Romanonenge 12

1Dakayun kaibaiba, gapuh ongal an homok Apu Dios ke ditaku ya mahapul an iappit takun hiyay adol taku an hay maphod di aton takud uwanin matagu taku. Ta kay taku miappit ke hiya ta aton takun am-in di kabaelan takun mangun-unud am-in hi ituguna ta ipaamlong taku te hidiye tuwaliy pundayaw ke hiya. 2Adi taku iun-unud hanadah adi mangulug, mu hannotan takuy punnomnoman taku ta pumhod di pangi-e taku. Ta inilaon takuy pinhod Apu Dios an aton taku an dadiye nan maphod ya maid di kudang nan mangipaamlong ke hiya. 3Gapuh hayudut Apu Dios ke ha-on ya waday kabaelak an mangituttuduh pangi-ena. Ta hituwey kalyok ke dakayun am-in: Adi kuma nakattag-ey punnomnoman yuh adol yu. Mu abuluton yun hay kabaelan di hin-oh-an dakayu ya nipuun hi pangulug yun Apu Dios te waday oha on indatanah kabaelana. 4Te ditaku ya ugge nun-iingngoy kabaelan taku, umat hi adol taku an oha, mu dakol di partena an nunhihinnatkon di kabaelan dan aton. 5Ya athidi bo ke ditakun mangulug, te takon di dakol takun nunhihinnatkon di nitaguwan da ya kay taku damdama ohan adol te hay nigappatan takun Kristo. 6Ya gapuh hayudut Apu Dios ot idat nay nunhihinnatkon an kabaelan taku ya mahapul an waday oha on atona nan nidat an kabaelanan aton. Ta deket hay indat Apu Dios ke he-a an kabaelam ya hay e muntuttudu nah impainilanan he-a ya mahapul an hidiyey atom, mu abuna nan kulugom an impainilan Apu Dios di ituttudum. 7Deket hay nidat hi kabaelam ya hay bumaddang hi ibbam an tagu ya mahapul an hidiyey atom. Ya nan tagun waday kabaelanan mangituttuduh pangi-en Jesus ya mahapul an hidiyey atona. 8Ya deket hay mangipahamad hi pangulug di taguy kabaelam an indat Apu Dios ke he-a ya hidiyey atom. Deket mabalin an waday ihmok muh ibbam an tagun munligat ya adim ukuwon an umidat. Nan tagun waday kabaelanan mangipangulu hanadah mangulug ya maphod di mahlun mangat nah ngununa. Ya nan mabalin an bumaddang hanadah udum an mahmok ya maphod di mun-am-amlong an bumaddang ke dida. 9Deket ipatibo takuy pamhod takuh ibba taku ya mahapul an hidiye ya makulug an nalpuh puhu taku. Mahapul an iwalong takun am-in di gaga- iho ta hay maphod di un-unudon taku. 10Munhimpopohhodan taku umat hi punhimpopohhodan di hintutulang an mangulug ke Jesu Kristo ya lispituwon takuy ibba takun tagu. 11Humlu takun mangingunuh pingunun Apu takun hi Jesu Kristo ya paka-un-unudon takuy pinhod na. 12Mun-am-amlong taku te waday namnama taku nah kinalin Apu Dios an ahina aton ke ditaku gapuh pangulug takun Kristo. Anusan takuy ligat taku ya adi taku itikod an mundasal. 13Ya wadada key ibba takun mangulug an mahapul day baddang ya homkon taku dida. Ya maapnga taku hin waday dumuttuk hi nunhituwan taku. 14Deket waday mangat hi adi maphod ke dakayu ya adiyu idutan, mu idasalan yu hi kiphodan da. 15Deket waday mun-am-amlong, makiam-amlong kayun hiya. Ya deket waday ligat di oha ya ligat yun am-in. 16Hay maphod ya mun-uunnud di punnomnom taku an nomnomon takuy kiphodan takun am-in. Adiyu nomnomon an nakattag-e kayu, mu umamlong kayun makihayyup hanadah nakababban tatagu. Ya adiyu bo ibilang di adol yun nakannomnoman ya nakanginnilan am-in hi nganneh diye. 17Deket waday gaga-ihon inat di ibbayun dakayu ya adiyu ibalo, mu aton yu ot ya abuy maphod ke dida. Tibon yu ta am-in di aton yu ya ibilang am-in di ibbayun maphod. 18Ya aton yun am-in di kabaelan yu ta malinggop di paki-kiayan yuh ibba yun tagu. 19Kaibaiba, adiyu ibalo hin waday inat dan dakayuh gaga-iho te nangamung hi Apu Dios an mangastigun dida. Te waday impitudok na an kananay "Ha-oy di ahi mangibalo. Ha-oy an hi Apu yuy mangastigu nah tagun mangat hi gaga-iho ke dakayu." 20Un-unudon taku ot ya abu nan impitudok Apu Dios an kananay "Wada key naagangan an takon di hidiye nan tagun humihingngit ke dakayu ya panganon yu ya deke bot nauwo ya painuman yu. Te deket athituy aton yu ya bumain hi punnomnomanah ena nangatan hi gaga-ihon dakayu." 21Deket waday gaga-ihon aton dan dakayu ya adiyu paapput di nomnom yu, mu aton yu ot ya abuy maphod ta matikod nan gaga-iho.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\