impamganah tomol, mu nihu-up kayu mo nah natungilan an hapang nan kaiw an nitanom. Deket athidi ya kon adi nalakay pangipabangngadan Apu Dios hanadah hapang tuwalin nan kaiw an natungil? Hay pinhod tuwen kalyon ya nalakan bangngadon Apu Dios nadan Judyu hi pamilyana te taguna tuwali dida. 25Kaibaiba, pinhod kun inilaon yu nan ugge nainila handih pinghana ta adi kayu muntag-etag-e. Hituwey pinhod kun ipainila; Hay adi pangulugan nadan udum an Judyu ya adi munnananong, mu mapoppog hin am- in nadan bokon Judyu an pinilin Apu Dios ya mangulug da. 26Athituy ine-en di ahi kibaliwan am-in di Judyu. Makulug hituwe te nitudok nah kalin Apu Dios an kananay "Nan umalin mangibaliw hi tagu ya malpud Zion. Hiyay mangipatikod hi gaga-ihon atoaton nadan tanud Jacob. 27Kediyen tiempo ya pakomaak di liwat da ta umannung din kinalik handih done." 28Hanadan Judyu ya buhul Apu Dios dida te kahing da nah mituttudu mipanggep ke Jesu Kristo, mu hidiyen pakibuhulan da ya numbalin hi kiphodan yu. Mu takon di athidi ya pinhod Apu Dios dida te diday namangulun pinilinan tataguna gapuh pamhod na nah aammod da dih done. 29Te adi mabalin an hannotanay ninomnom na te diday pinilinan tataguna an pangatanah maphod. 30Dakayun bokon Judyu ya uggeyu kinulug hi Apu Dios handih pinghana te kediyen tiempo ya hanadan Judyuy tataguna, mu himmok dakayu mon hiya te hay nangahingan nadan Judyu ke hiya. 31Mu udum hi algo ya homkona damdama dida. Uggeda nangun-unud ke hiya, mu homkona dida an umat hi nammokanan dakayun bokon Judyu. 32Impatibona an am-in di tagu, Judyu ya bokon Judyu ya naliwat da, ta hidiye nan ahina homkon dida. 33Hi Apu Dios ya ongal di homok nan ditakun am-in. Maid di kiingngohana te hiya ya inila nan am-in. Adi taku pakaawat hi pangi- ena ya hay gapunah pangatana hanadah oggana aton. 34Hituwe ya miunnud nah nitudok an kalin Apu Dios an kananay "Maid di ohah nanginilah nomnom Apu Dios ya adinadaman waday manuttudun hiya. 35Ya maid di ohan immidat ke hiya ta mautangan kediyen tagu." 36Te am-in tun wada ya hiyay nunlutu. Athidi bon hiyay mangipaptok ke dadiyen lintuna ta dadiyey mangipadayaw ke hiya. Dayawon takuh Apu Dios ta nangamung. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\