Romanonenge 14

1Dakayun mangulug, abuluton yu nadan tatagun naminhod an mid-um takon di adi nahamad di pangulug da. Mu adi kayu e makihannu ke didah mipanggep hi punnomnoman dah niptok ya nihallan pangat. 2Umat nah makan an nan panioh ohan tagu ya adi paniawon di udum an tatagu. Athidi nah adi nahamad di pangulug na an paniawonan kanon di dotag ta abuna moy nitanom an kanona. Mu nan udum ya kulugon dan maid di panion makan. Deket mabalin an makan on kanon da. 3Mu takon di athidi ya adiyu pihulon di ibbayu. Dakayu ken maid di paniawonah makan ya adiyu pihulon nadan waday paniawon da. Ya athidi bon dakayun waday paniawon dah makan, an adiyu pihulon nadan maid di paniawon dah makan te inabulut Apu Dios dida takon di waday paniawon da weno maid. 4Oha bo ya adi mabalin an ditakuy mangali an hay ibba taku ya gaga- iho da weno adi. Te muttatyun Apu Dios damdama dida ya hiyay ukod an munhumalyan dida hin niptok weno nihallay at-atton da. Ya inila taku an hi Apu takun hi Jesu Kristo ya baddanganay tagu ta hay niptok di aton da. 5Wadaday udum an tatagun ngilinon day udum an algo ya adi day udum. Mu wadada nan udum an tatagun hay punnomnom da ya nun-iingngon am-in di algo an maid di eda ngilinon ta mabalin an dayawon dah Apu Dios hi kumpulnan algo. Ta hidiye nan hay aton taku ya waday oha on atona pe nan ninomnom nan maphod an atona. 6Adiyu nomnomon an nihallay pangat di udum an tatagu hin hinnatkon di pangi-eda. Umat nah tagun waday ngilinonan algo an ugge nihalla te hay punnomnom na ya kidayawan Apu Dios hidiye. Ya athidi bo nah tagun maid ena paniawon hi makan te hidiyen atona ya hi Apu Dios damdamay ipadayaw na te mumpasalamat ke hiya hi nangidatanah makan. Takon nan tagun waday paniawon nah makan ya dayawona damdamah Apu Dios te mumpasalamat damdaman hiya nah kanona. 7Am-in takun mangulug, takon di ad uwanin matagu taku weno tuh katayan taku ya mahapul an ipadayaw takuh Apu Jesu Kristo, bokon hay adol taku. 8Te hay gapunan matagu taku ya kidayawan Apu takun hi Jesu Kristo nah pangun-unudan takun hiya. Ya takon di mate taku ya kidayawana bo te hiyay pangayan taku. Ta hidiye nan takon di matagu taku weno mate taku ya tagu ditakun Apu Kristo. 9Te hiya ya nate ot ahi mamahuwan ta hiyay pun-ap-apun am-in di mangulug, matagu weno nate. 10Kinali adi taku kanan di hay ibba takun tagu ya gaga-iho weno pihulon takuy pangi-eda. Ad-adih diye te udum hi algo ya tumaddog takuh hinangngab Apu Dios ta humalyaon ditakun hiya ta mahmahanah hin- oh-an ditaku hin nganney in-inat taku. 11Miunnud hituwe nah impitudok Apu Dios an kananay "Makulug an am-in di tagu ya mundukkun dah hinangngab ku hi pundayaw dan ha-on, ya kanan day ha-oy tuwaliy makulug an Dios." 12Hidiye nan waday oha on mahapul an kalyonah hinangngab Apu Dios am-in di inainat na handih kataguna. 13Kinali itikod takun pumihupihul hi ibba takun tagu. Tibon taku ot ya abuy pangi-e taku ta bokon ditakuy humlun hi punliwatan di ibba takun mangulug. 14Umat ke ha-on an gapuh nangulugak ke Apu takun hi Jesus ya ininnilak an maid di panion makan. Takon di nganneh diyen makan an kanok ya adiyak maliwat. Mu deket waday tagun kulugonan maliwat ke Apu Dios ten kanona nan paniawonan makan ya kudukdulnay adina kanon hidiye te deket kanona ya makulug an maliwat. 15Deket kadadagan di pangulug di ibba takun mangulug di panganan takuh panion makan, yaden ipilit takun kanon ya hidiyey kitib-anan maid di impaminhod takuh ibba taku. Kinali halipat-an taku ta bokon hay makan di manadag hi pangulug di ibba takun ingkaten Kristoy kiphodana. 16Takon di inilam an adi gaga-iho nan atom, mu deket waday mangalin gaga-ihoh diye ya kudukdul nay adim aton hidiye. 17Te ditakun nigappat hi pun-ap-apuwan Apu Dios ya bokon hay kanon weno inumon di importante. Hay importante ya hay kaphod di pangi-e taku, hay linggop di nitaguwan ya hay pun-amlongan takun malpuh Espiritun Apu Dios an wadan ditaku. 18Deket athituy aton takun mangun-unud ke Jesu Kristo ya umamlong hi Apu Dios ya gapun tuwe ya matbal takuh ibba takun tagu. 19Ta hidiye nan hay aton taku ya hay mangipalinggop ke ditaku ya hay mangipahamad hi pangulug di ibba taku. 20Kinali takon di inila taku an maid di panion makan ya adi taku kanon hidiye hin hidiyey humlun hi mama-ih maphod an inat Apu Dios hanadah ibba taku te ad-adi hin kanon taku nan humlun hi punliwatan di ibba taku. 21Ta hidiye nan hay aton taku ya adi taku kanon nan dotag, uminum hi baya weno etaku aton di nganneh diyen humlun hi punliwatan di udum an ibba takun mangulug. 22Deket kulugom an bokon liwat di panganan hi nganneh diyen makan ya nangamung ka. Nangamung kayun Apu Dios an nanginilan diye te nan tagun maid di punhalinduwaana nah atona te madinol ya hiyay umanla. 23Mu nan tagun munhalinduwa hin panio weno adiy pangananah nganneh diyen makan ya maliwat ke Apu Dios hin kanona. Man-uke ya maid di dinol nah pangulug na. Am-in di aton an adi mipuun hi pangulug ya liwat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\